Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Stjärnor

Solen

 

En stjärna är en självlysande och massiv energiproducerande sfär av plasma och gas. Tillsammans med alla planeter, månar, kometer och asteroider utgör detta ett solsystem.

 

 

 

Stjärnor skapas ur jättelika gasrika nebulosor. Inuti nebulosan ansamlas gasen i nebulosans centrum, vilket leder till att gravitationen ökar, och centrumet drar därmed till sig än mer gas i allt högre takt.

 

 

 

Till slut bildas en protostjärna, ett förstadium till själva stjärnan. Trycket inuti protostjärnan ökar, vilket leder till ökad temperatur, tills temperaturen är så hög att gasen omvandlas till plasma. Vid tillräckligt hög temperatur startar en fusionsprocess i kärnan som alstrar stora mängder ljus. Därmed är stjärnan född.

 

 

 

Unga stjärnor består huvudsakligen av väte som fusionerar till helium, varvid mängden helium ökar över tiden, och stora mängder energi sänds ut. Utsändningen av energi skapar ett så högt tryck att stjärnan förhindras från att kollapsa av sin egen tyngd.

 

När stjärnan blir äldre börjar den fusionera tyngre element, som helium, då vätet sinar. Detta frigör emellertid mer energi, vilket leder till att stjärnan sväller våldsamt. Detta är början till slutet av stjärnans livstid.

 

 

 

Genom sin ökade yta ändras stjärnans färg från gul till röd, och den blir till en röd jättestjärna. När stjärnan består av allt färre lätta element och fusionsreaktionerna minskar, får stjärnans egen gravitation den att kollapsa och driva ut de yttre lagren. Detta skapar en planetär nebulosa med en stjärnrest kvar i centrum, en s.k. vit dvärgstjärna.

 

 

 

Under 1,5 solmassor: Efter en till tio miljarder år upphör kärnreaktionerna helt i den vita dvärgstjärnan, och stjärnan blir till ett svart hål.

 

 

Över 1,5 solmassor: Den vita dvärgstjärnan sväller på nytt, och fusionerar alla element till järn. När allt järn är förbrukat exploderar stjärnan i en supernova, vilket ger upphov till en massiv chockvåg. Resterna bildar en vidsträckt nebulosa, och en liten neutronstjärna i centrum. Denna typ av stjärna har så hög densitet att alla protoner (+) och elektroner (-) har smält samman till neutroner (0). En speciell typ av neutronstjärna är pulsaren.

 

Neutronstjärna

 

Pulsar

 

 

Om resten från en supernova överskrider 2,5 solmassor, kollapsar den till ett svart hål.

 

Supermassivt svart hål

 

Om tillräckligt många stjärnor finns inom ett tillräckligt litet område kan ett supermassivt svart hål bildas, när stjärnorna sugs in i ett centralt liggande ursprungligt svart hål. Massan hos ett sådant svart hål kan variera mellan några miljoner solmassor upp till ungefär en miljard solmassor. De flesta galaxer tros innehålla ett supermassivt svart hål i centrum.

 

 

Hypermassivt svart hål

 

I extremfallet kan (nära nog) en hel galax stjärnor slukas av ett svart hål om stjärnorna ligger tillräckligt tätt, varvid det bildas ett hypermassivt svart hål. Massan kan uppgå till tiotals miljarder solmassor (ett exempel är galaxen NGC 1277, där det svarta hålets diameter beräknas till 4 ljusdagar. Massan uppgår till 17 miljarder solmassor).

 

 

 

 

Dr Tolian Soran använde ett trilitiumvapen 2371 för att stoppa fusionsreaktionerna inuti solen Amargosa. Detta fick stjärnan att kollapsa och ändra gravitationen i systemet.

 

 

 

År 2367 planerade dr Timicin från planeten Kaelon II att rädda den döende stjärnan Kaelon genom att reglera den ökande temperaturen i stjärnan med ett bombardemang av fotontorpeder. Planen övergavs emellertid efter att man testat samma sak i ett obefolkat solsystem och misslyckats.

 

 

USS Enterprise flyr från den exploderande stjärnan Beta Niobe.

 

År 2269 exploderade stjärnan Beta Niobe i en supernova.

 

Den elektromagnetiska pulsen från den exploderande stjärnan Beta Magellan 2364 skrämde de datorberoende bynarerna i det intilliggande systemet så mycket att de tillfälligt överförde alla data i den planetära datorn till datorn på USS Enterprise-D.

 

År 2375 var USS Voyager vittne till en serie supernovor i deltakvadranten. Det visade sig bero på ett inbördeskrig i Q-kontinuumet. Supernovorna var följden av rumsliga rubbningar i kontinuumet.

 

 

Typer av stjärnor (15)

 

 

 

Typer av stjärnor

 

Protostjärna

 

 

En protostjärna är en stjärna i början av sin utveckling när interstellär gas fortfarande dras in mot protostjärnans centrum på grund av den ökande gravitationen och en kärnfusion precis har startat. I Argolisklustret fanns ett exempel på en protostjärna.

 

Protostjärnor orsakade kraftig magnetaskopisk interferens som påverkade rymdskeppens sensorer.

 

Enterprise NX-01 överlevde en protostjärna år 2151.

 

År 2371 upptäckte USS Voyager en protostjärna med ovanligt intensiv fotonisk aktivitet. De samlade in prover av fotonisk materia i förhoppningen om att förbättra skeppssystemen, men det visade sig i själva verket att de fångat in fotoniska livsformer som levde i stjärnans atmosfär.

 

I teorin kunde en typ 6-protostjärna användas för att skapa ett maskhål.

 

USS Defiant undersökte ett kluster med protostjärnor i gammakvadranten 2373.

 

[Index]

 

 

 

Flarestjärna

 

 

En flarestjärna är en variabel stjärna med oförutsägbara utbrott som dramatiskt ökar stjärnans ljusstyrka under några minuter. Man tror att uppflammandet på flarestjärnorna är jämförbart med den kraftigaste typen av solutbrott, även om flareutbrotten är betydligt intensivare.

 

Utbrotten framkallas ofta av en jätteplanet i en nära bana runt flarestjärnan. Den närmast liggande flarestjärnan är också vår närmaste stjärna, Proxima Centauri.

 

Flarestjärnorna kunde utsätta eventuellt liv i stjärnornas system för stor fara. År 2365 gick flarestjärnan Bringloid in i en period med intensiv aktivitet, vilket tvingade kolonin på Bringloid V att flytta till en annan plats längre ut i systemet.

 

Ett annat känt exempel på en flarestjärna var Wolf 359 som låg inom Federationsrymd.

 

[Index]

 

 

 

F-typstjärna

 

 

Stjärnor av typen F är gulvita till färgen och något hetare än solen (5700 °C - 7200 °C). Ungefär 3 % av alla stjärnor i Vintergatan och på huvudlinjen är F-typstjärnor.

 

Exempel: Alrakis, Canopus, Dubhe B, Polaris (Polstjärnan), Procyon, Wezen

 

Orellius Minor var en F-typstjärna i sektor 401, och huvudstjärnan i Orelliussystemet. År 2370 försökte Alixus förstöra den tunga skytteln USS Rio Grande genom att sända in den i stjärnan Orellius Minor. Banan var dock helt fel, och skytteln siktades senare i öppen rymd av den romulanska farkosten Gasko.

 

Kelis hemvärld var den fjärde planeten som kretsade kring en F-typstjärna i deltakvadranten.

 

[Index]

 

 

 

G-typstjärna

 

 

Typ G-stjärnor är den mest kända typen av stjärnor. Inte så förvånande kanske med tanke på att vår egen sol är av denna typ (gul dvärg). Temperaturen varierar mellan 4700 °C - 5700 °C. Ca. 7,5 % av Vintergatans stjärnor är av typen G.

 

Exempel: Solen, Alpha Centauri A, Capella, Tau Ceti, Kepler-22

 

Ett vissianskt rymdskepp från 2100-talet kunde ta sig in i en G-typstjärnas fotosfär tack vare ett trinesiumskrov som tålde extremt höga temperaturer och strålningsnivåer.

 

Calindrasystemet i den Delfiska rymden hade en central G-typstjärna.

 

Dysonsfären som upptäcktes av USS Enterprise-D år 2369 omgav en G-typstjärna.

 

Planeten Ocampa i deltakvadranten kretsar runt en G-typstjärna.

 

Den obefolkade planeten som valdes av Seven of Nine för de överlevande vaadwaurerna 2376 kretsade runt en G-typstjärna.

 

[Index]

 

 

 

Hyperjätte

 

 

En hyperjätte är en stjärna med enorm massa (100 - 150 solmassor) och extremt hög ljusstyrka, som förlorar massa mycket snabbt. Diametern för en hyperjätte kan vara ända upp till 2 600 gånger solens.

 

Den extremt sällsynta hyperjätten delar sina egenskaper med den något vanligare superjätten, men har omkring 10 gånger större massa än denna. Den normala livslängden för en hyperjätte är 1 - 2 miljoner år. Den slutar sina dagar som en supernova.

 

 

 

Rymdskeppet Enterprise NX-01 var det första skepp från jorden som undersökte en röd hyperjätte på nära håll (2152). Den mätte nästan en miljard kilometer i omkrets och förväntades inte explodera i en supernova förrän om ett hundra till två hundra år.

 

[Index]

 

 

 

Neutronstjärna

 

Kvarkstjärna (kollapsad neutronstjärna!)

 

Neutronstjärnan är en av flera möjliga slut för en stjärna (se ovan). Den är den tätaste och minsta typen av stjärna som man känner till. Trots att neutronstjärnan kan ha en diameter på bara 10 km kan samma stjärna ha en massa som är flera gånger större än solens.

 

 

 

Stjärnans skal består av elektroner och joner, skorpan av bl.a. tätt packade neutroner och kärnan möjligen av ett kvark-gluonplasma (förstadiet till vanlig materia). Teoretiskt kan supermassiva neutronstjärnor kollapsa ytterligare till kvarkstjärnor som är så täta att de består av degenererad materia (kvarkar, exotisk materia). Kvarkstjärnan kan i teorin vara så liten som bara några kilometer i diameter, och ändå väga lika mycket som flera solar.

 

År 2151 upptäckte Enterprise NX-01 ett ovanligt kluster med tre neutronstjärnor. Kommendörkapten Charles Tucker III tyckte emellertid inte att de var tillräckligt intressanta för att undersökas närmare.

 

 

 

Ett binärt stjärnsystem i Kavis Alpha-sektorn, som studerades av dr Paul Stubbs med hans avancerade äggsond i början av 2366, bestod av en neutronstjärna och en röd jättestjärna.

 

 

 

År 2368 passerade ett kärnfragment från en neutronstjärna Moabsystemet och hotade de genetiskt modifierade människorna som levde i en koloni på den sterila planeten Moab IV.

 

[Index]

 

 

 

O-typstjärna

 

 

De mörkblå stjärnorna av O-typ är de hetaste stjärnorna i huvudserien. Det finns exempel på O-stjärnor med yttemperaturer på över 50 000 °C. De är också de sällsyntaste, endast 0,00003 % av Vintergatans stjärnor är av O-typ. På grund av sin höga temperatur och starka utstrålning (vissa superjättar av O-typ kan sända ut flera miljoner gånger så mycket ljus som vår sol) är O-stjärnan förhållandevis kortlivad, och slutar sitt liv i en supernovaexplosion.

 

 

O-stjärnorna förekommer ofta i täta stjärnpar där massa överförs mellan stjärnorna i något som kan liknas vid stellär vampyrism.

 

En av stjärnorna i det binära Mintakasystemet är av O-typ.

 

Idransystemet är ett trippelstjärnesystem med en central superjätte (FGC-1215) och två O-typkompanjoner.

 

 

 

År 2375 skickade USS Voyager, som befann sig i deltakvadranten, en Malon exportfarkost (ett stort transportskepp) in i en O-stjärnas korona för att dämpa explosionen från ett jättelikt förråd med antimateriaavfall. I annat fall hade allt förstörts inom tre ljusår.

 

[Index]

 

 

 

Pulsar

 

 

En pulsar är en roterande neutronstjärna som sänder ut elektromagnetisk strålning i regelbundna pulser från sina magnetiska poler. Pulsaren bildar alltså två koner åt motsatt håll, ungefär som en fyr. Rotationen sker mycket snabbt (upp till några tusen varv i sekunden) och exakt; pulserna sänds ut med några millisekunders till några sekunders mellanrum.

 

Vandorsystemet var ett dubbelstjärnesystem som bestod av en röd jättestjärna och en pulsar.

 

I mitten av 2360-talet tilldelades korvetten USS Trieste uppdraget att genomföra ett forskningsprojekt om pulsarer.

 

USS Enterprise-D ledde en astronomisk undersökning av ett nytt pulsarkluster i sektorn Epsilon IX 2365.

 

 

 

År 2374 upptäckte USS Voyager ett system med två pulsarer.

 

År 2376 riktade Reginald Barclay en takyonstråle från MIDAS kommunikationsgrupp till en fri klass B-pulsar för att skapa ett konstgjort maskhål som gjorde det möjligt för Stjärnflottan att kontakta Voyager.

 

[Index]

 

 

 

Röd dvärg

 

 

Röda dvärgar är små och ganska kalla stjärnor. Massan överstiger inte 50 % av solens, och yttemperaturen ligger på högst 4 000 °C. De röda dvärgarna är de överlägset vanligaste stjärnorna i Vintergatan. Vår närmaste stjärna (förutom solen), Proxima Centauri, är en röd dvärg.

 

Det mesta tyder på att alla röda dvärgstjärnor åtminstone har en (1) planet som kretsar kring den.

 

 

 

Förutom Proxima Centauri var 40 Eridani C (med planeten Vulcan) exempel på en röd dvärg.

 

Makullernas hemvärld, en M-klassplanet, kretsade runt en röd dvärg.

 

[Index]

 

 

 

Röd jätte

 

 

En röd jätte är en kraftigt lysande mycket stor stjärna på upp till 8 solmassor i ett sent skede av sin utveckling (när vätet börjar sina och då ersätts av helium). Den yttre atmosfären är uppblåst och tunn, vilket ger stjärnan en enorm radie och låg yttemperatur (från 5000 °C och nedåt).

 

 

Solen som den ser ut idag och maximalt uppsvälld som röd jätte i framtiden.

 

De två närmaste röda jättestjärnorna är den apelsinfärgade Arcturus på 36 ljusårs avstånd och den röda Gamma Crucis på 88 ljusårs avstånd.

 

Vandorsystemet var ett binärt solsystem som omfattade en röd jätte och en pulsar. Systemet valdes av Paul Manheim som platsen för temporala experiment på grund av sina unika gravitationsförhållanden.

 

Ett binärt system bestående av en röd jätte och en neutronstjärna i Kavis Alfa-sektorn studerades av dr Paul Stubbs med hans äggsond i början av 2366.

 

En av Tankesmedjans bedrifter var att tända de röda jättarna i Zaiklustret på nytt.

 

[Index]

 

 

 

Röd superjätte

 

Betelgeuse

 

Röda superjättar är de största stjärnorna, näst hyperjättarna, med avseende på volymen. Två kända exempel på röda superjättar är Betelgeuse and Antares.

 

 

 

När vätet i en stjärna tar slut växer stjärnor med mer än 10 gånger solens massa till superjättar under den s.k. heliumfasen. Superjättarna har förhållandevis låga yttemperaturer (mellan 3200 och 4300 °C) och är enormt stora. Några jättar, som VV Cephei A, V354 Cephei, KY Cygni och KW Sagittarii, har diametrar på 1500 gånger solens (ungefär 7 AE).

 

 

 

SS Tsiolkovsky tillbringade sex månader, från 2363 till 2364, för att övervaka kollapsen av en röd superjätte till en vit dvärg.

 

[Index]

 

 

 

T-Tauri-stjärna

 

 

När protostjärnan börjat kontraktera bildas stora mängder energi genom gravitationen, vilket får den blivande stjärnan att sända ut ljus. Efter ungefär 100 miljoner år är energin så stor att stjärnan börjar fusionera väte. Detta skapar en stark solvind i rotationsplanet. Denna första fas för en stjärna kallas för T-Taurifasen, och stjärnan en T-Tauristjärna (efter en prototypstjärna i stjärnbilden Oxen [=Taurus]).

 

 

Små, extremt instabila maskhål bildades ibland i T-Taurisystem. Mellan 2267 och 2367 registrerades 39 sådana maskhål av Federationen.

 

År 2367 upptäckte USS Enterprise-D ett T-Tauristjärnsystem nära Ngamenebulosan. I systemet fanns en planet (M-klass), som beboddes av de xenofobiska paxanerna.

 

[Index]

 

 

 

Vit dvärg

 

 

Den vita dvärgstjärnan är en stjärnrest som mest består av degenererad materia. Tätheten är mycket hög: en vit dvärg med samma massa som solen är ungefär inte större än jorden.

 

 

Det utsända ljuset beror inte på några processer i stjärnan, utan härrör från lagrad termisk energi. Detta leder till att den successivt kallnar och ändrar färg från vit till gul, och vidare till röd (övre bilden) och till slut svagt mörkröd (kallas då för en svart dvärg [undre bilden]).

 

 

 

År 2364 observerade SS Tsiolkovsky bildandet av en vit dvärg från en röd jätte under det att dess besättning förgiftades av polymeriserat vatten. USS Enterprise-D skickades iväg för att undersöka saken närmare, men hotades i närheten av stjärnan av ett stjärnfragment som slungats ut under kollapsen av den röda jätten.

 

De vita dvärgarna var den enda kända källan som bildade subatomiska vertionpatiklar.

 

[Index]

 

 

 

Gul dvärg

 

Solen (sedd från jorden)

 

(Se även G-typstjärna)

 

 

Solen (sedd från rymden)

 

En gul dvärg är en stjärna, som solen, som fusionerar väte till helium. Beteckningen gul dvärg är emellertid missvisande, då stjärnornas färger går från vitt till svagt gulaktiga för de mindre ljusstarka. Solen är t.ex. inte gul utan vit beroende på att den s.k. Rayleighspridningen ändrar solens färg i jordens atmosfär.

 

 

 

År 2356 kraschlandade norrmännen Magnus och Erin Hansen med sitt skepp USS Raven på en M-klassmåne i ett system (tillhörande B'omarerna; deltakvadranten) med en gul dvärg.

 

Vid stjärndatum 49485.2 besökte USS Voyager Hemikek IV, en planet i Hemikeksystemet som innehöll en gul dvärg.

 

[Index]

 

 

 

Svart hål

 

 

Det svarta hålets gravitationsfält är så starkt att inte ens ljuset kan undslippa dess gravitation. Svarta hål kan därför inte observeras direkt utan enbart indirekt genom ljus som bryts utanför händelsehorisonten och genom gas/plasma som omger det.

 

 

Datorgenererad bild av hur ett svart hål sannolikt skulle se ut i verkligheten.

 

Den omgivande gasen eller plasman accelereras till farter nära ljusets innan de faller in i hålet. Gas kan också samlas till en skiva runt hålet, och då sänds strålning ut på grund av att skivan roterar snabbare nära hålet än längre ifrån.

 

 

 

1900-talets Nasa-sond Voyager 6 (V'Ger) försvann i ett svart hål, och dök upp på galaxens motsatta sida där det fångades in av medvetna maskiner. Maskinerna konstruerade en jättelik farkost omkring sonden för att underlätta inhämtandet av så mycket kunskap som möjligt. Därefter påbörjade farkosten sin resa tillbaka till jorden.

 

Vid utgången av år 2152 hade vulcanerna kartlagt över 2000 svarta hål.

 

Samma år träffade Enterprise NX-01 på ett svart hål i ett system med tre solar.

 

 

 

År 2366 deltog USS Enterprise-D i en operation för att stabilisera månen till den bebodda planeten Bre'el IV som gick i en nedåtgående spiralformad bana. Allt orsakades av ett svart hål som passerade systemet rakt ovanför dess plan.

 

År 2369 träffade USS Enterprise-D på en art från ett annat tidskontinuum som använde det svarta hålet som ett rede för sina nyfödda.

 

 

 

Svarta hål kan skapas artificiellt genom tändning av en liten mängd röd materia. År 2387 skapade ambassadör Spock ett sådant svart hål för att absorbera energin från en supernova som bl.a. hotade planeten Romulus. Han var dock för sent ute för att rädda planeten.

 

[Index]

 

 

(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter