Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning
Visa:
Sök:
Svenska Engelska
(chefs)vetenskapsofficer chief science officer
"runabout" (en typ av tung skyttel) runabout
aktivera energize
aktivt pansar, ablativt pansar ablative armor
alkov alcove
alternativ verklighet alternate reality
arboretum, botanisk trädgård arboretum
arrest brig
art species
artikel article
assistent yeoman
assisterande regissör assistant director
astrometrilaboratoriet, astrometriavdelningen astrometrics lab, astrometrics
augment, förstärkt, förbättrad augment
avkamouflerad, avmantlad decloaked
avskrift, kopia, reproduktion, återgivning transcript
befälhavare commanding officer
befälsrum ready room
beredskapspost alert station
besättningkvarter crew quarters
bildrefraktor image refractor
bildskärm view screen
bioneurala gelpaket bioneural gel packs
biosäng biobed
borgkollektivet borg collective
borgsfär borg sphere
bårhus morgue
chefsfotograf (a-foto) director of photography
chefsläkare chief medical officer
cyberpati cyberpathy
delfisk rymd delphic space
den stora länken the great link
direktiv directive
disruptor disruptor
djuprymdstation deep space station
doktor (medicin) doctor
dragstråle tractor beam
drivspole driver coil
efterarbete post production
empat empath
EPS-kanal EPS conduit
EPS-rör EPS manifold
eugenetiska krigen eugenics wars
faser, phaser (uttalas som faser) phaser
faserbank phaser bank
fasergrupp phaser array
Fenrisvakten Fenris Rangers
filmfotograf cinematographer
flerfassvep multiphasic sweep
formskiftare shape shifter
forskare researcher
fotontorped photon torpedo
fotontorpedtub photon torpedo tube
fältmatris field matrix
fältstabilisator field stabilizer
för tv av teleplay by
förenade planeters federation, förenade planetfederationen united federation of planets
författare writer
förordning, regel regulation
försteofficer first officer
förvärvsreglerna rules of acquisition
generalförsamling (Stjärnflottan) General council
generalorder general order
gripare grappler
handling, intrig plot
himmelska templet celestial temple
hjärnbarksimplantat cortical implant
holodäck holodeck
holosvit holosuite
huvudbryggan main bridge
huvudframdrivningssystem main propulsion system
huvudmaskinrummet main engineering
hydrokulturrummet, hydrokulturen airponics bay
hydrokulturrummet, hydrokulturen hydroponics bay
hypernyckel hyperspanner
hyposprej hypospray
högre befäl senior officer
högsta beredskap, röd beredskap red alert
högsta kommandot (vulcanerna) high command
högsta rådet (klingonerna) high council
höjd beredskap, gul beredskap yellow alert
impulsdrift impulse drive
injektorsaggregat injector assembly
jeffriestub jeffries tube
kamouflagegenerator, bemantlingsgenerator cloaking generator
kamouflerad, bemantlad cloaked
kansler (klingon) chancellor
kapsel pod
kejsare emperor
klareringsnivå för säkerhet security clearance level
kollektivt medvetande hive mind
kombricka combadge
kommunikator communicator
konferensrummet observation lounge
kostymtecknare costume designer
kraftfält force field
kredit credit
kvantumtorped quantum torpedo
kvasar quasar
landpermission shore leave
lastrum cargo bay
manus (filmmanuskript) screenplay
manus av written by
manus av, berättelse av story by
manusförfattare screenwriter
manuskript script
marschfartsläge cruise mode
maskhål wormhole
maskinchef chief engineer
maskinrummet engineering
matris matrix
medicinsk trikorder medical tricorder
medicinskt nödhologram, läkarhologrammet emergency medical hologram
milis militia
miniplott, plott arc
motorgondol nacelle
mäss messhall
navigationsdeflektor navigational deflector
navigatör navigator
nervnyp nerve pinch
neurolytiskt patogen neurolytic pathogen
nödanrop distress call
nödskott emergency bulkhead
operationsofficer/-ledare operations officer/manager
order order
pansar, armering armour
paragraf paragraph
patogen pathogen
plasmakanal plasma conduit
polariserad skrovplätering polarized hull plating
polariserat pansar polarized armor
produktionschef, producent producer
produktionsdesigner production designer
produktionsledare associate producer
profeternas sändebud emissary of the prophets
profeternas tårar tears of the prophets
rang/grad rank
regenerera regenerate
regissör (regi, i vissa sammanhang) director
rekvisitör property master/manager
replikator replicator
repulsorstråle repulsor beam
rorsman helmsman
rovfågel bird of prey
rymdsond space probe
rådgivare counsellor
sammanfattning synopsis
sandeld sand fire
saneringskammare decon chamber
scenograf art director (AD)
sinnesförening mind meld
sjukavdelning infirmary
sjukhytten, sjukstugan sickbay
skott bulkhead
skyttel shuttle (craft)
skyttelhangaren shuttlebay
sköld shield
slagkryssare battle cruiser
sond probe
sond probe
spaningsfarkost scout vessel
spatialtorped spatial torpedoe
specialorder special order
spegeluniversum mirror universe
spränglucka blast shutter
stabilisator stabilizer
startdäck launch bay
stationsföreskrift station regulation (DS9)
stjärnatlas star map
stjärnbas starbase
stjärndatum stardate
stjärnflottan starfleet
stjärnflotteakademin starfleet academy
stjärnflottestaben starfleet command
stjärnkarta starchart
stjärnkartografin, stjärnkartografiavdelningen stellar cartography
stjärnskepp, rymdskepp starship
strategiansvarig operationsofficer strategic operations officer
stridsbrygga battle bridge
stridsfågel warbird
strukturellt integritetsfält structural integrity field
strålningsbälte radiation belt
strålningsmätare radiation meter
styrraketer maneuvering thrusters
störningsfält distorsion field
subrymd subspace
syntohol synthehol
säkerhetschef chief of security
säkerhetschef security chief
säkerhetsprotokoll security protocol
säkerhetsspärr (på holodäck, etc) fail-safe
taktikofficer tactical officer
takyon tachyon
telepat telepath
ten forward (officers- och manskapsmässen ombord USS Enterprise NCC-1701-D) ten forward
tidsanomali temporal anomaly
tidshuvuddirektiv temporal prime directive
tidsstörning temporal distortion
tillförordnad fänrik acting ensign
tjänstenummer service number
transfasisk torped transphasic torpedoe
transportör transporter
transportörsansvarig transporter chief
transwarpkanal transwarp conduit
transwarpnav transwarp hub
trikorder tricorder
tröghetsdämpare inertial dampeners
turbohiss turbolift
underofficer non-commissioned officer
undersektion subsection
unikomplex unicomplex
uppassare steward
utegrupp away team
uteuppdrag away mission
utforskare explorer
utpost outpost
vakt ranger
vapenofficer armory officer
verkställ engage
verkställande producent executive producer
visuella, optiska effekter visual effects
warpdrift warp drive
warpkärna warp core
warpmotor warp engine

Gradbeteckningar
Svenska Engelska
amiral admiral
amiral av flottan, 5-stjärnig amiral fleet admiral
besättningsman crewman
envinklig kadett chief petty officer
flaggamiral flag admiral
flaggkadett master chief petty officer
flottiljamiral commodore
furir petty officer 2nd class
fänrik ensign
försteofficer, kommendörlöjtnant subcommander
kapten lieutenant
kommendör captain
kommendör av 1:a graden fleet captain
kommendörkapten commander
konteramiral rear admiral
löjtnant lieutenant junior grade
menig ables'man
sergeant petty officer 1st class
tvåvinklig kadett senior chief petty officer
viceamiral vice admiral
örlogskapten lieutenant commander
överste colonel

Film- & TV-terminologi
Svenska Engelska
assisterande regissör assistant director
avskrift, kopia, reproduktion, återgivning transcript
chefsfotograf (a-foto) director of photography
efterarbete post production
filmfotograf cinematographer
för tv av teleplay by
författare writer
handling, intrig plot
kostymtecknare costume designer
manus (filmmanuskript) screenplay
manus av written by
manus av, berättelse av story by
manusförfattare screenwriter
manuskript script
produktionschef, producent producer
produktionsdesigner production designer
produktionsledare associate producer
regissör (regi, i vissa sammanhang) director
rekvisitör property master/manager
sammanfattning synopsis
scenograf art director (AD)
verkställande producent executive producer
visuella, optiska effekter visual effects
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter