Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Minnesvärda Star Trek-citat

Runt om på webben kan man hitta flera mer eller mindre klassiska citat från Star Trek-världen. Flera är ganska roliga och en del inspirerande, och andra typiskt Star Trek eller typiska för avsnittet eller filmen som de förekommer i. Ett av de mest populära, som också fått stor spridning utanför Star Trek, är det ofta felciterade Stråla upp mig Scotty (Beam me up, Scotty). Exakt så har det aldrig sagts, ändå hör man det lite varstans. I verkligheten förekom det flera varianter av citatet som, Det är dags att stråla upp oss Scotty (It's time to beam us up, Scotty) eller Två att stråla upp Scotty (Two to beam up, Scotty). Om det inte var bråttom byttes Scotty oftast ut mot Mr. Scott.

 

Nedan har jag delat in de över 100 citaten, som jag sammanställt, efter filmerna och serierna. Dessutom står det vilket avsnitt (för serierna) citatet förekom i eller i vilken film, och vem som har sagt vad. Citatet på originalspråket engelska är även översatt till svenska.

 

Engelska

Svenska

Film/serie/avsnitt

Spock. This child is about to wipe out every living thing on Earth. Now, what do you suggest we do....spank it? -- McCoy

Spock. Det här barnet är på väg att utplåna varje liv på jorden. Nu då, vad föreslår du att vi gör... ger det smisk? -- McCoy

Star Trek I

Spock, you haven't changed a bit. You're just as warm and friendly as ever. -- McCoy

Spock, du har inte förändrats ett dugg. Du är precis lika hjärtlig och vänskaplig som alltid. -- McCoy

Star Trek I

Humour. It is a difficult concept -- Saavik

Humor. Det är ett svårt begrepp -- Saavik

Star Trek II

It has always been easier to destroy than to create -- Spock

Det har alltid varit enklare att förstöra än att skapa -- Spock

Star Trek II

How many fingers am I holding up? -- Kirk, making the Vulcan salute That's not very damn funny. -- McCoy

Hur många fingrar håller jag upp? -- Kirk gör den vulcanska hälsningen Det var baske mig inte särskilt roligt. -- McCoy

Star Trek III

No, I'm from Iowa. I only work in outer space. -- Kirk

Nej, jag är från Iowa. Jag arbetar bara i yttre rymden. -- Kirk

Star Trek IV

Avoid the planet Earth at all costs. Farewell -- Federation President

Undvik jorden till varje pris som helst. Farväl -- Federationens president

Star Trek IV

Sounds more like the goddam Spanish Inquisition. -- McCoy, to Kirk, after listening to to two 20th century doctors discussing treatments in an elevator

Låter mer som den fördömda spanska inkvisitionen. -- McCoy till Kirk, efter att ha lyssnat på två 1900-talsläkare som diskuterar behandlingar i en hiss

Star Trek IV

I need a shower. -- Kirk [Sniffing] Yes. -- Spock

Jag behöver en dusch. - Kirk [rynkar på näsan] Ja. -- Spock

Star Trek V

Please, Captain, not in front of the Klingons. -- Spock to Kirk, as Kirk is about to hug him

Jag ber dig kapten, inte framför klingonerna. -- Spock till Kirk, när Kirk är på väg att krama om honom

Star Trek V

To be... or not to be... that is the question which troubles my people -- General Chang

Att vara... eller inte vara... det är frågan som bekymrar mitt folk -- general Chang

Star Trek VI

Where's that damn torpedo? -- Kirk

Var är den förbaskade torpeden? -- Kirk

Star Trek VI

I am constant as the Northern Star. -- Chang over the Enterprise intercomI'd give real money if he'd shut up. -- McCoy to Spock

Jag är beständig som den norra polstjärnan. -- Chang över Enterprises snabbtelefon Jag skulle ge riktiga pengar om han kunde hålla klaffen. -- McCoy till Spock

Star Trek VI

Logic is the beginning of wisdom; not the end. -- Spock

Logik är början på vetande; inte slutet. -- Spock

Star Trek VI

Oh, shit!!! -- Data

Satan också!!! -- Data

Star Trek: Generations

I was out saving the galaxy when your grandfather was in diapers -- Kirk

Jag var ute och räddade galaxen när din farfar fortfarande hade blöjor -- Kirk

Star Trek: Generations

You will excuse me now, Captain. I have an appointment with enternity and I don't want to be late -- Dr. Soran

Du får ursäkta mig nu kommendör. Jag har ett möte med evigheten och jag vill inte bli sen -- dr Soran

Star Trek: Generations

You say history considers me dead. Who am I to argue with history? -- Kirk

Du säger att historien betraktar mig som död. Vem är jag att emotsäga historien? -- Kirk

Star Trek: Generations

Data... I made that joke seven years ago -- Geordi I know.... I just got it! -- Data

Data... jag drog det där skämtet för sju år sen -- Geordi Jag vet... jag fattade precis poängen! -- Data

Star Trek: Generations

Time is the fire in which we burn... -- Dr. Soran

Tid är den eld i vilken vi brinner... -- dr Soran

Star Trek: Generations

Actually, I am familiar with history, Captain, and if I'm not mistaken, you're dead -- Dr. Soran

I själva verket är jag bekant med historien, kommendör, och om jag inte misstar mig är du död -- dr Soran

Star Trek: Generations

Human females are so repulsive! -- Lursa

Människokvinnor är så frånstötande! -- Lursa

Star Trek: Generations

Normal is what everyone else is and you are not. -- Dr. Soran, to Geordi

Normala är vad alla andra är och du inte är. -- dr Soran till Geordi

Star Trek: Generations

Rumours of my assimilation have been greatly exagerrated -- Picard

Ryktena om min assimilering är starkt överdrivna -- Picard

Star Trek: First Contact

Resistance is futile. -- Data, about to release coolant which will destroy the Borg in the engineering section

Motstånd är meningslöst. -- Data på väg att släppa ut kylvätska som kommer att förgöra borgerna i maskinrummet

Star Trek: First Contact

You do remember how to fire phasers? -- Riker to Worf when Worf first takes tactical

Du kommer väl ihåg hur man avfyrar fasrar? -- Riker till Worf när Worf tar över taktikavdelningen

Star Trek: First Contact

Time line?!?!? This is no time to argue about time! We don't HAVE the time! ... what was I saying? -- Troi

Tidslinje?!?!? Det här är inte rätt tidpunkt för att argumentera om tid! Vi har INTE tid!... vad var det jag sa? -- Troi

Star Trek: First Contact

Perhaps we should just knock? -- Picard to, among others, Data after the manual override to open engineering doors breaks

Kanske ska vi bara knacka? -- Picard till bland annat Data efter att den manuella förbikopplingen för att öppna dörrarna till maskinrummet klappat ihop

Star Trek: First Contact

Believing oneself to be perfect is often the sign of a delusional mind. -- Data to Borg Queen

Att tro att man själv är perfekt är ofta ett tecken på vanföreställning. -- Data till borgdrottningen

Star Trek: First Contact

You told him about the statue? -- Riker to Geordi after Cochrane says 'I don't want to be a statue!'

Du berättade om statyn för honom? -- Riker till Geordi efter att Cochrane sagt 'Jag vill inte bli en staty!'

Star Trek: First Contact

You broke your little ships. -- Lily to Picard after Picard accidentally hits the models of the Enterprise with a phaser rifle

Du hade sönder dina små skepp. -- Lily till Picard efter att Picard oavsiktligt träffat modellerna av Enterprise med sitt fasergevär

Star Trek: First Contact

They invade our space, and we fall back. They assimilate countless worlds, and we fall back. Not again. Not this time. The line must be drawn here! This far, no farther! And I will make them pay for what they have done! -- Picard, to Lily

De invaderar vår rymd och vi retirerar. De assimilerar oräkneliga värdar och vi retirerar. Inte igen. Inte den här gången. Gränsen måste dras här! Så här långt, inte längre! Och jag ska se till att de får betala för vad de har gjort! -- Picard till Lily

Star Trek: First Contact

Assimilate THIS! --Worf

Assimilera DET HÄR! -- Worf

Star Trek: First Contact

Data: She [the Borg Queen] brought me closer to humanity than I ever thought possible. And for a time, I was tempted by her offer.Picard: How long a time?Data: Zero point six-eight seconds, sir... For an android, that is nearly an eternity.

Data: Hon [borgdrottningen] tog mig närmare mänskligheten än vad jag trodde var möjligt. Och för en tid var jag frestad av hennes erbjudande.Picard: Hur lång tid?Data: Noll komma sextioåtta sekunder, sir... för en android är det nästan en evighet.

Star Trek: First Contact

Jean-Luc, we're only moving six hundred people. -- Admiral DoughertyHow many people does it take before it becomes wrong? Hmm? A thousand? Fifty thousand? A million? How many people does it take, Admiral!? -- Picard

Jean-Luc, vi flyttar bara på sexhundra människor. -- amiral DoughertyHur många människor behövs det för att det ska bli fel? Hmm? Ettusen? Femtiotusen? En miljon? Hur många människor behövs det amiral? -- Picard

Star Trek: Insurrection

You Klingons never do anything small, do you? -- Riker

Ni klingoner gör ingenting i liten skala, eller...? -- Riker

Star Trek: Insurrection

Definitely feeling agressive tendencies, sir. -- Worf

Känner definitivt av agressiva tendenser, sir -- Worf

Star Trek: Insurrection

Data, what do you think we should do? -- Dr. CrusherSaddle up. Lock and load. -- Data

Data, vad tycker du att vi ska göra? -- dr Crusher Sadla på. Säkra och ladda. -- Data

Star Trek: Insurrection

The Son'a wish to negotiate a cease-fire. It may have something to do with the fact that we only have three minutes of air left. -- Worf

Son'a vill förhandla om ett eld upphör. Det kan ha att göra med det faktum att vi bara har luft för tre minuter kvar. -- Worf

Star Trek: Insurrection

... a dream that became a reality and spread throughout the stars. -- Kirk

... en dröm som blev verklighet och spred ut sig till stjärnorna -- Kirk

TOS: Whom Gods Destroy

We simply must accept the fact that Captain Kirk is no longer alive -- Spock

Vi måste helt enkelt acceptera det faktum att kommendör Kirk inte längre är i livet -- Spock

TOS: The Tholian Web

I didn't mean to say that the Enterprise should be hauling garbage. I meant to say that it should be hauled away AS garbage -- Korax

Jag menade inte att Enterprise borde frakta skräp. Jag menade att skeppet borde fraktas iväg SOM skräp -- Korax

TOS: The Trouble With Tribbles

You look quite well for a man that's been 'utterly destroyed', Mr. Spock. -- Kirk

Du ser ut att må rätt bra med tanke på att du blivit fullständigt tillintetgjord, herr Spock -- Kirk

TOS: Patterns of Force

Computer, compute to the last digit the value of pi -- Spock

Dator, räkna ut till den sista decimalen i pi -- Spock

TOS: Wolf in the Fold

Mr. Spock, the women on your planet are logical. That's the only planet in the galaxy that can make that claim. -- Kirk

Herr Spock, kvinnorna på din planet är logiska. Det är den enda planeten i galaxen som kan hävda detta. -- Kirk

TOS: Elaan of Troyius

Live long and prosper, Spock. -- T'PauI shall do neither. I have killed my captain, and my friend. -- Spock

Lev länge och väl, Spock -- T'PauJag ska göra varken eller. Jag har dödat min kapten och min vän. -- Spock

TOS: Amok Time

The best diplomat that I know is a fully-loaded phaser bank. -- Lt. Cdr. Montgomery Scott

Den bästa diplomat som jag känner till är en fullt laddad faserkanon. -- Scotty

TOS: A Taste of Armageddon

I signed aboard this ship to practice medicine, not to have my atoms scattered back and forth across space by this gadget. -- McCoy

Jag skrev in mig på detta skepp för att praktisera medicin, inte för att mina atomer ska fara fram och tillbaka genom rymden med hjälp av den här apparaten. -- McCoy

TOS: Space Seed

In this galaxy theres a mathematical probability of three million Earth-type planets. And in the universe, three million million galaxies like this. And in all that, and perhaps more...only one of each of us. -- McCoy

I denna galax är det matematiskt sannolikt att det finns tre miljoner jordlika planeter, och i universum tre miljoner galaxer som den här. Och i allt detta, och kanske mer, finns det bara en av var och en av oss. -- McCoy

TOS: Balance of Terror

Curious how often you humans manage to obtain that which you do not want. -- Spock

Det är märkligt hur ofta ni människor lyckas få det som ni inte vill ha. -- Spock

TOS: Errand Of Mercy

We have them just where they want us. -- Kirk

Vi har dem precis där de vill ha oss. -- Kirk

Star Trek II

Second star to the right...and straight on 'til morning. -- Kirk (quote from Peter Pan)

Andra stjärnan till höger... och rakt fram tills i morrn. -- Kirk (citerande Peter Pan)

Star Trek VI

Seize the time, Meribor. Live now; make now always the most precious time. Now will never come again -- Picard

Fånga tiden, Meribor. Lev nu; låt nuet alltid vara den mest värdefulla tiden. Nuet kommer aldrig igen. -- Picard

TNG: The Inner Light

You're so stolid. You weren't like that before the beard. -- Q to Riker

Du är så trög. Du var inte sån före skägget. -- Q till Riker

TNG: Deja-Q

Our neural pathways have become accustomed to your sensory input patterns. -- Riker, quoting Data's definition of friendship

Våra nervbanor har vant sig vid dina sensoriska inmatningsmönster. -- Riker citerande Datas definition på vänskap

TNG: Time's Arrow, Part 1

What is it? -- Picard about NagillumThere's nothing out there; absolutely nothing -- DataWell it's a damn ugly nothing! -- Geordi [aside to Worf]

Vad är det? -- Picard om NagillumDet finns ingenting där ute; absolut ingenting -- DataDet är i alla fall ett förbaskat fult ingenting! -- Geordi [avsides till Worf]

TNG: Where silence has lease

Fate protects fools, little children and ships named Enterprise -- Riker

Ödet skyddar dårar, små barn och skepp med namnet Enterprise -- Riker

TNG: Contagion

The universe is a spheroid region, 705 metres in diameter -- The Computer

Universum är en sfäroid region, 705 meter i diameter -- Datorn

TNG: Remember Me

(Geordi is trying to play a lute -- Worf grabs it, smashes it against a tree, and gives it back) *CRACK* Sorry... -- Worf

(Geordi försöker spela på en luta - Worf greppar tag i den och slår sönder den mot ett träd, och ger den tillbaka) *KRAK* Förlåt... -- Worf

TNG: Qpid

But I have no sexual desire -- DataAh! Impotence on top of everything! -- Sigmund Freud

Men jag har ingen sexuallust -- DataAh! Impotens på toppen av allt! - Sigmund Freud

TNG: Phantasms

You must talk to him; tell him that he is a good cat, and a pretty cat, and... -- DataI will feed him -- Worf

Du måste tala till honom; tala om för honom att han är en duktig katt, och en söt katt, och... -- DataJag kommer att mata honom -- Worf

TNG: Phantasms

Some of the colonists objected to having an anatomically correct android running around without any clothes on -- Juliana Soong

Några av kolonisterna protesterade mot att en anatomiskt korrekt byggd android sprang omkring utan några kläder på sig -- Juliana Soong

TNG: Inheritance

Captain, we're receiving two hundred and eighty-five thousand hails -- Lt. Wesley Crusher

Kommendör, vi tar emot tvåhundraåttiofemtusen hälsningar -- Wesley Crusher

TNG: Parallels

... and get that fish out of my ready room -- Captain Jellico

... och få ut den där fisken från mitt briefingrum -- kommendör Jellico

TNG: Chain of Command, Part I

The Federation's gone; the Borg is everywhere! -- Alternate Captain Riker

Federationen är borta; borgerna är överallt! -- den alternativa kommendör Riker

TNG: Parallels

Starfleet reports it has engaged the Borg at Wolf 359, sir -- Data

Stjärnflottan rapporterar att den har satts in i strid mot borgerna vid Wolf 359, kommendör -- Data

TNG: The Best of Both Worlds II

We have engaged...the Borg -- Picard

Vi är i strid med... borgerna -- Picard

TNG: The Best of Both Worlds I

Sir, the coordinates they have set, they are on a direct course to Sector 001. The Terran System -- WorfEarth -- Riker, describing the Borg ship's destination

Kommendörkapten, koordinaterna dom har ställt in, de är på rak kurs till sektor 001. Solsystemet -- WorfJorden -- Riker, noterar målet för borgskeppet

TNG: The Best of Both Worlds II

What do you want me to do? -- QDie -- Worf

Vad vill du att jag ska göra? -- Q -- Worf

TNG: Deja Q

It's time to put an end to your trek through the stars -- Q

Det är dags att avsluta er vandring mot stjärnorna -- Q

TNG: All Good Things...

We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. We are the Borg. -- The Borg

Vi kommer att lägga till dina biologiska och tekniska särdrag till våra egna. Din kultur kommer att anpassas för att tjäna oss. Motstånd är meningslöst. Vi är borgerna. - Borgerna

TNG: The Best of Both Worlds, Part I

Good tea. Nice house. -- Worf, trying to be diplomatic

Gott te. Trevligt hus. -- Worf som försöker vara diplomatisk

TNG: The Survivors

Did the table do something wrong? -- Troi to Worf when she walks into his quarters and finds him standing over a broken glass table

Gjorde bordet något fel? -- Troi till Worf när hon kommer in i hans bostad och finner honom stående över ett sönderslaget glasbord

TNG: Birthright Part I

Your head is not an artifact! -- Riker, to Data

Ditt huvud är inte en artefakt! - Riker till Data

TNG: Time's Arrow, Part 1

There are four lights! -- Picard

Det är fyra lampor! -- Picard

TNG: Chain of Command, Part 2

Human bonding rituals often involve a great deal of talking, and dancing, and crying. --Worf to Data, on weddings

Mänskliga föreningsritualer involverar en hel del prat och dans, och gråt. -- Worf till Data om giftermål

TNG: Data’s Day

I would be delighted to offer any advice I can on understanding women. When I have some, I’ll let you know. -- Picard to Data

Det skulle glädja mig att ge dig några råd när det gäller att förstå kvinnor. När jag har några, så hör jag av mig. - Picard till Data

TNG: In Theory

If there's nothing wrong with me... maybe there's something wrong with the universe! -- Beverly Crusher

Om det inte är något fel på mig... kanske är det något fel på universum! -- Beverly Crusher

TNG: Remember Me

Dad, I'm fourteen -- Jake SiskoI'm glad we agree on something -- Benjamin Sisko

Far, jag är fjorton -- Jake SiskoJag är glad att vi är överens om någonting -- Benjamin Sisko

DS9: Move Along Home

He's still dead, if that's what you mean -- Dr. Bashir

Han är fortfarande död, om det är det du menar -- dr Bashir

DS9: Dramatis Personae

The Provisional Government is going to fall, and when governments fall people like me are the first ones shot. -- Quark

Den provisoriska regeringen kommer att falla, och när regeringar faller är de första som blir skjutna, folk som mig. - Quark

DS9: Emissary

Laws change depending on who's making them, but justice is justice. -- Odo

Lagar förändras beroende på vem som stiftar dom, men rättvisa är rättvisa. -- Odo

DS9: A Man Alone

Rom's an idiot. He couldn't fix a straw if it was bent. -- Odo, to Quark

Rom är en idiot. Han skulle inte kunna räta ut ett strå om det vore böjt. -- Odo till Quark

DS9: Babel

Nothing makes them happy! They are dedicated to being unhappy, and to spreading that unhappiness to others! They are the Ambassadors of Unhappy! -- Bashir's response to Sisko's keep them happy

Ingenting gör dem lyckliga! De har gett sig hän åt att vara olyckliga, och att sprida denna olycklighet till andra! De är ambassadörer av olycka -- Bashirs svar på Siskos håll dem lyckliga

DS9: The Forsaken

I have a dream; a dream that all people -- human, Jem'Hadar, Ferengi, Cardassians -- will someday stand together in peace... around my Dabo tables. -- Quark

Jag har en dröm; en dröm att alla folk - människor, Jem'Hadarer, ferenger, cardassier - en dag kommer att vara förenade i fred... runt mina Dabo-bord. -- Quark

DS9: The Search

Just be careful. -- SiskoCommander, there is no careful way to question a Klingon. -- Odo

Var bara försiktig. -- SiskoKommendörkapten, det finns inget försiktigt sätt att fråga en klingon. -- Odo

DS9: Visionary

I am a graduate of Starfleet Academy; I know many things. -- Worf

Jag har examinerats från Stjärnflottans akademi; jag kan många saker. -- Worf

DS9: The Darkness and the Light

Constable, why are you talking to your beverage?!? -- WorfIt's not a beverage. It's a changeling. -- Odo

Konstapel, varför pratar du med din drink?!? -- WorfDet är inte en drink. Det är en formskiftare. -- Odo

DS9: The Begotten

It can be argued that a human is ultimately the sum of his experiences. -- Sisko

Det kan diskuteras om en människa ytterst är summan av sina erfarenheter. -- Sisko

DS 9: Emissary

Quark: It’s good to want things.Odo: Even things you can’t have?Quark: Especially things you can’t have.

Det är bra att vilja ha saker. -- QuarkÄven saker som du inte kan få? -- OdoSpeciellt saker som du inte kan få. -- Quark

DS 9: The Passenger

Money is money, but women... are better. -- Nog (a Ferengi)

Pengar är pengar, men kvinnor... är bättre. -- Nog (en ferengi)

DS 9: Life Support

All I have to worry about are the Klingons, the Dominion, and the Maquis. I feel like I’m on vacation. -- Benjamin Sisko

Allt jag behöver oroa mig för är klingonerna, Dominion och Maquis. Det känns som om jag är på semester. -- Benjamin Sisko

DS 9: Accession

Act, and you shall have dinner; wait, and you shall be dinner. -- Gowron, Klingon proverb

Handla, och du kommer att få mat; vänta, och du blir mat. -- Gowron, klingonskt ordspråk

DS 9

I don't like threats, I don't like bullies, and I don't like you! -- Captain Janeway

Jag tycker inte om hot, jag tycker inte om översittare, och jag tycker inte om dig! -- Janeway

VOY: State of Flux

You are saying that the Maquis crew is rigid and inflexible. That they will never adjust to Starfleet rules. -- TuvokNo, Mr. Vulcan. I am saying that you are rigid and inflexible... -- Neelix

Du säger att Maquis-besättningar är stela och envisa. Att de aldrig kommer att anpassa sig efter Stjärnflottans regler. -- TuvokNej, herr Vulcan. Jag säger att du är stel och envis... -- Neelix

VOY: Elogium

It appears we have lost our sex appeal, Captain -- Tuvok

Det förefaller som om vi har förlorat vår sexuella dragningskraft, kommendör -- Tuvok

VOY: Elogium

Computer, delete Paris -- The DoctorWhat are you doing?!? -- Ensign KimComputer, delete Kim -- The Doctor

Dator, radera Paris -- DoktornVad gör du ?!? -- KimDator, radera Kim -- Doktorn

VOY: Projections

I've read about the experiments that were done on you. What you went through must have been very traumatic -- DenaraThat is an understatement -- B'Elanna

Jag har läst om experimenten som utfördes på dig. Vad du har gått igenom måste ha varit mycket traumatiskt -- DenaraDet är en underdrift -- B'Elanna

VOY: Lifesigns

Denara? -- The DoctorMmmhmmm? -- DenaraI just wanted to ask you... I'm romantically attracted to you and wanted to know if you felt the same way... -- The Doctor

Denara? -- DoktornMmmhmmm? -- DenaraJag ville bara fråga... jag är känslomässigt attraherad till dig och undrar om du känner på samma sätt... -- Doktorn

VOY: Lifesigns

Do you know what a Vulcan mind meld is? -- TuvokIt's that thing where you grab someone's head... -- Crewman Suiter

Vet du vad en vulcansk sinnesförening är? -- TuvokDet är den där grejen när du fattar tag i någons huvud... -- besättningsman Suiter

VOY: Meld

You're on your way to being normal -- although I'm not sure how normal applies to a species who suppress all their emotions -- The Doctor

Du är på väg att bli normal - men jag vet inte säkert hur 'normal' är tillämpligt för en art som undertrycker alla sina känslor -- Doktorn

VOY: Meld

This ship will not survive the formation of the cosmos! -- B'Elanna Torres

Detta skepp kommer inte att överleva skapelsen av kosmos! -- B'Elanna Torres

VOY: Death Wish

May I see you in your chambers? -- QYou've been in my chambers enough for one visit, Sir -- Janeway

Kan vi träffas på ditt rum? -- QDu har varit tillräckligt mycket i mitt rum för ett besök, sir -- Janeway

VOY: Death Wish

Is the crew always this difficult? -- DoctorI don't know, Doc, it's my first mission -- Kim

Är besättningen alltid så här besvärlig? -- DoktornJag vet inte, doktorn, det här är mitt första uppdrag -- Kim

VOY: Caretaker

If we don't get more power to the warp drive we're all going to have to get out and push! -- Paris

Om vi inte får mer kraft till warpmotorn så måste vi alla gå ut och putta på! -- Paris

VOY: Parallax

Seems I've found myself on the voyage of the damned -- Doctor

Det ser ut som jag har blivit en av resenärerna på De fördömdas resa -- Doktorn

VOY: Time and Again

These people are natural born explorers -- KesThese people are natural born idiots -- Neelix

Folket här är födda till utforskare -- KesFolket här är födda till idioter -- Neelix

VOY: The Cloud

You were working for her, Seska was working for them, was anyone on that ship working for me? -- Chakotay

Du arbetade för henne, Seska arbetade för dem, arbetade någon på det skeppet för mig? -- Chakotay

VOY: State of Flux

Mr. Kim, we're Starfleet officers. Weird is part of the job -- Janeway

Herr Kim, vi är officerare i Stjärnflottan. Konstigheter är en del av jobbet -- Janeway

VOY: Deadlock

Ever since my first day on the job as a Starfleet Captian, I swore I'd never let myself get caught in one of these Godforsaken paradoxes. The past is the future, the future is the past, it all gives me a headache. -- Janeway

Ända sedan första dagen i jobbet som kommendör i Stjärnflottan, har jag svurit att inte fastna i en av dessa gudsförgätna paradoxer. Det förgångna är framtiden, framtiden är det förgångna, det ger mig bara huvudvärk. -- Janeway

VOY: Future's End Pt. I

God in heaven help us. -- Ugly Militia ManDevine intervention is... unlikley. -- The Doctor

Gud i himlen, hjälp oss! -- milismanGudomligt ingripande är... osannolikt. -- Doktorn

VOY: Future's End Pt. II

Your uniform is very... informative. -- The Doctor, to Seven of Nine

Din uniform är väldigt... informativ. -- Doktorn till Seven of Nine

VOY

A stranger is a friend you just haven't met yet. -- Captain Kathryn Janeway

En främling är en vän som du ännu inte har mött. -- Janeway

VOY: Fair Haven

I've become romantically involved with a hologram, if that's possible. -- JanewayTell me what happened. -- The DoctorOh, you know the story - girl meets boy; girl modifies boy's subroutines. -- Janeway

Jag är romantiskt invecklad i ett förhållande med ett hologram, om det nu är möjligt. -- JanewayBerätta vad som hände. -- DoktornÅh, du känner väl till storyn - flicka möter pojke; flickan modifierar pojkens subrutiner. -- Janeway

VOY

I must decline. -- Spock No Vulcan has ever declined admission to this academy! -- Vulcans vetenskapsminister Then, as I am half Human, your record remains untarnished. -- Spock

Jag måste avböja. -- Spock Ingen vulcan har någonsin avböjt att inträda i denna akademi! -- Vulcans vetenskapsminister Således, eftersom jag är hälften människa så förblir er registrering fläckfri. -- Spock

Star Trek XI

Oh relax, cupcake – it was a joke. -- Kirk Hey, farmboy! Maybe you can't count, but there are four of us and one of you! -- Kadett So get some more guys, and then it'll be an even fight. -- Kirk

Äh, lugna ner dig tönt – det var ett skämt. -- Kirk Hej, bondtölp! Du kanske inte kan räkna, men vi är fyra och du är bara en! -- Kadett Du får väl hämta några fler, så att det kan bli en jämn fight. -- Kirk

Star Trek XI

Space is disease and danger, wrapped in darkness and silence. -- McCoy Well, I hate to break it to you, but Starfleet operates in space. -- Kirk Yeah, well, I got nowhere else to go. The ex-wife got the whole damn planet in the divorce – all I got left is my bones. -- McCoy.

Rymden är sjukdom och fara, inlindat i mörker och tystnad. -- McCoy Ok, jag avskyr att ta upp det, men Stjärnflotttan opererar i rymden. -- Kirk Jo, men jag hade ingen annanstans att ta vägen. Min exfru fick hela den f...e planeten vid skilsmässan – allt jag har kvar är mina revben. -- McCoy.

Star Trek XI

Who was that pointy-eared bastard? -- Kirk I don't know – but I like him. -- McCoy (after meeting Spock 1st time)

Vem var bastarden i spetsiga öron? -- Kirk Jag vet inte – men jag gillar honom. -- McCoy (efter 1:a mötet med Spock)

Star Trek XI

Is the parking brake on? -- Pike to Sulu, as the Enterprise fails to warp to Vulcan

Är parkeringsbromsen på? -- Pike till Sulu, när Enterprise inte går upp i warpfart

Star Trek XI

If Spock were here, and I were there, what would he do? -- Kirk He'd let you die. -- McCoy

Om Spock var här, och jag var där, vad skulle han göra? -- Kirk Han skulle låta dig dö. -- McCoy

Star Trek XII

Attention John Harrison. This is Captain Hikaru Sulu of the USS Enterprise. A shuttle of highly trained officers is on its way to your location. If you do not surrender to them immediately, I will unleash the entire payload of advanced long-range torpedoes currently locked on to your location. You have two minutes to confirm your compliance. Refusal to do so will result in your obliteration. And If you test me, you will fail. -- Hikaru Sulu Mr. Sulu... remind me never to piss you off. -- McCoy

Hör upp John Harrison. Det här är kapten Hikaru Sulu på USS Enterprise. En skyttel med vältränade officerare är på väg till din plats. Om du inte omedelbart överlämnar dig till dem, kommer jag att släppa lös hela lasten av avancerade långdistans torpeder som just nu är låsta på din plats. Du har två minuter på dig att bekräfta att du ger upp. Om du inte ger upp kommer detta att leda till din utplåning. Och om du testar mig kommer du att misslyckas. -- Hikaru Sulu Herr Sulu... påminn mig om att aldrig reta upp dig. -- McCoy

Star Trek XII

Are you feeling homicidal, power-mad, or despotic? -- McCoy No more than usual. -- Kirk

Känner du dig mordisk, maktgalen eller tyrannisk? -- McCoy Inte mer än vanligt. -- Kirk

Star Trek XII

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Great Star Trek Quotes, Star Trek Quotes, Memory Alpha)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter