Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Stjärnflottans flottor

 

 

Under Dominionkriget placerades Stjärnflottans rymdskepp i flottor eller operationsstyrkor. Vissa av flottorna innehöll allierade skepp från bl.a. Klingonimperiet och Romulanska stjärnimperiet. Totalt fanns det i Stjärnflottan minst ett femtiotal flottor. Varje flotta stod normalt under befäl av en amiral. Inför riktigt stora slag kunde flera flottor samlas tillsammans i en flottgrupp under ledning av en amiral av flottan.

 

Stjärnflottans överbefälhavare (i allmänhet en storamiral) ansvarade för samtliga flottstyrkor.

 

Index

 

De tio första flottorna:

 

Exempel på andra rymdskeppskonstellationer:

 

 

De tio första flottorna:

 

Första flottan

 

 

USS Kitty Hawk (flaggskepp)

 

Stjärnflottans Första flottan skapades under 2100-talet och var Federationens först bildade flotta.

 

Under 2200-talets Fyraårskriget var Första flottan under befäl av amiral Grayson Beltran (från jorden). I Första flottan fanns två flaggskepp, de tunga kryssarna USS Kitty Hawk (NCC-1659) (Huvudstyrkan, primärt flaggskepp) och USS Hornet (NCC-1714) (Operationsstyrka 4, sekundärt flaggskepp), båda av Constitution-klass.

 

 

USS Tombstone (flaggskepp)

 

Under slutet av 2300-talet var Första flottan den största av Stjärnflottans samtliga stående flottor och leddes av amiralen av flottan James Suvadine. Flaggskeppet var USS Tombstone (NCC-80803) av Prometheus-klass.

 

Första flottan var under lång tid under Domionkriget stationerad i Alfa Centauri-systemet. Under Breenattacken mot jorden lämnade Första flottan systemet för att bistå styrkorna på jorden, där den tillsammans med övriga jordstyrkor lyckades driva bort och förstöra större delen av den anfallande flottan.

 

[Index]

 

 

Andra flottan

 

 

Under Dominionkriget var Andra flottan en alliansflotta och utmärkte sig första gången när den tog sig in i cardassisk rymd och förstörde Dominions skeppsvarv på Torros III. Efter evakueringen av Deep Space 9 anslöt sig USS Defiant och IKS Rotarran till flottan. Vid den här tiden bestod Andra flottan av skepp av klasserna Galaxy, Defiant, Miranda, Excelsior, Saber, Akira och Steamrunner samt från Klingonimperiet Vor'cha, K'vort och K't'inga.

 

 

USS Galaxy i hård strid

 

Efter tre månaders hårda strider mot Jem'Hadar i början av 2374 hade flottan minskat till en tredjedel av sin ursprungliga storlek.

 

 

 

Senare år 2374 satte Benjamin Sisko ihop en stor operationsstyrka som bestod av enheter från Andra flottan, Femte flottan och Nionde flottan för att försöka återta Deep Space 9 från Dominion. Efter hårda strider lyckades man driva ut fienden från rymdstationen.

 

 

 

Chef för Andra flottan under Dominionkriget var amiral William Ross (USS Bellerophon NCC-74705).

 

År 2381 befriade Andra flottan med hjälp av marinkårstrupper Federationens koloni i Gamma Hydrae-systemet från romulanerna.

 

År 2409 stationerades Andra flottan nära klingonernas och romulanernas gränser.

 

[Index]

 

 

Tredje flottan

 

 

Tredje flottan var en alliansflotta (bestående av Federationen, Klingonimperiet och Romulanska stjärnimperiet) som deltog i kriget mot Dominion.

 

Flottan var kvar i solsystemet (Sektor 001) för att skydda jorden när delar av Andra flottan, Femte flottan och Nionde flottan deltog i ett anfall för att återta Deep Space 9 2374.

 

 

 

I slutet av 2300-talet var Tredje flottan en stående flotta som var förlagd till solsystemet. Tredje flottan ansågs vara en av de starkaste flottorna med dynamiska befälhavare, som visat stor skicklighet i strid, och flera elitoperationsstyrkor med taktiska experter. Under ett decennium svarade Tredje flottan på två borginvasioner och en breenattack.

 

 

USS Normandy (flaggskepp)

 

Under borgkollektivets mäktiga invasion 2381 led Tredje flottan total brist på antimateria, även reserverna var helt tömda. President Nanietta Bacco gav då order om att civila fraktskepp skulle leverera antimateria till flottan.

 

[Index]

 

 

 

Fjärde flottan

 

 

Fjärde flottan var en stående flotta fram till slutet av 2300-talet då den övergick till att bli en mobil flotta med uppgift att skydda Federationens kärnsystem.

 

 

 

Delar av Fjärde flottan ingick i den styrka som kämpade i slaget vid Wolf 359 mot borgerna 2367. Tillsammans med Femte flottan och Sjunde flottan decimerades den kraftigt under slaget.

 

 

USS Angeles - modifierad Galaxy-klass med tre motorgondoler (flaggskepp)

 

I slutet av 2300-talet var Fjärde flottans chef amiral E. Nowlin.

 

Fjärde flottan deltog i slaget om Rumarda tidigt i Dominionkriget. I slaget förlorades 54 skepp och 13 200 man.

 

 

 

I början av 2375 förenade sig Fjärde flottan med Tionde flottan i ett försök att återta Dominionpositioner vid planeten Betazed. En romulansk flotta skickades för att bistå de två flottorna, men planetens kraftigt utbyggda försvarssystem och Dominionstyrkorna stod enkelt emot anfallet. Totalt 27 romulanska krigsfåglar (D'deridex) och ungefär lika många större skepp från de två flottorna förstördes.

 

[Index]

 

 

Femte flottan

 

 

Femte flottan var en alliansflotta som deltog i Dominionkriget.

 

 

 

I slutet av 2300-talet var Femte flottan en stående flotta placerad i närheten av Andorsystemet. Genom närheten till den andorianska hemvärlden kom Femte flottan att stå i ett nära samarbete med Andorianska försvarsstyrkan.

 

Skepp ur Femte flottan deltog i slaget vid Wolf 359 2367 för att bekämpa borgerna. Flera av skeppen förstördes i slaget.

 

 

USS Gibraltar - Sovereign-klass (flaggskepp)

 

Från 2371 förde amiral Salok befälet över Femte flottan. Under Dominionkriget var Saloks flaggskepp USS Gibraltar. Utöver Operation Return 2374 användes Femte flottan i strider (första, andra och tredje slaget om Vulcan) för att befria Vulcan.

 

 

Siskos föreslagna utplacering av Femte flottan

 

I Operation Return deltog Femte flottan tillsammans med Andra flottan i ett anfall mot Deep Space 9 för att återta rymdstationen från Dominion.

 

[Index]

 

 

Sjätte flottan

 

 

Sjätte flottan var en alliansflotta som deltog i Dominionkriget.

 

 

USS Enterprise-B - Upprustad Excelsior-klass (flaggskepp)

 

I slutet av 2295 befordrades Pavel Chekov till kommendör av 1:a graden och fick befälet över Sjätte flottan. Han tilldelades också flaggskeppet USS Enterprise-B. Sjätte flottan fick i uppdrag att utforska betakvadranten under ett sjuårsuppdrag.

 

 

 

Vid stjärndatum 51474.3 startade Dominion ett anfall mot planeten Coridan som försvarades av Sjätte flottan tillsammans med Sjunde flottan. De två flottorna lyckades driva bort Jem-Hadar men inte förrän Coridan hade tillfogats avsevärda skador. Bl.a. hade planetens produktionsanläggning för dilitium förstörts.

 

 

 

Senare samma år förstärkte Sjätte flottan Femte flottan, Trettonde flottan och Trettioförsta flottan vid Vulcan. Den stora operationsstyrkan tillsammans med flera klingonska skepp stred framgångsrikt i Tredje slaget om Vulcan. Den kombinerade styrkan led dock stora förluster i människoliv (37 % sårade och döda).

 

 

 

I början av 2375 var Sjätte flottan involverad i striderna längs med den bolianska fronten innan den förflyttades till den kritiska Kalandrasektorn.

 

 

USS Cicero - Sovereign-klass (flaggskepp)

 

I slutet av 2300-talet var amiral Craig Pollock chef för Sjätte flottan (USS Cicero).

 

[Index]

 

 

Sjunde flottan

 

 

Sjunde flottan deltog i kriget mot Dominion. Efter Dominionkriget blev Sjunde flottan den första flotta som förstärktes med det nya tunga slagskeppet USS Endeavour av Odyssey-klass.

 

 

Förstörda Federationsskepp vid Wolf 359

 

Delar av Sjunde flottan ingick i den flottgrupp som samlades i Wolfsystemet 2367 för att bekämpa borgerna. Flottgruppen led mycket stora förluster i slaget.

 

 

 

I början av 2374 försökte Sjunde flottan stoppa Jem'Hadar i Tyrasystemet. Endast 14 av 112 skepp överlevde dock anfallet.

 

 

 

Senare samma år, under amiral Arthur Bellamy, led den återuppbyggda Sjunde flottan på nytt stora förluster vid Sybaron.

 

I början av 2375 blev Sjunde flottan beordrad att inleda en motoffensiv mot cardassierna nära Tibornebulosan i Kalandrasektorn. Anfallet leddes av flottchefen amiral Valerie Umstead på flaggskeppet USS Destiny (av Sovereign-klass).

 

I slutet av 2300-talet var Sjunde flottan en stående flotta med delar placerad runt Betazed och i närliggande system.

 

Efter Dominionkriget återuppbyggdes Sjunde flottan bl.a. med flera reparerade skepp från några av Sjunde flottans tidigare slag.

 

 

USS Endeavour - Tungt slagskepp av Odyssey-klass (flaggskepp)

 

Kring 2380 hjälpte Sjunde flottans nya tunga slagskepp USS Endeavour till med att återuppbygga Cardassia (USS Endeavour var med en längd på drygt 1 km det hittills största skepp som konstruerats av Stjärnflottan).

 

[Index]

 

 

Åttonde flottan

 

 

I mitten av 2200-talet stod Åttonde flottan under befäl av amiral Brazeau.

 

Efter Fyraårskriget (-2256) mellan Federationen och Klingonimperiet tog Åttonde flottan över Rigelsystemet som klingonerna retirerat från efter kriget. Åttonde flottan landsatte marinsoldater på orionernas hemvärld Rigel VIII för att ta över rymdhamnen och kommunikationscentralerna.

 

I slutet av 2300-talet hade Åttonde flottan under lång tid varit i tjänst som en mobil flotta.

 

 

USS Nevsky - Galaxy-klass (flaggskepp)

 

Åttonde flottan bestod vid den här tiden av 396 farkoster. Flaggskeppet var USS Nevsky.

 

 

 

Amiral Ankora var chef för Åttonde flottan mellan 2360 och 2380, och med sitt kontor på Stjärnbas 201.

 

 

 

År 2375 samlades styrkorna i Åttonde flottan för att hejda en Dominionflotta från att nå Betazed från cardassisk rymd.

 

Under 2370-talet bestod Åttonde flottan huvudsakligen av äldre rymdskepp av klasserna Ambassador, Nebula och Miranda med uppdraget att utforska alfakvadranten i riktning mot galaxkärnan och en bra bit från Federationen.

 

[Index]

 

 

Nionde flottan

 

 

Nionde flottan var en av flera alliansflottor som var involverad i kriget mot Dominion.

 

 

 

På sommaren 2374 föreslogs delar av Nionde flottan samt delar av Andra flottan och Femte flottan användas i ett försök att återta Deep Space 9. Nionde flottan blev emellertid försenad med en hel dag och kunde inte anlända i tid till Stjärnbas 375 för avfärd med den övriga styrkan.

 

 

 

Vid stjärndatum 51247.5 flyttades Nionde flottans högkvarter till Deep Space 9, och general Martok blev dess chef. I Nionde flottan ingick då bl.a. rymdskeppen USS Akagi, USS Exeter, USS Potemkin, USS Sutherland, USS Defiant och IKS Rotarran.

 

 

Basen på Trelka V

 

På sommaren 2376 tillkännagav Martok en plan för att anfalla basen på Trelka V samt flera andra stora mål långt in i cardassisk rymd. Benjamin Sisko var dock bekymrad över mängden resurser som skulle behövas för att ta sig an en så stor uppgift. Martok klargjorde då att han tänkt genomföra kavalleriliknande blixtattacker mot sina mål i ett försök att skapa kaos och få Dominion ur balans.

 

 

 

Några av skeppen från Nionde flottan som deltog i räderna var rovfåglarna IKS Ch'Tang, IKS Orantho, IKS Ning'tao, IKS Malpara och IKS Slivin.

 

[Index]

 

 

Tionde flottan

 

 

Tionde flottan deltog i Dominionkriget.

 

 

År 2374 leddes Tionde flottan av den denobulanske amiralen Masc och hade givits uppdraget att försvara planeten Betazed och dess avsides liggande kolonier. Samma år utsattes Betazed för ett överraskningsanfall av Dominion (Jem'Hadar-styrkor och cardassiska styrkor). Den försvarande flottan, som var på ett övningsuppdrag, överraskades totalt och led så stora förluster att den tvingades till reträtt. Efter tio timmar hade Betazed fallit.

 

Året efter förenades Tionde flottan med Fjärde flottan och romulanska styrkor i ett försök att driva ut Dominion från Betazed.

 

[Index]

 

 

 

Exempel på andra rymdskeppskonstellationer:

 

Slagstyrka

 

En slagstyrka (eng. battle group) var en militär enhet som bestod av ett mindre antal större rymdskepp som sattes ihop vid tecken på hot mot territorium eller egendom som tillhörde Federationen.

 

 

Slagstyrka Omega

 

 

Slagstyrka Omega var en liten flottstyrka på åtta större Federationsskepp (ett av vardera Sovereign-, Galaxy-, Excelsior-, Renaissance-, Intrepid-, Archer-, Defiant- och Nova-klass).

 

USS Aries - Renaissance-klass

 

Slagstyrkan sattes samman av amiral Kathryn Janeway 2379 i sektor 1045, där den också inväntade USS Enterprise NCC-1701-E som var på väg från romulanskt territorium. Syftet med styrkan var att förhindra att det remanska tunga slagskeppet Scimitar nådde fram till jorden och där kunde avfyra sitt dödliga talaronvapen.

 

 

 

Scimitar med befälhavaren Shinzon låg emellertid i bakhåll och anföll Enterprise i Bassen Rift. Svårt skadad lyckades Enterprise förstöra Scimitar genom en "självmords"attack (på Enterprises sida stred även två romulanska stridsfåglar av Norexan-klass). Därmed upphörde hotet mot jorden.

 

[Index]

 

 

Slagstyrka Carnelli

 

Slagstyrka Carnelli var en militär styrka som var under befäl av Carnelli vid planeten Torgu-Va. År 2367 förflyttades den för att skära av rutten för en skara fientliga tarnskepp som var på väg till Federationens utpost Watch Station Zebra.

 

[Index]

 

 

Slagstyrka Bamberg

 

Slagstyrka Bamberg var en militär styrka under befäl av Bamberg vid planeten Torgu-Va. År 2367 förstördes styrkan när tarnstyrkor anföll utposten Delta ElevenTorgu-Va (som försvarades av slagstyrkan).

 

[Index]

 

 

 

Jagarenhet

 

 

Flera jagarenheter, bestående av Stjärnflottans jagare, ingick i den sammansatta flotta (delar av Andra flottan och Femte flottan) som Benjamin Sisko satte ihop för att återta Deep Space 9.

 

Jagarenheterna ansvarade för att skydda vågorna av stridsskepp vars uppgift var att anfalla cardassiska rymdskepp.

 

 

 

Efter att ha skickat in den andra vågen av stridsskepp gav Sisko order om att sända in Jagarenhet 2 och 6 för att ge stridsskeppen täckeld, men också om att vara vaksamma och undvika att bli överflyglade.

 

 

 

Jagaren USS Centaur var ett av de rymdskepp som ingick i jagarenheterna.

 

[Index]

 

 

 

Jaktgrupp

 

 

En jaktgrupp var en militär enhet som normalt innehöll tolv korvetter, och med tre rader och fyra korvetter i varje rad. Jaktgruppen utgick vanligen från en rymdstation.

 

I slutet av 2200-talet bestod flera jaktgrupper av korvetter av klassen Scorpio.

 

[Index]

 

 

 

Galaxy-eskader

 

 

Flera Galaxy-eskadrar, med rymdskepp av Galaxy-klass, ingick i den flotta som sattes samman av Benjamin Sisko för att återta Deep Space 9. Flottan bestod även av delar av Andra flottan, Femte flottan och Nionde flottan.

 

Totalt deltog hela tio rymdskepp av Galaxy-klass i slaget

 

Galaxy-eskadrarna hade beordrats att anfalla de större målen i den kombinerade fiendeflottan med skepp från Cardassiska unionen och Dominion.

 

Efter att flera stridsskepp öppnat ett hål i den cardassiska frontlinjen upptäckte man att flera jagare av Galor-klass var positionerade på ett sådant sätt att varje farkost som försökte ta sig igenom hålet skulle fångas i en fälla.

 

 

Eftersom hålet föreföll vara den enda möjligheten att splittra den fientliga flottan beordrade Sisko Galaxy-eskader 9-1 och Galaxy-eskader 9-3 att ta sig an Galor-jagarna och försöka hålla hålet öppet medan alla återstående skepp tog sig igenom.

 

 

När planen precis börjat genomföras noterade Sisko att två Galaxy-skepp (USS Magellan och USS Venture) från eskadrarna kommit bort från övriga Galaxy-skepp och var alltför nära en koncentration av fiendeskepp.

 

Sisko försökte kompensera genom att be sjätte, sjunde och åttonde stridsskeppsgruppen att omgruppera och ge sitt stöd, men Dominion hade stört kommunikationerna till stridsskeppen med roterande elektromagnetiska pulser.

 

[Index]

 

 

 

Taktisk division

 

 

Stjärnflottans taktiska divisioner var militära enheter som bestod av dussintals rymdskepp uppdelade i eskadrar med ett större rymdskepp (vanligen en kryssare eller jagare) som ledare i varje division. Övriga skepp i divisionerna var huvudsakligen mindre jakt- och attackskepp.

 

En av de taktiska divisioner som stred under Dominionkriget var den 7:e taktiska divisionen med kommendör Bennet som chef. Antalet taktiska divisioner inom Stjärnflottan uppgick till minst 1000.

 

[Index]

 

 

 

Attackflotta

 

 

En attackflotta var en grupp av större rymdskepp som i samverkan anföll större fientliga mål.

 

I slutet av 2375, i kriget mot Dominion, anföll en attackflotta bestående av 312 skepp från Federationen, Klingonimperiet och Romulanska stjärnimperiet en invaderande flotta (i Chin'toka-systemet) från Dominion och Breenkonfederationen. Attackflottan lyckades inte stoppa invasionen utan led ett förödande nederlag, mest beroende på att breenernas speciella energidämpare satte alliansens skeppsvapensystem ur spel. Endast klingonernas rovfågel IKS Ki'tang undkom.

 

Efter att Federationen hittat ett motvapen mot breenernas energidämpare några veckor senare, satte alliansen ihop en ny attackflotta för en slutoffensiv mot Cardassia (Slaget om Cardassia). Mycket tack vare att cardassierna bytte sida under slaget (pga. ett uppror som startats av den cardassiska frihetsfronten, och som spred sig som en löpeld i de cardassiska leden) vann alliansen en avgörande seger och Dominions styrkor tvingades retirera.

 

[Index]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha, Memory Beta och Star Trek: Expanded Universe)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter