Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Federationens organisation

[Klicka på en box för att gå till önskad sektion]

 

----------------------------------------------------------------------------------- (Sub branches) -----------------------------------------------------------------------------------------------


[Klicka på bilden för att se Palais de la Concorde]

FEDERATION PRESIDENT

 

Federationens president är statsöverhuvud i Förenade Planetfederationen, vars kontor ligger i Paris i Frankrike (15:e våningen på Palais de la Concorde). Han eller hon är också ordförande i Federationsrådet.

 

Bland arbetsuppgifterna ingår den löpande verksamheten i regeringen, vara till hjälp med att organisera budgeten, träffa ansvariga i de olika råden, koordinera utrikespolitiken, och föra högsta befälet över militärstyrkorna, med Stjärnflottan som klart största enskilda försvarsgren. Dessutom är han eller hon ibland ordförande vid krigsrättegångar där Federationsrådet fungerar som jury.

 

Närmast under sig har presidenten en premiärminister (Eng: Prime Minister) som är ledaren för Jordens (United Earth) parlament. Jorden fungerar som ett slags huvudplanet för Federationen.

 

 

Lista på några av Federationens presidenter

  • Thomas Vanderbilt (människa), Federationens förste president efter bildandet år 2161
  • Jonathan Archer (människa), 2184 - 2192
  • Hiram Roth (människa), 2286
  • Ra-ghoratrei (efrosian), 2293
  • Jaresh-Inyo, (grazerit), 2372 - c:a 2375
  • Min Zife (bolian), c:a 2375 - 2379
  • Nanietta Bacco (människa från Cestus III), c:a 2379 -

[Överst]


[Klicka på bilden för att se rådskammaren]

FEDERATION COUNCIL

 

Federationsrådet är den lagstiftande församlingen i Förenade planetfederationen, och ligger i San Francisco, USA. Det utgörs av ett stort komplex med utsikt över San Franciscobukten och Golden Gate-bron. Platserna i rådet tillsätts med utvalda representanter från planeterna som ingår i Federationen. Att sitta i rådet betraktas som ytterst ärofullt. År 2266 avböjde - som enda person genom Star Trek historien - vulcanen T'Pau att ta plats i rådet.

 

Val av rådsmedlemmar var en av de uppgifter man krävde av Bajor för att få medlemskap i Federationen.

 

 

Jonathan Archer satt i rådet, representerande Jorden (mellan åren 2175 och 2184), innan han valdes till Federationens president år 2184. På 2360-talet representerade Jaresh-Inyo sin värld Grazer i rådet, innan han tillträdde som president år 2372.

[Överst]


FEDERATION SECURITY COUNCIL

 

Federationens säkerhetsråd är det organ genom vilket Förenade planetfederationen upprätthåller fred, stabilitet och säkerhet både internt mellan medlemsstater och externt till främmande nationer. Medan andra organ inom Federationen kan ge rekommendationer till medlemsstater och icke medlemsstater, har säkerhetsrådet befogenhet att verkställa beslut som är förenliga med Förenade planetfederationens författning.

 

När risken för konflikter uppstår, är rådets första rekommendation att med hjälp av diplomatiska kanaler försöka lösa tvisten så att den klaras upp utan att någon stat behöver förlora i prestige. Vid risk för öppet krig med nationer som ej ingår i Federationen överförs ärendena i allmänhet till Stjärnflottans säkerhetsbyrå.

 

 

 

[Överst]


[Klicka på bilden nedan för att se en ubåt av mantaklassen, eller på bilden till höger för att se en chef för marinkårerna :-)]

JOINT CHIEFS

 

Försvarsstaben är benämningen på Federationens försvarsledning och militära centralorgan. Det består av försvarsgrencheferna och leds av en stabschef, endast underställd Federationens president och Federationsrådet.

 

Försvarsstaben är ett rådgivande organ till Federationens president och Federationens säkerhetsråd. Staben är också skyldig att se till att respektive försvarsgrenar har tillräcklig beredskap vid ett eventuellt krigsutbrott.

 

Stabschefen utgör länken till presidenten och säkerhetsrådet, samt leder och koordinerar verksamheten inom staben. Stabschefen skall enligt lag vara den högst rankade officeren i Federationen. Det har spekulerats att positionen per definition skulle hållas av en flaggamiral eller en motsvarande general¹.

 

 

 

Till vänster visas tre av försvarsgrenarna: Stjärnflottan, det planetbaserade stridsflyget och marinkårerna, tillsammans med de högsta befälsgraderna. Det finns även en fjärde försvarsgren; Federationens havsflotta (Eng: Federation Naval Patrol), men officersgraderna är oklara. Utöver detta tillkommer Federationens reservstyrkor]

 

 

[Överst]


[Klicka på bilden nedan för att se stabschefen Harry Morrow, eller på bilden till höger för att se kommandocentralen]

STARFLEET COMMAND

--> Se även Grader i stjärnflottan samt Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar

 

Stjärnflottans kommando är den operativa myndigheten för Stjärnflottan, och ansvarar för interstellär utforskning, samt interstellärt relaterade vetenskapliga och militära uppgifter. Organisationen verkar huvudsakligen från Stjärnflottans högkvarter i San Francisco, USA. Kommandots verksamhet är under överinseende av Federationsrådet och leds av en stabschef, som även är Stjärnflottans högste befälhavare. Stabschefen är den högst rankade amiralen i Stjärnflottan, vilket i praktiken nästan alltid motsvarar befälsgraden 5-stjärnig amiral (Eng: Fleet Admiral). Stjärnflottans stabschef, tillika försvarsgrenchef, innehar även en stol i Försvarsstaben.

 

Förutom flottstyrkorna övervakar Stjärnflottans kommando verksamheten i sina underavdelningar.

 

 

På grund av tidsfördröjningen i många subrymdskommunikationer, innefattar Kommandot också ett nätverk av administrativa och understödjande utposter - rymdstationer - placerade strategiskt inom Federationens gränser. Stjärnflottans rymdskepp opererar utifrån dessa baser under uppsikt av olika flaggofficerare (amiraler). Emellertid är rymden så vidsträckt att det inte är ovanligt att rymdskepp som befinner sig tillräckligt långt från Federationen inte går att kontakta. Vid sådana situationer överförs ansvaret på rymdskeppets kapten, som så långt det är möjligt skall följa Federationens policy.

 

[Överst]


LEGISLATIVE AFFAIRS

 

Byrån för lagstiftningsärenden koordinerar den lagstiftande verksamheten för Federationsrådet, och kommunicerar med Stjärnflottans kommando och Informationsbyrån i lagstiftningsfrågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Överst]


STARFLEET SECURITY

 

Stjärnflottans säkerhetsbyrå är en gren av Stjärnflottan och ansvarar för säkerheten ombord på alla Stjärnflottans utposter och vissa av Federationens utposter, farkoster och installationer. I den funktionen agerar de på liknande sätt som olika nationers polismyndigheter, men säkerhetsbyråns mandat sträcker sig långt utanför den rent polisiära verksamheten. Rådet ansvarar för att upprätthålla och se till att Stjärnflottans regler, procedurer och policyn efterlevs ombord på alla Stjärnflottans installationer, utposter och farkoster. Byrån är också ansvarig för säkerhetsklareringar av all personal som ingår i Stjärnflottan eller tillhör Federationen (utanför Jorden).

 

Ofta delegeras säkerhetsrelaterade uppgifter kopplade till Jorden från Federationens säkerhetsråd till Stjärnflottans säkerhetsbyrå, det gäller t.ex. säkerheten för Federationens president, liksom säkerheten för medlemmar i Federationsrådet och besökande dignitärer.

 

En av de mer namnkunniga cheferna över Stjärnflottans säkerhetsbyrå under 2360-talet var viceamiral Thomas Henry (se bilden ovan). Ombord på rymdskeppen under 2300-talet gavs officeren som ansvarade för säkerheten titeln säkerhetschef.

 

Byrån innehåller flera exekutiva undersektioner som utför olika typer av säkerhetsrelaterade uppdrag. Under 2100-talet var den mest framträdande specialtruppen MACO, som bl.a. fanns ombord på Enterprise. Exempel på andra specialtrupper är Stjärnflottans jägarförband (Eng: Starfleet Rangers), insatsstyrkorna (Eng: Rapid Response Teams) och de strategiska ingenjörskårerna (Eng: Strategic Engineering Corps).

 

[Överst]


[Klicka på bilden till höger för att se tidsobservatoriet]

TEMPORAL DIVISION

 

Departementet för tidskontinuumutredningar är en byrå som har mandat att undersöka och rapportera incidenter i samband med tidsresor, vilka involverar invånare i Federationen eller på andra sätt påverkar Federationen. Under 2370-talet framtvingade byrån ett dokument som gavs namnet Tidshuvuddirektivet (Eng: Temporal Prime Directive), vars syfte var att förhindra att tidsresenärer störde tidslinjen, så att framtiden påverkades.

 

När teknologin bakom tidsresor blev allt mer utbredd, och fler nationer började resa i tiden, enades man - på Federationens begäran - om ett fördrag som kom att kallas Tidskontinuumöverenskommelsen (Eng: Temporal Accords). Detta för att många fler skulle ansluta sig till principerna i tidsdirektivet.

 

[Överst]


[Klicka på bilden till höger för en titt i Picards familjealbum]

INFORMATION

 

Stjärnflottans informationsbyrå är en agentur inom Federationen som bl.a. ansvarar för publiceringen av turistinformation och utgivandet av guider för planeter som ingår i Federationen. I byrån ingår Federationens Nyhetsnätverk (Eng: Federation News Network (FNN)), tidigare Solsystemets Nyhetsnätverk (Eng: Solar News Network (SNN)), som distribuerar nyheter och annan information till medlemsstaterna. Byrån förmedlar även intern information inom den egna organisationen. Federationens nyhetsservice (Eng: Federation News Service (FNS)) är byråns presstjänst, och publicerar nyheter från Federationen och från kända områden i galaxen.

 

 

 

[Överst]


STARFLEET INTELLIGENCE

 

Stjärnflottans underrättelsebyrå är en avdelning inom Stjärnflottan som samlar och analyserar information från främmande makter. Underrättelsebyrån är betrodd med att bedriva inrikes och utrikes spionage, kontraspionage, och annan verksamhet som syftar till att främja rikets säkerhet. Chefen för Stjärnflottans underrättelsebyrå är skyldig att övervaka all underrättelseverksamhet inom Stjärnflottan.

 

Det insamlade materialet vidarebefordras till Stjärnflottans kommando eller Federationsrådet som analyserar informationen och avgör om några åtgärder behöver vidtas.

 

 

 

 

[Överst]


SECTION 31

--> Se även Section 31

 

Sektion 31 är kodbeteckningen på en oförsonlig och officiellt icke-existerande underrättelse- och försvarsorganisation, som liknar en hemlig polisorganisation eller förtäckt opererande organisation. Sektion 31 har omnämnts eller visats i flera Star Trek avsnitt. Namnet kommer ursprungligen från artikel 14, sektion 31, i Stjärnflottans författning som tillkom vid Federationens bildande: …vid tider av extraordinära hot kan det vara befogat att töja på vissa av Stjärnflottans regler.

 

Sektion 31 är en fristående, självstyrande sammanslutning som verkar oberoende av Stjärnflottans underrättelsebyrå, och hanterar hot mot Jordens, och senare även Federationens säkerhet. Inte mycket är känt om Sektion 31s aktiviteter. Till viss del liknar organisationen romulanernas Tal Shiar eller cardassiernas Obsidianorden. Federationen har inte erkänt Sektion 31, och mycket få inom Federationen har någon information om den.

 

[Överst]


STARFLEET REGULATORY AGENCY

 

Stjärnflottans regleringsenhet (SFRA) är en byrå som reglerar områden av aktivitet bland Federationens invånare genom att kodifiera och framtvinga regler och regleringar, som gynnar den stora allmänheten. Byrån övervakar hanteringen av varor och utrustning och ser till att de följer SFRAs standard, reglerar andra kommersiella aktivieter, m.m.

 

Exempelvis måste all utrustning, och hantering av utrustning, ombord på ett rymdskepp uppfylla fastställda normer satta av SFRA.

 

 

 

 

 

 

[Överst]


INTERNAL AFFAIRS

Departementet för inrikesärenden är en gren av Stjärnflottans underrättelsebyrå som bl.a. ansvarar för att inga säkerhetsläckor uppstår under Stjärnflottans olika uppdrag. Alla Federationens rymdskepp skall åtminstone ha en underrättelseofficer i besättningen, som står i kontakt med sin underrättelseavdelning och informerar löpande om situationen ombord.

 

[På bilden till höger visas chefen och vicechefen för departementet, samt en lägre departementsofficer]

 

[Överst]


[Holoskeppet på bilden nedan, kamouflerat på bilden till höger. Klicka på bilden till höger för att se interfasmantlingsenheten]

 

(STEALTH FLEET)

 

Mycket lite är känt om Sektion 31s eventuella utveckling eller anskaffning av kamoufleringsteknologin. Det har förmodats att det kamouflerbara holoskeppet på planeten Ba'ku tillhandahölls av Sektion 31. Skeppet utgjorde ett klart brott mot Algeronavtalet (Eng: Treaty of Algeron), vilket uttryckligen förbjuder Federationen att utveckla eller använda kamoufleringstekniker.

 

Det är också troligt att den illegala interfasmantlingsenheten (Eng: interphase cloaking device) ombord på USS Pegasus utvecklades av Sektion 31. Enheten gjorde det möjligt för ett rymdskepp att färdas genom fast materia och högenergifält, medan skeppet var i det närmaste osynligt.

 

[Överst]


[Klicka på bilden till höger för att se en krigsrättegång]

 

STARFLEET JAG DIVISION

With the first link, the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied – chains us all, irrevocably.

(Aaron Satie, legendarisk domare i Federationen)

 

Stjärnflottans generalauditörsavdelning (Eng: Starfleet Judge Advocate General Division) består av officerare som också är jurister, vilka biträder vid militära disciplinmål, ser till att lagen åtföljs av Stjärnflottans anställda, och kan ta upp framförda formella klagomål från civila på aktiviteter utförda av Stjärnflottans personal. Chefen för enheten är en generalauditör som i allmänhet har flaggofficers grad. Vid nödlägen kan dock lägre befälsgrader förekomma.

 

Förlusten av ett rymdskepp leder automatiskt till en auditörledd krigsrättegång. Sådana krigrättegångar hölls till följd av förlusten av USS Pegasus och USS Stargazer. Om en officer - genom oaktsamhet i sin tjänsteutövning - har befunnits skyldig till förlusten av ett rymdskepp kan straffet bli degradering.

 

Stjärnflottan har straffanstalter på Nya Zealand, Jorden, på planeten Jaros II, och på en icke namngiven rymdstation nära Deep Space Nine.

 

[Överst]


[Klicka på bilden nedan för att se Enterprise-Es sjukstuga, eller på bilden till höger för att se Voyagers sjukstuga]

STARFLEET MEDICAL

 

Stjärnflottans medicinalbyrå övervakar den medicinska verksamheten inom Stjärnflottan. Huvudanläggningen finns i San Francisco på Jorden, fast det är oklart om det finns andra liknande anläggningar i Federationens regi. Medicinalbyrån har funnits åtminstone sedan år 2151, och har ett nära samarbete med Stjärnflottans medicinska akademi.

 

I Stjärnflottans medicinalbyrå ingår ett stort antal diagnos- och vårdavdelningar, utrustade med det senaste inom medicinsk teknik, och med tillgång till en omfattande medicinsk databas. Rehabiliterings- och långvårdskliniker finns för svårt skadade patienter. Byrån ansvarar för all medicinsk forskning, fortutbildning av medicinsk personal, samt regleringar av personalstyrkan. Stjärnflottans medicinalbyrå finansierar även utvecklingen av nya behandlingsmetoder och mediciner, som måste godkännas av byrån innan de kan tas i bruk.

 

[Överst]


STARFLEET MEDICAL ACADEMY

 

Stjärnflottans medicinska akademi är en skola som undervisar i medicin och är knuten både till Stjärnflottans medicinalbyrå och Stjärnflottans akademi. Studenter som vill bli doktorer eller sjuksköterskor måste söka till akademin. Övriga doktorer eller annan sjukvårdpersonal som utbildats vid något annat lärosäte inom Federationen, måste också genomgå orienterande och förberedande kurser vid akademin innan de kan få tillåtelse att praktisera medicin på fältet.

 

Stjärnflottans medicinska akademi tar endast emot 200 studenter per år. Slutproven på akademin innehåller alltid ett muntligt prov.

 

 

 

[Överst]


[Klicka på bilden nedan för att visa en ansökan till akademin, eller på bilden till höger för att visa ett diplom från akademin]

STARFLEET ACADEMY

 

Stjärnflottans akademi grundades officiellt år 2161 som ett institut för en fyraårig utbildning av personal för högre poster inom Stjärnflottan. Akademins högkvarter ligger vid Presidio i San Francisco (relativt nära Stjärnflottans kommando), men filialer till akademin finns på många andra ställen på Jorden, t.ex. i Marseille. Akademins motto är: Ex Astris, Scientia (Sv: från stjärnorna, kunskap).

 

Redan under 2140-talet - före Federationens bildande - fanns på samma plats som den nya akademin, en akademi för stjärnflottepersonal med Jorden som bas, men endast för jordinvånare (Eng: Earth Starfleet Academy). Den gamla akademin sammanslogs med Stjärnflottans akademi när Federationen blev till, och utgör nu dess huvudcampus.

 

[Överst]


[Klicka på bilden nedan för att visa en vetenskapsfarkost av Oberth-klassen, eller på bilden till höger för att visa en vetenskapsfarkost av Nova-klassen]

 

STARFLEET SCIENCES

 

Stjärnflottans vetenskapsavdelning består av officerare inom Stjärnflottan som specialiserat sig på vetenskaplig eller medicinsk forskning, eller tillämpning av det vetenskapliga kunnandet på rymdstationer, ombord på rymdskepp eller vid Stjärnflottans kommando. Anställda inom vetenskapsavdelningen kan arbeta inom flera olika områden, som med sensorsystem, astrofysik, biologi, teknik, laboratorieexperiment, etc. Samtliga benämns de dock vetenskapsofficerare.

 

 

 

 

 

[Överst]


¹= De övriga försvarsgrenarna har sällan setts och är inte ka´non. Inom fanlitteraturen finns både marinkårerna (Eng: Marine Corps), som utgör UFPs markstyrkor, och det planetbaserade stridsflyget (Eng: Starfighter Corps). Högsta befälsgrad i båda försvarsgrenarna är 5-stjärnig general/flygmarskalk; General of the Marine Corps respektive Chief Flight Marshal of the Starfighter Corps.

 


(Huvudsakliga källor till information: Wikipedia, Memory Alpha och TrekMania)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter