Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Parallella universum

 

Ett parallellt universum (eller ett alternativt universum; del av multiversumet) var ett självständigt universum som existerade skilt från och parallellt med det primära universumet. Konceptet innebär att det finns mer än en verklighet eller tidslinje.

 

 

 

Det fanns olika slag av parallella universum. En del fanns i andra dimensioner. Vissa av dimensionerna styrdes av helt andra fysikaliska lagar, medan andra dimensioner närmast följde samma lagar som i det primära universumet. En del av de parallella universumen existerade inom subrymden, medan andra fanns till som helt separata kvantverkligheter.

 

 

 

 

Index

 

 

Transdimensionella verkligheter

 

 

Ett stort antal universum uppfyllde samma rum, men var parallellförskjutna i tiden. Av den anledningen växelverkade de normalt inte med varandra. Fram till 2272 kunde existensen av dessa universum fortfarande inte bevisas logiskt, även om man visste att många av dem verkligen existerade. Det fanns flera sätt att ta sig in i andra dimensioner, ett sätt var via portalen som skapades av Evighetens väktare.

 

 

 

Den vanligast förekommande kontakten mellan det primära universumet och ett parallellt universum, var genom det s.k. spegeluniversumet, där det första kända besöket i spegeluniversumet ägde rum 2267.

 

Spegeluniversumet fick sitt namn av att det mesta var omvänt i denna verklighet; det "goda" var oftast "ont", och det "onda" var oftast "gott". I stället för den fredsälskande Federationen fanns t.ex det hårda och imperialistiska Terranska imperiet.

 

 

 

Sfärbyggarna kom från en transdimensionell verklighet där materian var sammansatt på ett sådant sätt att dess kohesion inte kunde behållas i det primära universumet. Interrymdsparasiter från denna verklighet kunde emellertid fortsätta att existera i det primära universumet eftersom de befann sig i ett tillstånd av ständig interfasisk och temporal flux.

 

 

 

Profeterna, som trots att de tillhörde planeten Bajor, var en utomdimensionell art som hade sin hemvist i det s.k. Himmelska templet. Profeterna hade förmågan att förutse alla konsekvenser av sina aktioner och uppfattade inte den egna existensen som knuten till linjär tid. Portalen till det primära universumet var det konstgjorda maskhålet vid Bajor. Människor i profeternas utomdimensionella verklighet hade förmågan att återuppleva händelser i sina liv i form av personliga eller delade visioner.

 

 

 

Resenärerna, även om de kom från den avlägsna planeten Tau alfa C, var också en art som tillhörde en annan verklighet och tid. Empater, som t.ex. Deanna Troi, kunde inte känna av deras närvaro i den primära verkligheten. Resenärerna använde tankeenergi för att t.ex. ändra warpfält; de kunde alltså med tankarna påverka sin omgivning.

 

Det har aldrig framkommit vilken typ av verklighet deras parallella universum var.

 

 

 

Fluidisk rymd var ett universum där i stället för vakuum hela rymden var fylld av materia i vätskeform. Övergångar mellan det primära universumet och den fluidiska rymden kunde ske via artificiella kvantsingulariteter som skapats med resonanta gravitonstrålar. Det fanns också en "gränsövergång" mellan universumen någonstans i alfakvadranten. I den fluidiska rymden fanns arten Art 8472.

 

 

 

Kaotisk rymd var ett parallellt universum som slumpmässigt korsade regioner av rymden i den åttonde dimensionen via trimetriska rymdfrakturer. Detta skapade överlappande zoner där fysikens lagar var i ständig förändring.

 

 

 

Nexus var en verklighet på ett annat dimensionellt plan där varje individ som trädde in i Nexus kunde forma sin framtid efter egna önskemål (verkligheten i Nexus anpassade sig därefter). Övergången till Nexus kunde ske genom närheten till ett temporalt energiband i det primära universumet. Genom individens viljehandling kunde Nexus lämnas, och individen kunde själv välja både tid och plats i det primära universumet.

 

 

 

Q-kontinuumet var en värld där alla dimensioner i universum var samlade. Kontinuumet kunde enbart förstås och uppfattas av Q. Kontinuumet kunde emellertid vid behov manifesteras på sätt som kunde uppfattas av andra varelser. Inträde till Q-kontinuumet kunde ske när rumsliga förändringar genererade av Q orsakade att materia från det primära universumet - därvid skapande en passage - sögs in i kontinuumet.

 

[Index]

 

 

Subrymdsdomäner

 

Det fanns också ett mycket stort antal parallella universum inom subrymden.

 

Materiaströmmen i en transportörsstråle skickades över en subrymdsdomän.

 

 

 

Ett känt bebott parallellt universum i subrymden var en tertiärt förgrenad subrymdsdomän. Den var hem åt solanogenbaserade livsformer som var i stånd till att skapa rumsliga sprickor i det primära universumet med hjälp av inverterade tetryonpartiklar.

 

 

 

Transwarprymd var en speciell subrymd där borgernas transwarpkanaler skapades.

 

Genom borgernas neurala sammanlänkning sändes signalerna som var basen för borgkollektivets medvetande. Länken löpte genom en subrymdsdomän.

 

 

 

Slukhål i subrymden sög in materia i en subrymdsficka. Dessa subrymdsområden kunde innehålla hela solsystem.

 

 

 

Intervikningsskikt var instabila områden som fanns i vissa regioner av rymden. Områdena existerade varken i normal rymd eller i subrymd, utan i ett skikt som förenade de två typerna av rymd.

 

[Index]

 

 

Kvantverkligheter

 

 

Kvantverkligheterna hade uppstått som en konsekvens av obestämbarheten i varje ögonblick (detta gällde oberoende av tidens riktning); i varje ögonblick alstrades nästan ett oändligt antal alternativa verkligheter. För att förklara kvantverkligheterna krävdes svar på frågor som hur många dimensioner den matematiska fysiken måste anta för att ge en komplett beskrivning av den fysikaliska verkligheten (bl.a. frågor som strängteorin försöker lösa). I varje alternativ verklighet hade materian en fast resonans som bestämdes av en unik och oföränderlig kvantsignatur.

 

Schrödingers katt (död i en verklighet, levande i en annan)

 

Författarna till Star Trek XI, Alex Kurtzman och Roberto Orci, har förklarat att den alternativa verkligheten som introducerades av filmen var en ny kvantverklighet som skapades och infördes i det varseblivbara rummet på grund av förändrade fysiska händelser vid samma platser på tidslinjen.

 

[Index]

 

 

Tidsförskjutna verkligheter

 

Tid är ett icke-rumsligt kontinuum i vilket händelserna följer efter varandra enligt det lokala universumets lagar (lagarna kan kan skilja sig något i andra delar av universum) och i en riktning som speglar entropins ökning i rummet. Den sekvensiella händelseströmmen bildar tidslinjen.

 

 

 

Vårt universum innehöll flera parallella universum som ockuperade samma rymd men var förskjutna i tiden. Kvantsingularitetslivsformerna var en art som fanns i ett annat tidskontinuum, liksom devidianerna, som levde i ett tidskontinuum endast 0,004 sekunder in i framtiden.

 

[Index]

 

 

Multiversum

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter