Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Ordförklaringar

 • A
 • Administratör

  (eng. administrator) Ledaren för vulcanernas Högsta kommando hade titeln administratör. Denne var också som en följd av detta chef för den vulcanska krigsmakten. (Tema: Vulcans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • AE
  Astronomisk Enhet (eng: AU). Tidigare definierades 1 AE som avståndet mellan jorden och solen. Men är nu preciserat till 1,49597870691x10^11 (~ 150 mn km).
 • Aktivt pansar
  Även benämnt ablativt pansar. Pansar som snabbt sprider och försvagar energi och hetta från strålvapen genom att det yttersta lagret delvis förångas. (Teknikavdelningen: Aktivt pansar)
 • Aldebaransk dyigel

  Den aldebaranska dyigeln var en (åtminstone) upp till 15 cm lång parasitisk ringmask som levde i gyttjan inom det aldebaranska systemet.

   

  De kunde användas för att behandla sömnlöshet - i första hand på människor - eftersom deras utsöndringar fungerade som ett naturligt lugnande medel. Genom att placera en igel på bröstet och en annan på magen, en timme före sänggående, underlättades insomnandet. (Tema: Djur)

 • Aldebaransk whisky

  Aldebaransk whisky var en stark, grön spritdryck som Guinan tyckte mycket om. Hon förvarade alltid en flaska bakom bardisken på Ten Forward (se detta ord). Den var en gåva från hennes vän Jean-Luc Picard. (Tema: Star Trek-drinkar)

 • Alternativ tidslinje

  Den tidslinje som uppkommer vid färder bakåt i tiden. Enligt flervärldsteorin (eng: MWI = Multi World Interpretation) tvingar naturlagarna att en tidslinje delas om en punkt i rumtidskontinuumet förekommer flera gånger, för att undvika framtida paradoxer. (Teman: Tidsresor, Parallella universum)

 • Alternativ verklighet

  (eng: alternate reality) den term som användes av Nyota Uhura (Star Trek XI) för att beskriva den uppdelning av tidslinjen som blev följden av att gruvskeppet Narada anlände till år 2233 från år 2387. James T Kirks bakgrundshistoria förändrades och därmed hans livs fortsättning, medan andra skeenden inte förändrades i förhållande till den primära tidslinjen. Den primära tidslinjen finns kvar, samexisterande och parallellt löpande med den alternativa tidslinjen. Det finns ingen motsättning i att de två tidslinjerna på sikt kan uppgå i varandra. (se även "Spegeluniversumet") (Teman: Alternativ verklighet, Parallella universum)

 • Alveraträd

  Alveraträdet var en typ av träd som fanns på Kreetassa. Den betraktades av kretasserna som en kulturskatt. (Tema: Växter)

 • Amiral

  (eng: Admiral) En amiral är anförtrodd att kontrollera en hel sektor och tillbringar den mesta tiden ombord på en rymdstation. Under krigstider för amiralen vanligen befälet över en eller flera operationsstyrkor (se förklaring); (delar av)flottor som samlas ihop inför längre uppdrag. (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Amiral (klingonsk)

  Klingonsk flaggofficersgrad (se Amiral). Den klingonska benämningen är 'aj. (Tema: Klingonimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Amiral (romulansk)

  Hög romulansk flaggofficersgrad. Senatorer i den romulanska senaten som tog värvning fick ofta amirals grad (se Amiral). På romulanska benämndes amiralen en'riov. (Tema: Romulanska stjärnimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Amiral av flottan

  (eng: Fleet Admiral) En femstjärnig amiral. Högste befälhavaren för Stjärnflottan innehar av tradition denna amiralsgrad. Normalt finns det också ett fåtal amiraler av denna grad som ansvarar för flera sektorer och tillhörande stående flottgrupper (se flotta). Femstjärniga amiraler är högt respekterade. (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Amiralitetet

  (eng: admiralty) består av flaggofficerare från graden flottiljamiral och uppåt. Om en flaggofficer tjänstgör ombord på ett rymdskepp får skeppet statusen flaggskepp. Till flaggskeppet vänder sig andra rymdskepp som ingår i samma styrka för att få order och instruktioner. Flaggofficerarnas uniformer har sett olika ut beroende på tidsperiod (Tema: Stjärnflottans uniformer):

  2150- - Svart uniform med silver/rött band

  2250- - Röd uniform med en eller två diagonala guldbårder framtill

  2350- - Röd uniform

  2800- - Violett uniform

   

 • Android

  Avancerad robot utformad så att den liknar en humanoid. Androiden var självmedveten och ett exempel på tillämpad artificiell intelligens. Den första verkligt framgångsrika androiden var örlogskapten Data som utvecklades långt bortom den ursprungliga programmeringen. Det inspirerade införandet av ett nytt forskningsämne; Humanoid robotik. Det närmaste vi kommer androiden idag är genom den s.k. geminoiden, en människoliknande robot med begränsade funktioner. (Tema: Android)

 • Andromedagalaxen

  Andromedagalaxen, NGC 224 eller M31, är en spiralgalax av typ Sb i Vintergatans närområde som är svagt synlig med blotta ögat. Den återfinns i stjärnbilden Andromeda som gett den dess namn. Andromedagalaxen ligger på ett avstånd av 2,52,9 miljoner ljusår och är den närmaste granngalaxen om man inte räknar Vintergatans små satellitgalaxer (Astronomi: Andromedagalaxen).

 • Anglish

  (sv. Angliska) Det officiella språket inom Federationen. Var identiskt med engelskan förutom att utländska låneord bytts ut mot genuint engelska motsvarigheter (Tema: Språk).

 • Antimateria

  Antimateria som består av antipartiklar är motsatsen till vanlig materia som består av partiklar. Om antimateria och materia blandas förintas bägge i en explosion, och resultatet blir en kraftig utsändning av gammastrålning och bildandet av nya partiklar/antipartiklar.

   

  Antimaterian i Star Trek användes för flera syften: bl.a. till massförstörelsevapen, som bränslekälla, inom skanningteknik och medicin. (Tema: Material och ämnen)

 • Antineutron

  Antineutronen delar liknande egenskaper med neutronen, men spinnriktningen är motsatt neutronens. Antineutronen har samma massa som neutronen och ingen elektrisk laddning.

   

  I Spocks minnestest 2286 var en av frågorna: "Justera sinusvågen i denna magnetiska tratt så att antineutronerna kan passera genom tratten men inte antigravitonerna." (Tema: Partiklar)

 • Antiproton

  Antiprotonen är protonens antipartikel och energirikare än någon annan antipartikel. Antiprotonerna är stabila, men i allmänhet kortlivade eftersom en kollision med en proton får dem att annihileras med åtföljande utsändning av energi.

   

  Deflektorn på rymdskepp av klassen Sovereign laddades med antiprotoner.

   

  Ett strålvapen som använde sig av enbart antiprotoner kunde orsaka kolossal förödelse. Ett sådant vapen fanns på den s.k. planetdödaren som förintade hela världar. (Tema: Partiklar)

 • Antropocen
  Antropocen är en föreslagen geologisk epok. Den har ännu ingen vedertagen gräns, men kan räknas från ungefär milleniumskiftet, och definieras som den tid då människans verksamhet har påverkat jordens klimat och ekosystem på ett avgörande sätt, bland annat genom den globala uppvärmningen (Se även Perm, Krita, Pleistocen och Holocen)
 • Antropoid
  Högt utvecklad primat.
 • Antropologi

  Antropologin är vetenskapen om människan och människosläktet. Antropologi omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och samhällstyper). Antropologin studeras av antropologer. (Tema: Antropologi)

 • Arkologi
  Sammansättning av arkitektur och ekologi, en idé om byggteknik för att skapa stora byggnader med enorm befolkningstäthet. Exempel på arkologier är det kilometerhöga Millenium Gate från Voyageravsnittet 11:59 och flera byggnader som syns i bakgrunden i framtidens Iowa från Star Trek 11.
 • Artificiell gravitation

  Artificiell gravitation innebär att man på konstgjord väg skapar en tyngdkraft som liknar jordens så att arbetet i rymden underlättas. På federationens rymdskepp och rymdstationer skapas gravitationen genom ett gravitomagnetiskt fält. Gravitomagnetiska fält är inte en typ av påhittade fält utan har även skapats på jorden genom att man låtit en supraledare rotera med hög hastighet. Gravitationen som skapades var dock oerhört liten, endast en hundramiljondels g (Teknik: Artificiell gravitation).

 • Artificiell intelligens (AI)
  Med AI menar man strävan efter att förstå och bygga intelligenta system. För att skapa intelligenta system kan man utgå från två dimensioner; tankeprocesser och beteenden. Var och en av dessa dimensioner kan då ha två målsättningar; tänker och beter sig som människor samt tänker och beter sig rationellt.
 • Assimilering
  (eng: assimilation) En process med vilken borgerna tillskansade sig nya medlemmar och ny teknologi, för att bli en del av Kollektivet. Borgerna hade en rovdjursliknande inställning till andra arter; varje art som borgerna träffade på utvärderades med avseende på sin biologiska och teknologiska särart. Om arten befanns lämplig och värd att tas upp i Kollektivet, så assimilerades den. Kollektivet betraktade härvidlag artens egen vilja som irrelevant.

  Den enda art som borgerna inte kunde assimilera var den utomgalaktiska arten Art-8472 som låg på en teknisk nivå som t.o.m. var större än borgernas egen.
 • Asteroid

  Asteroider är små himlakroppar, närmast under planetoiderna (dvärgplaneter och månar), som svävar omkring i rymden, ofta i någon sorts omloppsbana. De flesta asteroider finns i asteroidbälten. De är inte tillräckligt stora för att ha en dragningskraft som pressar samman dem i klot, som t.ex. planetoiderna. De kan göra mycket stor skada om de slår ner på en planet. (Astronomi: Asteroider, Asteroidbälten)

 • Astrometri
  (eng. astrometry) Är en gren inom astronomin som har med stjärnors och andra himlakroppars positioner, avstånd och rörelser att göra. Utöver den grundläggande funktionen, att ge astronomer en referensram i vilken deras observationer kan rapporteras, är astrometrin nödvändig för celest mekanik, stjärndynamik och galaktisk astronomi. Astrometri ska inte förväxlas med den fiktiva termen Astrometrics som är en avdelning på vissa rymdskepp för kartläggning av himmelsobjekt (stjärnkartografi).
 • Attackskepp

  Attackskeppen var stridsskepp avsedda i första hand för anfall mot stationära objekt, som rymdstationer och markmål. Attackskeppen kunde fungera som understöd åt marktrupper, och bekämpade då taktiska mål på slagfältet. De var liksom jaktskeppen (se även detta ord) små och rörliga. De kunde även ha sekundära roller, som t.ex. liknade jaktskeppets primära roll.

 • Avmantla
  (eng: decloak) Eller "mantel av". Avaktivering av en osynlighetsmantel så att ljuset reflekteras och absorberas av objektet som var inneslutet i manteln. Objektet blir synligt. (se även bemantla) (Teknikavdelningen: Kamouflering)
 • B
 • Badlands

  Badlands var ett ogästvänligt område mellan Förenade planetfederationen och Cardassiska unionen som var känt för sina intensiva plasmastormar och gravitationella störningar. Av den anledningen undveks området för det mesta av den interstellära trafiken. I Badlands fanns även ett fåtal planeter som ibland användes som gömställen av The Maquis (Astronomi: Badlands).

 • Bajoran Center for Science

  Bajoran Center for Science (Bajors vetenskapscentrum) var ett institut för vetenskaplig forskning på Bajor under den cardassiska ockupationen.

   

  År 2356 fördes en substans, som hittats nitton år tidigare i Denoriosbältet, till Bajoran Center for Science för att undersökas av den bajoranske vetenskapsmannen dr Mora Pol. Dr Mora upptäckte att substansen var en medveten livsform, en formskiftare som blev känd under namnet Odo. (Tema: Skolor, universitet och forskningsinstitut)

 • Bajoransk syren

  Bajoransk syren var en typ av blomma från Bajor. Blomman var Kira Merus favoritblomma. (Tema: Växter)

 • Bajors interimsregering

  Bajors interimsregering var den regering som upprättades på Bajor efter cardassiernas tillbakadragande av sina ockupationsstyrkor 2369. Den tog över efter Bajors ockupationsregering (Se detta ord). (Tema: Regeringar)

 • Bajors ockupationsregering

  Bajors ockupationsregering var Bajors de jure-regering under den cardassiska ockupationen. Liksom sin efterföljare, Bajors interimsregering (se detta ord), delade den makten med Vedekförsamlingen. Till skillnad från interimsregeringen, som tog över efter att ockupationen upphört, hade ockupationsregeringen liten verklig makt. (Tema: Regeringar)

 • Baryon

  En baryon är en elementarpartikel som består av tre kvarkar. Baryoner är tillsammans med mesonerna en undergrupp till hadronerna.

   

  Baryoner ansamlades på rymdskeppen som en följd av färder i warpfart, och kunde med tiden ge upphov till mycket farlig strålning. Baryonerna avlägsnades vid speciella rymdstationer som utförde baryonsvep, en procedur som var dödlig för allt organiskt material (därför var det nödvändigt att rymdskeppet utrymdes på all personal före proceduren). (Tema: Partiklar)

 • Bashar (ferengisk)

  Officersgrad inom Ferengialliansen. Motsvarar Federationens flottiljamiral (se förklaring). (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Bemantla
  (eng: cloak) Eller mantla, "mantel på". Ett ytterst effektivt smygtekniksystem (eller kamouflageteknik) där ett rymdskepp eller en rymdstation aktiverar en osynlighetsmantel som omger skeppet eller stationen. Manteln böjer av ljuset så att det flödar runt det som befinner sig innanför och döljer det, ungefär på samma sätt som när vatten tar sig runt en sten i en fors. (se även avmantla) (Teknikavdelningen: Kamouflering)
 • Bertholdstrålning
  Strålning som förorsakar att djurvävnader upplöses. Omicron Ceti III är en planet som bombarderas med denna typ av strålning. (Planeter: Mira III)
 • Bioneuralt gelpaket
  Ett organiskt högkapacitets minnessystem (består bl.a. av ett neuralt fibernätverk inbäddat i gel). (Teknikavdelningen: Bioneurala gelpaket)
 • Bioplasmatisk organism

  De bioplasmatiska organismerna var en typ av stora rymdlevande livsformer. Vissa extrema varianter kunde bli upp till ett hundratal mil stora.

   

  USS Voyager träffade år 2375 på den största kända bioplasmatiska organismen, som man kallade den telepatiska kungskannrankan. (Tema: Djur)

 • Bioplast

  Bioplast var ett tunt biobaserat material som ofta användes för att skapa ett tunt motståndskraftigt skikt runt en kropp. Datas hud bestod t.ex. av 1,3 kg bioplast. (Tema: Material och ämnen)

 • Bit

  (eng: Binary digit) En enhet för binär informationsmängd. En bit kan anta värdena 0 eller 1. Androiden DATA byggdes med ett minne som kan lagra 800 x 10^15 bitar (100 petabytes). Detta är ungefär detsamma som för världens f.n. (2011) största lagringssystem, IBM:s 200 000 sammankopplade hårddiskar på totalt 120 petabytes.

   

 • Blight
  Nekrosframkallande virus. Ett exempel på en planet som drabbats av ett sådant virus är en M-planet inom Teplansystemet. (Nebulosor: Jenkatanebulosan)
 • Blodvin

  Blodvin (eng. Bloodwine) var en populär spritdryck bland klingonerna, och serverades bäst varm. Som med många klingonska maträtter och drycker var den inte för fegisar. Blodvin var starkt berusande, så starkt att t.o.m. klingoner hade svårt att tåla den i större mängder (den hade dubbelt så hög alkoholhalt som whisky). Blodvinet hade fått sitt namn av att den innehöll en kombination av jäst blod och socker. (Tema: Star Trek-drinkar)

 • Blu-ray

  Blu-ray används för att lagra stora mängder data digitalt. Blu-ray utgår från DVD:n, med samma fysiska storlek, men rymmer 50 GB mot DVD-skivans 17 GB. Skillnaden beror på att DVD-skivan använder en röd laser vid läsning, medan blu-ray-skivan använder en blå laser med betydligt kortare våglängd. Formatet bildades 2002 av Blu-ray Disc Association (BDA). TOS (TV-serien och filmerna) har getts ut på blue-ray, samt TNG (filmerna). Planen är att TV-serien för TNG ska ges ut löpande med alla säsongerna fram till 2015. Anledningen till att man för över Star Trek till blu-ray är för att anpassa till de nya TV-apparaterna med högupplösning (dock ej till bredbildsformatet, förutom filmerna som visas i ursprungligt bioformat) och därför behöver högre lagringskapacitet. (Tema: The Next Generation – The Next Level)

   

 • Bonsaiträd

  Bonsai är en konstform som innebär en miniatyrisering av träd genom att låta bonsaiträden växa i krukor. Konstformen har sitt ursprung i Kina, men har utvecklats mest i Japan. Bonsaiträden ses ofta som levande konstverk och kräver en hel del skötsel och omsorg.

   

  Keiko O'Brien hade flera bonsaiträd i sin hytt på Deep Space 9. (Tema: Växter)

 • Borgiaplanta

  Borgiaplantan (eller Borgiaroten) var en giftig växt som fanns på planeten M-113 och liknade lite grand en mumifierad palsternacka. Den angavs som en kolgrupp-3-planta och innehöll ett alkaloidgift som påminde om giftet i jordens solanumfamilj, med en kemisk struktur vanlig på de flesta klass-M-planeter. (Tema: Växter)

 • Briefingrum

  Briefingrum (eng. ready room) är ett privat kontor som reserverats för befälhavaren på ett rymdskepp, oftast i anslutning till bryggan. Rummet är den föredragna platsen vid genomgångar med personal, när befälhavaren vill arbeta ostört och vid mottagning av klassificerad information.

 • Brigadgeneral (klingonsk)

  (eng: brigadier) Klingonsk ungefär motsvarighet till Stjärnflottans flottiljamiral (se förklaring). Den klingonska benämningen är wa'Dlch'aj. (Tema: Klingonimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • C
 • Cardassia Prime

  Cardassia Prime (eller enbart Cardassia) var en klass-M-planet i Cardassiasystemet i alfakvadranten. Cardassia var cardassiernas hemvärld och huvudplaneten i den Cardassiska unionen. Den hade tre månar (Astronomi: Cardassia Prime).

 • Cardassisk sork

  Den cardassiska sorken kom från Cardassia Prime. Sorken var omkring 25 cm lång, nästan hårlös och med sex ben. Den drogs till energifält, och betraktades allmänt som ett skadedjur. (Tema: Djur)

 • Centurion (romulansk)

  Romulansk officersgrad som motsvarar örlogskapten (se förklaring) inom Stjärnflottan. På romulanska benämndes centurionen en'arrian. (Tema: Romulanska stjärnimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Cetiål

  Cetiålen, som kom från planeten Ceti Alfa V, var ett ökendjur som grävde sig fram i marken och kunde överleva under extrema förhållanden. Ålen var det enda infödda djuret som överlevde när Ceti Alfa V ändrade omloppsbana som en följd av att planeten Ceti Alfa VI exploderade.

   

  År 2285 använde Noonien Sing cetiålar för att få kommendör Clark Terrel och kommendörkapten Pavel Chekov att samarbeta. Amiral James T Kirl lyckades rädda Chekov men Terrel överlevde inte. (Tema: Djur)

 • Chief

  Kortform av befattningen "Chief of operations", dvs. driftchef. Miles O'Brian hade denna befattning.

 • Christopher Pike Medal of Valor
  En prestigefylld medalj (och släpspänne) som tilldelas officerare inom Stjärnflottan som ett erkännande av förtjänstfullt ledarskap, berömvärt genomförande och personligt mod (se även släpspännen).

 • Chula

  Chula var ett spel uppfunnet av wadierna, som placerade riktiga personer i spelet. Spelarna utsattes för en serie utmaningar baserade på utslag från tärningar, och beslut från en spelare placerad utanför spelet. Spelaren utanför spelet spelade via en fysisk representation av komponenterna i spelet, inklusive en upp-och-nedvänd pyramid med horisontella plan som motsvarade nivåerna i spelet, och spelpjäser i form av statyetter som föreställde de aktiva spelarna inuti spelet. Spelarna i spelet utförde allting i en virtuell värld som genererades av spelet och med vilken de kunde interagera. Samtliga spelare var med i samma lag, men spelaren utanför spelet kunde inte kommunicera med spelarna inuti spelet.

   

  Chula spelades en gång med Quark som spelaren utanför spelet, och Benjamin Sisko, Jadzia Dax, Kira Nerys och Julian Bashir som spelarna inuti spelet. Quark förlorade. (Tema: Sporter, spel och andra tidsfördriv i Star Trek)

 • Cochrane Medal of Excellence
  Utdelas till officerare inom Stjärnflottan som utfört enastående bedrifter inom något område. Exempelvis som att ha lanserat en ny revolutionerande lösning för warpmotorer (Harry Kim). (Se även släpspännen)

 • Cybernetik
  (eng: cybernetics) Ett forskningsområde som studerar komplexa AI-system (system med artificiell intelligens) i robotar. Normalt körs AI-systemen i en positronisk matris som utgör robotens hjärna. Ett delområde inom cybernetiken är humanoid robotik där man strävar efter att få roboten att efterlikna människan (se android). Ett av de mest berömda instituten för cybernetisk forskning är Daystrom Institute.
 • Cyborg
  Kallas även cybernetisk organism; en varelse som består av såväl biologisk vävnad som maskindelar. Ur cyborg har härletts borg, som utgör ett exempel på en cyborg där de robotlika delarna är väl synliga.
 • D
 • Dabo

  Dabo var ett ferengispel som krävde skicklighet, men det var en kombination av skicklighet och tur som skapade framgångsrika dabospelare. Spelet utgick från ett snurrande dabohjul, som påminde om rouletthjulet. Varje spelare satsade, köpte eller konverterade sitt guldpressade latinum inför nästa spelomgång på dabohjulet (där daboflickan satte snurr på hjulet). (Tema: Sporter, spel och andra tidsfördriv i Star Trek)

 • DaiMon (ferengisk)

  Officersgrad inom Ferengialliansen. Motsvarar Federationens kommendör (se förklaring). (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Daon (ferengisk)

  Officersgrad inom Ferengialliansen. Motsvarar Federationens amiral (se förklaring). (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Dart

  Dart är ett spel som har anor från det medeltida England. En kort pil med fjädrar kastas på en cirkulär tavla med poängzoner. I varje omgång kastas normalt tre pilar. År 2371 introducerade Miles O'Brien, chefsingenjör på Deep Space 9, spelet på stationen och placerade en darttavla i ett av lastutrymmena. O'Brien övertygade Quark att sätta upp en darttavla i hans bar, och menade att en bar inte var komplett utan en darttavla. Flera matcher i baren spelades mellan Miles O'Brien och Julian Bashir. (Tema: Sporter, spel och andra tidsfördriv i Star Trek)

 • Daystrom Institute

  Daystrom Institute (Daystrominstitutet), även känt som Daystrom Research Institute, var en organisation som bedrev forskning för Förenade planetfederationen. Institutet var sannolikt placerat på Rigel III. Det bar namnet efter nobelpristagaren dr Richard Daystrom som uppfann den duotroniska datorn och som försökte sig på den första multitroniska datorn. (Tema: Skolor, universitet och forskningsinstitut)

 • De tre lagarna

  De tre lagarna, egentligen Robotikens tre lagar (eng. The Three Laws of Robotics), är en uppsättning spärrar i form av lagar för robotar, med syfte att göra det omöjligt för dem att ställa till med stora skador. Lagarna formulerades under 1940-talet av författaren Isaac Asimov.

   

  Lagarna, som ursprungligen var tre till antalet, lyder:

   

  1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.
  2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.
  3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.

   

  Senare tillkom en "nollte" övergripande lag som har skapats för att ha prioritet före de första tre:

   

  0. En robot får inte genom handling, eller underlåtelse att handla, orsaka att mänskligheten skadas.

 • Deflektor

  Deflektorn, som även kallas navigationsdeflektor, konstruerades ursprungligen för att avleda rymdstoft, mikrometeoriter, rymdskrot och liknande från rymdskeppet. Vid hastigheter större än ljusets är deflektorn oumbärlig för de flesta rymdskepp, eftersom även de minsta partiklar kan skada skeppet allvarligt. Tanken på en sköld som omger ett rymdskepp har speciellt under de senaste åren varit uppe för diskussion. I USA finns t.ex. forskargrupper som studerar möjligheten att efterlikna jordens magnetfält, som då i en miniversion skulle omge ett rymdskepp och skydda astronauterna från kosmisk strålning. Brittiska vetenskapsmän har bevisat att det teoretiskt går att skapa en minimagnetosfär, hundratals meter vid, som omger ett rymdskepp. En annan möjlighet är att generera en bubbla av laddat plasma som alstras via ett supraledande trådnätverk som fästs utanpå skeppet (Teknik: Deflektorer).

 • Delfisk rymd
  Ett område där de fysikaliska lagarna helt eller delvis inte gäller. Syftar i synnerhet på ett område som skapades av sfärbyggarna för att underlätta en planerad invasion.
 • Deltatriangeln
  En jättelik obefolkad sektor ungefär tre veckor från närmaste Federationsutpost på subrymdsradio. Inom deltatriangeln slutar sensorer fungera och i ett område som kallas Elysia (en skeppskyrkogård) rör sig tiden i ultrarapid. Mängder av skepp har försvunnit här. (Planeter: Kessik IV)
 • Demilitariserade zonen
  Området som ibland refererats till som DMZ var en buffertzon mellan Federationen och Cardassiska unionen. Zonen som etablerades i samband med fredsförhandlingarna (mellan nämnda makter) år 2370 tillät varken bestyckade rymdskepp eller militära baser inom zonen. Redan 2373 upphörde dock zonen att existera när Cardassiska unionen och Dominion gemensamt förklarade krig mot Federationen och dess allierade.
 • Den Stora Länken
  Basen för formskiftarnas samhälle som består av formskiftare i deras naturliga flytande form. Att finnas i Den Stora Länken ger formskiftarnas (se förklaring) liv mening. Platsen för Den Stora Länken är en planet i gammakvadranten, där länken täcker det mesta av planeten. (Astrometri: Grundarnas 1:a hemplanet, Grundarnas 2:a hemplanet)
 • Det Stora Tomrummet
  (eng: The Great Void) Ett enormt område i deltakvadranten - 2000 ljusår långt och hundratals ljusår brett - som inte innehöll några stjärnor och hade en form av strålning som "släckte ut" ljus som kom utifrån. Området var således fullständigt kolsvart.
 • Dilitium

  Dilitium var ett sällsynt transuraniskt, kristalliskt och poröst mineral som ingick i den hypersoniska serien. Ämnet bildades vid våldsamma explosioner eller av supernovor. Det upptäcktes av människorna 2049 på Jupiters femte måne Amalthea.

   

  Dilitium var tillsammans med litium de enda kända ämnena som kunde reglera reaktionerna mellan materia och antimateria, vilket var skälet till att i första hand dilitium användes i warpmotorerna av de flesta arter. (Tema: Material och ämnen)

 • Disruptor

  Disruptorn är ett vanligt vapen inom galaxen och finns i utföranden som handeldvapen (disruptorpistol och disruptorgevär) eller som skeppsmonterade disruptor[kanon]er. Disruptorn är som så många andra vapen i Star Trek ett riktat energivapen (directed-energy weapon, DEW). Namnet disruptor har den fått på grund av att de konstgjorda partiklar den sänder ut (nadioner) har förmågan att upphäva atomernas kärnkrafter med följden att målet "sprängs" (Vapen: Disruptor, Disruptorpistol, Disruptorgevär).

 • Division (formation)

  (eng. Squadron) Divisionen var en gruppering av rymdskepp eller mindre stridsskepp (jakt- och attackskepp), eller en kombination av de två skeppstyperna. Den bestod vanligen av 12-24 skepp som stred som en enhet. Under kriget mot Dominion grupperades jakt- och attackskeppen ofta i divisioner tillsammans med ett större rymdskepp. (Tema: Stjärnflottans flottor)

 • Dominionese

  Modersmålet inom Dominion. Det talades av Vorta och sannolikt även av Grundarna (i mänsklig skepnad) och Jem'Hadar (Tema: Språk).

 • Dragstråle

  En dragstråle är en hypotetisk anordning som kan dra till sig ett objekt från ett avstånd med hjälp av en stråle som består av gravitoner (budbärarpartiklar för gravitationskraften). Det finns förslag på indirekta dragstrålar, där bränsle hettas upp i en rymdfarkost via en laser. Rymdfarkosten fås att ändra bana genom den reaktiva kraften från gaserna som bildas ur bränslet. För bogsering av rymdfarkoster har även kraftiga magneter som kan verka på avstånd diskuterats.

   

  I mikrodragstrålen, som finns i verkligheten, kan partiklar flyttas omkring med en laser med hjälp av s.k. fotoforetisk kraft. I den optiska pincetten, som också är en form av mikrodragstråle, flyttas biologiska celler runt med hjälp av en ljusstråle (Teknikavdelningen: Dragstrålar). Se även Gripare.

 • Drakoulias

  Drakoulias, ibland kallad "Polarilla", var en stor fyrfota köttätare från isplaneten Delta Vega.

   

  År 2258 jagade en dracoulias James T Kirk över den istäckta ödemarken i den alternativa verkligheten när han var landsatt på Delta Vega. (Tema: Djur)

 • Duranium

  Duranium var ett extremt starkt metalliskt ämne som användes i legeringar för rymdskeppens skrov och i stommen på rymdstationer hos flera arter. (Tema: Material och ämnen)

 • E
 • Embryonisk livsform

  Den embryoniska livsformen var en varelse från gammakvadranten. Den fördes till rymdstationen Deep Space 9 2369 av Vash, som rest runt i gammakvadranten tillsammans med Q.

   

  Varelsen, i form av en kristall, var en av flera artefakter som Vash tog med sig genom Bajors maskhål. (Tema: Djur)

 • EMH
  (eng: emergency medical holographic program) Ett medicinskt sofistikerat nödholoprogram utvecklat i början av 2370-talet och använt på de flesta av Federationens rymdskepp under det sena 2300-talet. Holoprogrammet var i första hand utformat för att kortvarigt bistå läkare under nödsituationer. I förlängningen tog dock holoprogrammet ibland över läkarrollen helt, som t.ex. i fallet med USS Voyager. Det fullständiga namnet var EMH-program AK-1, diagnostisk och kirurgisk subrutin Omega-323.
 • Empat
  Person som kan förstå eller känna av en annan persons känslor.
 • Enhet (formation)

  (eng. unit) En enhet var en grupp av skepp av samma typ (inte nödvändigtvis av samma klass). Under Dominion-kriget användes t.ex. jagarenheter (eng. destroyer units). (Tema: Stjärnflottans flottor)

 • Eon

  En eon är den största enheten inom den geologiska tidsskalan. Jordens historia delas in i fyra olika eoner, där varje eon är mellan ca. 500 miljoner år och 2 miljarder år.

 • Eskader (formation)

  (eng: Wing) Formationsenhet som bestod av ett mindre antal skepp och i allmänhet ordnad efter formationens roll eller slag av rymdskepp; t.ex. attackeskader, taktikeskader, kryssareskader, fregatteskader, Galaxy-eskader etc. (Tema: Stjärnflottans flottor)

 • Eugenetik
  (eng: eugenics) Även känt som selektiv uppfödning, var ett sätt att genom genmanipulation uppmuntra vissa egenskaper och motarbeta andra. Inom Federationen är eugenetik olaglig utom när det anses absolut nödvändigt av medicinska skäl (se även Eugenetiska krigen). (Teknikavdelningen: Genteknik)
 • Eugenetiska krigen
  (eng: eugenic wars) Ett krig som orsakades av att en grupp forskare som hade som mål att genetiskt förstärka individer skapade "super"människor som inte kunde fungera tillsammans med "vanliga" människor. Konflikten utmynnade till slut i flera stora krig. (Teknikavdelningen: Genteknik)
 • EVA-rymdräkt

  (eng: Extra-Vehicular Activity space suit) En rymdräkt som bärs av astronauter när de befinner sig i rymdens vacuum utanför en rymdfarkost eller rymdstation. (Utrustningsavdelningen: EVA-rymddräkt, Tema: Kläder)

 • Exobiologi

  (eng: exo-, astro-, xeno-biology) Den del av biologin som studerar verkningarna av utomjordiska miljöförhållanden på levande organismer samt sökandet efter utomjordiskt liv. Inom Star Trek har ämnesområdet utvidgats till att gälla det biologiska studiumet av utomjordiska levande organismer. Närbesläktad med exobiologin är exokemin. Kurser i exobiologi och exokemi ges bl.a. på Stjärnflottans akademi. (Tema: Biologi)

 • Exopsykologi
  Psykologi som täcker utomjordiska humanoider och andra typer av självmedvetna organiska varelser som inte finns på jorden eller i jordens kolonier. Exopsykologin inriktar sig på samma arter som exokemin och exobiologin (se förklaring).
 • Extended Tour Ribbon
  En utmärkelse inom Stjärnflottan som ges till officerare och tjänstgörande personal som utfört uppgifter på ett sätt långt utöver vad som förväntats av dem. (Se även släpspännen)

 • Extra dimensioner

  Flera spekulativa fysikaliska teorier har introducerat extra dimensioner i rymden av olika anledningar:

  • Kaluza-Klein-teorin har infört extra dimensioner för att förklara de fundamentala krafterna utöver gravitationen.
  • En stor extra dimension och RandallSundrum-modellen försöker förklara den svaga gravitationskraften. Förklaringen används även inom brankosmologin.
  • De extra dimensionerna i supersträngteorin behövs för matematisk konsistens och antas ofta ha formen av ett CalabiYau-rum.
  • Universella extra dimensioner är en eller flera extra dimensioner utöver de tre rumsliga dimensionerna och tidsdimensionen som vi kan observera.

   

  (Se även Q-kontinuumet)

 • F
 • Fas
  Materians tillstånd sett som ett vågmönster på subatomär nivå.
 • Fasövergångsminne

  (eng. Phase Change Memory) Kallas även enbart fasminne - typ av minne som använder skillnaden mellan två av materiens faser för att lagra data. Ettor och nollor representeras av materia i amorf respektive kristallin form. Fasövergångsminnen är en lovande efterträdare till flashminnen som ett icke-flyktigt minne utan rörliga delar. Man kan nå högre lagringstäthet (fler ettor och nollor per kvadratmillimeter) med fasövergångsminnen än med flashminnen. Minnena är också snabbare och strömsnålare.

 • Federal demokrati (styrelseskick)
  (eng: federal democracy) Ett demokratiskt styrelseskick där nationen består av en federation av stater och leds av en president. Varje stat styrs relativt oberoende av en egen ledare som dock ytterst är underställd presidenten. Ett exempel på en federal demokrati är Förenade Planetfederationen. Det finns fall där det demokratiska styrelseskicket har helt gått överstyr (Platonius). (Tema: Federationen)
 • Federationens havspatrull

  Federationens havspatrull (eng. Federation Naval Patrol) var ett militärt organ som ansvarade för säkerheten på medlemsländernas oceaner och utforskningen av dessa. Havspatrullen fungerade som en kombination av kustbevakningen, marinen och havsforskningsinstituten, och har kallats för Oceanernas stjärnflotta. Havspatrullen var en av fyra försvarsgrenar (de andra var Federationens stjärnflotta, Federationens marinkår och Federationens stridsskeppskår) i Federationens krigsmakt. Det var en mycket mindre försvarsgren än Stjärnflottan och arbetade mest på planetär nivå. Så t.ex. var Jordens havspatrull och Pacificas havspatrull nästan helt separerade från varandra även om de lydde under samma försvarsgrenschef. (Tema: Federationens havspatrull)

   

 • Federationens marinkår

  Federationens marinkår (eng. Federation Marine Corps) var en av fyra försvarsgrenar (de andra var Federationens stjärnflotta, Federationens havspatrull och Federationens stridsskeppskår) i Federationens krigsmakt. Kåren bildades som ett stridsförband och som svar på flera incidenter under åren före 2380. Trots sitt namn var den inte jämförbar med tidigare marinkårer på jorden, utan en speciell insatsstyrka som huvudsakligen sattes in för att försvara Federationen när Stjärnflottans marinkår (eng. Starfleet Marine Corps) inte räckte till. (Tema: Federationens marinkår)

   

 • Federationens president
  (eng: President of the United Federation of Planets) är den demokratiskt valde ledaren för Förenade Planetfederationen. Anses vara den person med störst makt inom alfa- och betakvadranten. Kontoret ligger i Paris i Frankrike (15:e våningen på Palais de la Concorde). Han eller hon är också ordförande i Federationsrådet samt högste befälhavare över militärstyrkorna. Närmast under sig har presidenten en premiärminister (se förklaring). (Tema: Federationens organisation)

 • Federationens stjärnflotta

  Federationens stjärnflotta (eng. Federation Starfleet), mer känd under enbart namnet Stjärnflottan, var en av fyra försvarsgrenar (de andra var Federationens marinkår, Federationens havspatrull och Federationens stridsskeppskår) i Federationens krigsmakt. Organisationen svarade för djuprymdsutforskning och det primära försvaret av Federationen. Förutom att skydda Federationen militärt samlade Stjärnflottan in information om galaxen och dess invånare, gjorde framsteg inom forskning, vetenskap och teknik, och bedrev diplomati. (Tema: Federationens stjärnflotta)

   

 • Federationens stridsskeppskår

  Federationens stridsskeppskår (eng. Federation Starfighter Corps) (ofta förkortat till stridsskeppskåren eller bara SFC) var en av fyra försvarsgrenar (de andra var Federationens stjärnflotta, Federationens havspatrull och Federationens marinkår) i Federationens krigsmakt. Stridsskeppskåren bildades 2379 när Federationsrådet insåg fördelen med att ha tillgång till stridsskepp med kort räckvidd, och såg behovet av en bättre utbildning för piloter och servicepersonal som skulle underhålla och reparera skeppen. (Tema: Federationens stridsskeppskår)

   

 • Fek'lhr

  Fek'lhr var en humanoid best i klingonernas mytologi. Den liknade en djurisk, monstruös klingon. Fek'lhr vaktade portarna till Gre'thor (se detta ord).

 • Ferenginar

  Ferenginar är en klass-M-planet i Ventarus Idrilonsystemet i alfakvadranten, ferengernas hemvärld och huvudplaneten i Ferengialliansen. Huvudstadens stadsbild domineras av Handelstornet, som står på den Heliga marknadsplatsen, och reser sig högt över omkringliggande domliknande byggnader. I Handelstornet huserar stornagus (se detta ord), Ferengialliansens ledare.

   

  Planeten är (ö)känd för sitt planettäckande och ihållande spöregn, sin ruttnande vegetation och sina stinkande floder (Astronomi: Ferenginar).

 • Fermats stora sats

  Fermats stora sats är en matematisk sats uppkallad efter Pierre de Fermat som formulerades 1637, men som inte bevisades förrän 1995 av Andrew Wiles.

   

  Efter Fermats död hittade man en matematisk formel klottrad i marginalen av en av hans anteckningar, den berömda "xn + yn = zn för n > 2" där det saknas lösningar bland de positiva heltalen. För n = 2 finns det dock gott om heltalslösningar. Enligt Fermat själv hade han hittat ett underbart bevis för satsen, men det fick inte plats i marginalen. Beviset har aldrig återfunnits, om det nu överhuvudtaget har existerat.

   

  Wiles bevis är mycket omfattande och innehåller metoder som inte kunde vara kända på Fermats tid. Jadzia Dax hävdade emellertid att en av hennes tidigare värdar, Tobin Dax, hade funnit ett mycket elegant bevis för satsen, över 300 år efter Wiles. (Tema: Matematik)

 • Filosofi

  Filosofi refererar till en kulturs trosföreställningar och paradigmer. Filosofi är framför allt systematiserat förnuft, kritiskt tänkande. Att peka på oklara begrepp, ologiska resonemang och över huvud taget ställa obekväma frågor är filosofens främsta uppgift. Det handlar om intellektuell renhållning. Ingen annan disciplin än filosofin har till uppgift att ta sig an detta. Att städa upp i andras intellektuella moras kanske inte är en så attraktiv syssla, men den behöver göras. (Teman: Människornas filosofi, klingonernas filosofi, romulanernas filosofi, ferengernas filosofi, borgernas filosofi, cardassiernas filosofi, Dominions filosofi, vulcanernas filosofi och bajorernas filosofi).

 • Fizzbin

  Fizzbin var ett fiktivt kortspel som skapades av James T Kirk medan han hölls som gisslan på Sigma Iota II med Spock och dr McCoy. Spelet var avsiktligt förvirrande för att distrahera hantlangarna som vaktade dem. Vid tiden för Deep Space 9 hade spelet utvecklats till ett riktigt spel. År 2373 erbjöd sig Quark att visa Odo hur Fizzbin spelades. (Tema: Sporter, spel och andra tidsfördriv i Star Trek)

 • Flaggamiral

  (eng: Flag Admiral) Enligt Federationens policy kan det endast finnas en aktiv flaggamiral. Officersgraden är den högsta inom Federationen och normalt endast tillgänglig för den högste militäre befälhavaren (försvarsstabschefen). Flaggamiralen åtnjuter högsta respekt. (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Flotta (formation)

  (eng: fleet) Stjärnflottans flottor var numrerade från 1 till åtminstone 50, och placerade strategiskt inom Federationsrymd. I varje flotta ingick hundratals rymdskepp av varierande storlek. Flera flottor kunde samlas i en flottgrupp (se även flottgrupp) och bilda en armada. En speciell variant av flottan var attackflottan (eng. assault fleet) som enbart sattes samman för anfall av större mål, dvs. den hade inga defensiva uppgifter. (Tema: Stjärnflottans flottor)

 • Flottgrupp (formation)

  (eng: fleet group) Det största slaget av marinförband. En flottgrupp bestod av flera samlade flottor (se även flotta), ibland involverande flottor från andra arter. Med ofta tusentals rymdskepp var flottgruppen ett exempel på en sann armada. En flottgrupp kunde innehålla större delen av ett lands flottstyrkor. (Tema: Stjärnflottans flottor)

 • Flottiljamiral

  (eng: Commodore) En flottiljamiral spenderar en stor del av sin tid på ett befälsskepp och kan temporärt leda en mindre flottstyrka både under freds- och krigstid. Ibland kan flottiljamiralen ha ansvaret för en koloni. (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Formskiftare
  (eng: Shapeshifters) Termen syftar i allmänhet på utbytingarna (Changelings) men gäller även andra livsformer där den fysiska kroppen kan anta andra skepnader. För utbytingarnas del har detta drivits så långt att förändringen kan ske ända ned på molekylär nivå. T.ex. kan manifestationen vara som en sten eller eld. (Se även Den Stora Länken). (Arter: Utbytingar)
 • Forskningsavdelningen

  (eng: science/medicine) består av officerare verksamma inom vetenskap och medicin. De arbetar både med forskning och tillämpar vetenskapliga metoder. Medicinavdelningen arbetar med diagnoser, förebyggande behandling och vård. Officerarnas uniformer har sett olika ut beroende på tidsperiod (Tema: Stjärnflottans uniformer):

  2150- - Blå uniform med grönt band

  2250- - Blå uniform med ringemblem (samt innesluten snedställd ellips)

  2350- - Blå uniform

  2800- - Grön uniform

   

 • Fotontorped

  Fotontorpeden (eng: photon torpedo) var en taktisk materia/antimateriamissil som färdades i warpfart och ofta ingick i vapenarsenalen ombord på rymdskepp och rymdstationer. Torpeden var försedd med en stridsspets som innehöll antimateria och vanlig materia i en särskild detonationskammare (~1,5 kg av vardera ämnet). Vid detonation skapades en materia/antimateriaexplosion. En fotontorped på 25 isoton (maximal sprängstyrka i grundutförandet) kunde förstöra en hel stad inom några sekunder (Vapen: Fotontorped).

 • Fri planet

  En fri planet (eng. rogue planet) eller nomadplanet är en planet som kretsar runt en galax direkt utan att vara bunden till ett planetsystem. Den har antingen stötts ut från det planetsystem där den bildades eller har aldrig kretsat kring en stjärna.

 • Fäktsport

  Fäktsporten (eng. fencing) har sina rötter i äldre tiders fäktning. I den moderna fäktsporten står två tävlande i skyddsutrustning vända ansikte mot ansikte och beväpnade med tunna, trubbiga svärdsliknande vapen (floretter, värjor eller sablar). Kapten Hikaru Sulu var en gång en entusiastisk fäktare. Han hävdade att sporten "ger spänstiga muskler, skärper vaksamheten och förbättrar sinnestillståndet." Kommendör Jean-Luc Picard var specialiserad på värjfäktning, och bland hans motståndare ombord på USS Enterprise-D märktes kommendörkapten William T Riker, kapten Dean och Guinan. (Tema: Sporter, spel och andra tidsfördriv i Star Trek)

 • Fältmatris
  Ett fälts uppbyggnad. Syftar i allmänhet på ett warpfält.
 • Fältstabilisator
  Utrustning som används för att hålla en fältstyrka på bestämda nivåer. För warpfälten har detta en direkt koppling till hur snabbt ett rymdskepp färdas.
 • Fänrik

  (eng: Ensign) Lägsta officersgraden och vanligen den första grad som utexaminerade kadetter erhåller. Som fänrik är vederbörande lärling under en mentor, antingen på ett rymdskepp eller en rymdstation. När fänriken är fullärd sker normalt en befordran till löjtnant (se förklaring). (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Förenade jorden

  (eng. United Earth eller formellt United Earth Republic) var namnet på en planetär stat som skapades genom enandet av jordens länder i början av 2100-talet. Förenade jorden fortsatte att existera som en politisk underenhet till Federationen efter att Förenade jordens regering hjälpt till att bilda denna interstellära stat 2161 (Tema: Förenade jorden).

 • Försvarsstaben

  Försvarsstaben (eng. Joint Chiefs of Staff) är benämningen på Federationens försvarsledning och militära centralorgan. Det består av försvarsgrencheferna och leds av en stabschef, endast underställd Federationens president och Federationsrådet. (Tema: Federationens organisation)

 • G
 • Gagh

  Gagh var en klingondelikatess där huvudingrediensen var ormliknande maskar. De flesta klingoner föredrog levande maskar, men rätten kunde även serveras kokt eller kraftigt kyld. Smaken på gagh var visserligen motbjudande, men den åts uteslutande för att man skulle känna maskarna slingra sig i munnen och få uppleva deras dödskamp i magen. (Tema: Star Trek-mat)

 • Galaktiska barriären
  (eng: galactic barrier) Ett [fiktivt] fält bestående av negativ energi av mycket stor styrka som utgör Vintergatans yttre gräns mot den omgivande intergalaktiska rymden. Fältet som visar sig som ett rosa band av energi blockerar alla typer av transmissioner och orsakar extrema störningar på sensorsystem. Rymdskepp som passerar genom barriären riskerar att hettas upp till åtskilliga tusen grader. (Planeter: Delta Vega)
 • Galaktiska koordinater

  Används för rymdnavigering och anger en bestämd position i rymden med hjälp av en latitud och longitud. (Astronomi: Navigering i Vintergatan)

 • Galaxkärnan
  Galaxkärnan utgör det centrala området i Vintergatan. Det har bekräftats att kärnan består av ett supermassivt svart hål (Sagittarius A*) på drygt 4 miljoner solmassor och med en diameter som ungefär motsvarar solsystemets. I Star Trek omges kärnan av den s.k. Stora barriären (se förklaring)
 • Gamma Trianguli VI - baljväxt

  Baljväxten från planeten Gamma Trianguli VI hade en ca. 1 meter lång och styv stjälk med flera blad, och en blomma bestående av en fröskida med purpurfärgade kronblad och gula taggar i mitten. Växten kunde röra sig något, vilket hade observerats när den reagerade för humanoider i närheten. Växten vände sin fröskida mot målet och avfyrade ett antal taggar med hjälp av en kemisk eller pneumatisk explosion. Taggarna innehöll ett saponinliknande gift, som kunde vara dödligt om inte den förgiftade snabbt kom under läkarbehandling. (Tema: Växter)

 • General (klingonsk)

  Den klingonska flottans högste befälhavare innehar titeln general som ungefär motsvarar Stjärnflottans amiral av flottan (se förklaring). Den klingonska benämningen är yo'aj. Generalen svarar endast under en generalissimus (se Kansler). (Tema: Klingonimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Generalkommendörkapten (romulansk)
  (eng: commander general) Romulansk officersgrad närmast över kommendörkapten (jmf Kommendör). På romulanska benämndes generalkommendörkaptenen khre'riov.

 • Generalöverste

  (eng. colonel general) Den högsta militära graden på Bajor, normalt endast förbehållen överbefälhavaren. (Tema: Bajors befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Geodetisk kanal

  En geodetisk kanal är en temporär förbindelse i rymden som kan överbrygga väldiga avstånd. Avstånden är så stora att destinationerna skulle ta oerhört lång tid att nå även med warpdrivna rymdskepp. Den geodetiska kanalen skapas genom att en röd jättestjärnas magnetfält beskjuts med verteroner (se detta ord) varvid det skapas en öppning (port) vid jättestjärnan och en andra öppning i en annan röd jättestjärnas magnetfält. Mellan de två öppningarna bildas en kanal, eller gateway, som teoretiskt sett är farbar.

 • Gespar

  Gespar var en delikat frukt från Vulcan. Den serverades i rullar och var en viktig del i den vulcanska frukosten. Om den inte serverades färsk tappade den mycket av sin goda smak. Gespar smakade som ett mellanting mellan ananas och rigelisk kir. (Tema: Växter)

 • Gil (cardassisk)

  Låg officersgrad inom Cardassiska unionen motsvarande ungefär fänrik (se förklaring) inom Stjärnflottan. (Tema: Cardassiska unionens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Glinn (cardassisk)

  En officersgrad inom Cardassiska unionen närmast under Dalin. Motsvarar ungefär löjtnant (se förklaring) inom Stjärnflottan. (Tema: Cardassiska unionens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Gols sten

  Gols sten (eng. Stone of Gol) var ett antikt vapen som skapades på Vulcan under den turbulenta tiden före Uppvaknandets tid (se detta ord). Den fungerade som en psionisk resonator och förstärkte telepatisk energi. Våldsamma tankar och känslor kastades tillbaka till den person som upplevde dem.

 • Gramilisk sandärta

  Gramilisk sandärta var ett ätbart frö som hämmade spottkörtelns produktion av saliv och torkade ut tungan, vilket ledde till kraftig törst. På ferengin Pels inrådan började Quark servera gramiliska sandärtor som tilltugg i hans bar 2370 för att hans kunder skulle köpa fler drinkar. (Tema: Växter)

 • Grandfaloon (ferengisk)

  Officersgrad inom Ferengialliansen. Motsvarar Federationens konteramiral (se förklaring). (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Gravimetrisk torped

  Gravimetrisk torped (eng: gravimetric torpedo) var en typ av missil som användes av Borgkollektivet. Vapnet placerade gravitoner (bärare av gravitationen) i komplexa motställda faser vilket skapade en kraftig gravimetrisk störning som vid anslag kunde slita sönder målet, t.ex. ett rymdskepp. Vapnet var betydligt mer energikrävande än Federationens standardfotontorpeder (se fotontorped) men orsakade också mer skada (Vapen: Gravimetrisk torped).

 • Graviton

  Gravitonen är den förmodade bäraren av gravitationskraften. Liksom fotonen ska gravitonens massa vara noll, vara fri från laddning och färdas med ljusets hastighet. Gravitonen förutsägs i strängteorin. (Tema: Partiklar)

 • Gravitonellips

  En gravitonellips (borgernas beteckning: rumsanomali 521) är en stabil ficka med normalrymd som förflyttas av en omgivande elliptisk gravimetrisk störning som sänder ut miljontals terajoule av subrymdsenergi.

 • Gre'thor

  Gre'thor var den klingonska motsvarigheten till jordens "helvetet". Det var där de vanhedrades själar hamnade efter att ha transporterats av De dödas pråm över vattnet som var fyllt av det ormliknande odjuret Kos'karii (se även motsatsen Sto-vo-kor).

 • Gripare

  (eng. grappler) Griparen var en lång metallstång med klor i ena änden. Griparen kunde fällas ut från rymdskepp för att gripa tag i objekt i rymden. NX-klassen hade två gripare. Senare ersattes griparna på NX-klassen med de betydligt mer effektiva dragstrålarna.

 • Grupp (formation)

  (eng: Group) Liten formationsenhet som omfattade 3-5 skepp. Vanligen bestod gruppen av små skepp, som attack- eller jaktskepp. (Tema: Stjärnflottans flottor)

 • Grävare

  Grävaren var ett skalbaggeliknande djur som liksom jordens grävlingar grävde gångar. Den kom från människornas första koloni utanför solsystemet, Terra Nova. (Tema: Djur)

 • Gul (cardassisk)

  Officersgrad inom Cardassiska unionen som innehas av befälhavaren på ett större rymdskepp eller en rymdstation. Närmaste motsvarighet inom Stjärnflottan är kommendör (se förklaring). (Tema: Cardassiska unionens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Gul-Tar (cardassisk)

  Den högsta flaggofficersgraden inom Cardassiska unionen och som innehas av ledaren för centralkommandot. I teorin är en Gul-Tar endast underställd Kastellanen (landets officielle ledare). Officersgraden motsvarar en flaggamiral (se förklaring) inom Stjärnflottan. (Tema: Cardassiska unionens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Guldpressad latinum

  Ferengernas betalningsmedel. Silverfärgad vätska som inte kan replikeras och är innesluten i guld. Valörerna är med ökande värde: lapp (slip), remsa (strip), tacka (ingot), stav (bar), block (brick) och stapel (pile). (Tema: Material och ämnen ,Viktigare nationer)

 • H
 • Hanonjordål

  Hanonjordålen var en gigantisk orm och ett rovdjur från Hanon IV. Den uppehöll sig i stora grottor och låg i bakhåll för bytet när det tog sig in i en av grottorna. Endast bytets ben blev kvar som samlades i hög vid grottans ingång. (Tema: Djur)

 • Hasperat

  Hasperat var en välkänd kryddstark bajoransk maträtt som påminde om den mexicanska burriton. Hasperat kunde även serveras som en hasperatsufflé. Ro Laren tyckte om hasperat, och påminde sig att hennes far gjorde den kryddstarkaste hasperat hon någonsin ätit. Hennes far gav henne senare receptet. (Tema: Star Trek-mat)

 • Heisenbergkompensator
  Även kallad subrymdsfältkompensator, är en viktig komponent i transportsystemet. Kompensatorn kringgår problemen som orsakas genom Heisenbergs osäkerhetsprincip. Transportsensorerna kan med hjälp av denna enhet kompensera för att man inte samtidigt kan känna både position och rörelsemängd med tillräcklig precision. Kompensationen måste till för att få tillräcklig koherens på materiaströmmen under transporten och för att garantera att inget data förloras på vägen.
 • Hengrauggi

  Hengrauggi var ett rovdjur från Delta Vega med sex ben och en segmenterad mun som kunde skjuta ut två långa bläckfiskliknande tentakler.

   

  År 2258 anföll en hengrauggi en drakoulias (se detta ord) som förföljde den landsatta James T Kirk. Efter att ha dödat drakouliasen tog hengrauggin upp jakten på Kirk. Kirk tog sin tillflykt till en grotta där hengrauggin greppade tag i honom. Till Kirks lycka dök Spock upp i grottan och motade iväg hengrauggin med en tänd fackla. (Tema: Djur)

 • Higgsbosonen

  Higgsbosonen är en bekräftad partikel av LHC vid Cern. Den behövs för att ge partiklar massa. Av den anledningen har den också kallats för "Gudspartikeln". Higgsbosonen ska inte sammanblandas med gravitonen (se detta ord) som tros förmedla tyngdkraften. Teoretiska förutsägelser tyder även på att en annan partikel skapas samtidigt med higgsbosonen: higgssingleten (se detta ord).

 • Higgssingleten

  Ett av de viktigaste målen för partikelkrossaren vid Cern är att hitta den svårfångade higgsbosonen (se detta ord). Om partikelkrossaren lyckas med detta tror vissa forskare att även en andra partikel skapas, som man gett namnet higgssingleten. Enligt en hypotes kommer higgssingleten ha förmågan att kunna hoppa in i en femte dimension, där de kan röra sig antingen framåt eller bakåt i tiden. Om forskarna kan styra produktionen av higgssingletar tror man att det till och med kan vara möjligt att skicka meddelanden till det förgångna eller till framtiden.

 • Holocen
  Holocen är den pågående geologiska epoken som inleddes för c:a 11 700 år sedan. På förslag är att epoken skall ersättas av Antropocen (se detta ord). För 10 000 år sedan upptäcktes bl.a. den första av orberna ("Profeternas tårar") i himlen ovanför Bajor i alfakvadranten och i gammakvadranten flyttade Grundarna sin hemvärld till Omarionnebulosan för att undgå förföljelse.
 • Holografikamera
  Stillbildskamera som tar tredimensionella bilder (s.k. hologram). (Utrustningsavdelningen: Holo-kamera)
 • Holografisk kommunikator
  En kommunikationsteknik som gör det möjligt att samtala med en annan person – som om den första personen med kommunikatorn själv vore på plats - genom en holografisk representation av den första personen. (Utrustningsavdelningen: Holokommunikator)
 • Holografiskt filter
  Ett tredimensionellt filter som ändrar utseendet på det som befinner sig inuti filtret, oftast en person. Filtret skapar ett holografiskt "skal" runt objektet. (Utrustningsavdelningen: Holofilter)
 • Holonovell
  (eng: holonovel /holographic novel) En typ av novell som återges holografiskt. I den holografiska novellen kunde verkliga personer ingå i handlingen. Novellerna var så kodade att varje karaktär kunde spelas av en levande person. Kläder och andra attiraljer lades till holografiskt. De holografiska novellerna spelades upp på ett holodäck (Teknikavdelningen: Holodäck) eller i en holosvit (se förklaring).
 • Holosvit
  (eng: holosuite) Holosviterna fungerade i stort sett på samma sätt som holodäcken (Teknikavdelningen: Holodäck). Holosviterna förekom dock hos fler arter och de var inte begränsade till enbart rymdskepp. Dessutom fanns det fler typer av utformningar av dem.
 • Hoozar (ferengisk)

  Officersgrad inom Ferengialliansen. Motsvarar Federationens fänrik (se förklaring). (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Hubbleteleskopet

  Hubble Space Telescope (efter Edwin Hubble), HST, spegelteleskop i satellitbana avsett för astronomiska observationer, utvecklat av NASA och ESA. I och med att det är ett rymdteleskop kan det ta skarpare bilder än vad som är möjligt från ett markbaserat teleskop. Det är därmed ett av de viktigaste astronomiska instrumenten och har bidragit till en mängd ny kunskap inom detta område. Hubbleteleskopets spegeldiameter är 2,4 meter. Teleskopet kommer så småningom (2018) att efterföljas av det jättelika James Webb-teleskopet med 6,5 meters spegel.

 • Hudregenereringsapparat
  (eng: dermal regenerator) Ett vanligt lättanvänt medicinskt instrument som förekom hos många civilisationer. Instrumentet användes i första hand för att läka lättare hudsår som t.ex. skär- eller brännskador, men kunde också återställa kirurgiskt manipulerad hud, liksom att ta bort ärr.
 • Hydrokulturrum
  Ett växthus eller laboratorium där växter inte planteras i jord, utan får sin näring på andra sätt, exempelvis ur en näringslösning. (Att djärvt satsa på hydroponi...)
 • Hypernova

  Hypernovor är de mest explosiva händelserna sedan Big Bang. En hypernova är en teoretisk, extremt energirik variant av en supernova. Hypernovor kan t.ex. bildas när en extremt stor stjärna kollapsar till ett svart hål. Vid kollapsen sänder stjärnan ut utomordentligt kraftig gammastrålning. Vissa forskare tror att energin är så stor att även en hypernova på tusentals ljusårs avstånd skulle kunna förstöra allt liv på jorden. (se även Supernova)

   

 • Hypernyckel
  Ett universalverktyg. (Utrustningsavdelningen: Hypernyckel)
 • Hyposprej

  En hyposprej (eng: hypospray) är en slags medicinsk bollspruta som injicerar vätskor direkt i kroppen. Systemet överför via en icke-invasiv mekanism och med hjälp av komprimerad luft injektionsvätskan från sprutan till underhuden eller en artär. Verklighetens motsvarighet, jetinjektorn, har funnits i flera år och använder ungefär samma teknik som Star Treks hyposprej (Utrustning: Hyposprej).

 • I
 • Ikonsk portal
  Sluss eller portgång mellan avlägsna platser i både tid och rum som konstruerades och användes av de forntida och högteknologiska ikonierna. Portalen kunde visa bilder på avlägsna planeter eller platser, och genom att gå genom portalen kunde man omedelbart hamna på den plats som visades. (Teknikavdelningen: Iconsk portal)
 • IKS
  Akronym som utgör prefix för Klingonimperiets rymdskepp. Står för Imperial Klingon Ship.
 • Impulsmotor

  Impulsmotorn (eng. impulse drive) var ett framdrivningssystem som användes vid underljushastigheter av Federationens rymdskepp. Impulsmotorns kraftkälla var en eller flera fusionsreaktorer och framdrivningsmediet ett speciellt högenergiplasma, s.k. elektro-plasma. Plasmat strömmade ut med mycket hög hastighet (ända upp till halva ljushastigheten) genom vektorstyrda raketmunstycken. Forskare vid bl.a. NASA arbetar på motorer som påminner om Star Treks impulsmotorer. Motorerna arbetar med elektromagnetiska fält som accelererar ett plasma till oerhörda hastigheter och ger en framdrivande kraft när det lämnar farkosten (Teknik: Impulsmotorer).

 • Inducerad självförstörelse

  (eng. induced self-destruction) Flera varelser med artificiell intelligens (som självmedvetna datorer och androider) kunde drabbas av allvarliga interna systemfel om de blev utsatta för paradoxer eller andra svåra situationer. Genom att de styrdes via logiken var dessa artificiella intelligenser oförmögna att hantera logiskt olösbara problem. Kommendör James T Kirk var skicklig på att framkalla inducerad självförstörelse i artificiella intelligenser eller genom att "prata datorer till döds". Han lyckades med detta åtminstone fyra gånger.

 • Injektorsaggregat
  En viktig komponent i ett rymdskepps framdrivningssystem som består av flera mindre komponenter kallade injektorer eller insprutningsenheter. Varje injektor förser warpkärnan eller impulsmotorn med bränsle.
 • Interfasisk
  Som även kan verka på fasförskjuten rymd. Dvs. rymd som inte kan uppfattas av människan. Man kan tänka sig att vårt universum oscillerar med en bestämd frekvens, och andra universum som oscillerar med en frekvens som är fasförskjuten och därför inte detekterbar. Jämför med att "fasa in och ut från vår verklighet".
 • Interfasisk organism

  Interfasiska organismer var livsformar som existerade i ett tillstånd bortom visuell och sensorisk varseblivning. Även om de var osynliga för blotta ögat kunde de avslöjas med en interfasisk skanner. (Tema: Djur)

 • Interplexande fyr
  Subrymds-sändarmottagare som används av borgerna. (Utrustningsavdelningen: Interplexande fyr)
 • Intervikningsskikt
  (eng: interfold layer) Ett instabilt skikt som kan finnas i gränsen mellan vanlig rymd och subrymd. De två typerna av rymd är "invikta" i varandra och innehåller turbulenta plasmaströmmar och odetekterbara objekt. Inom skiktet måste rymdskeppens transmissions- och sensorsystem omkalibreras.
 • IRW
  Akronym som utgör prefixet på de flesta större romulanska skeppens namn. Står för Imperial Romulan Warbird.
 • Ishålsborrmask

  Ishålsborrmaskar var larvliknande djur som levde i packisen på Andoria. De fanns ofta tillsammans i grupper som kallades för "svärmar". (Tema: Djur)

 • Isik

  Isik var den valuta som föredrogs av Vlugtans regering, och kunde enkelt växlas mot latinum.

 • Isolinjärt optiskt kretskort
  Ett holografiskt högkapacitets minneskort. Kretskorten används i datorer, PADD:ar (se ordförklaring), trikordrar m.m. (Teknikavdelningen: Isolinjära optiska kretskort)
 • Isoton

  Isoton användes som ett mått på sprängkraft av flera arter (bl.a. människorna, jem'hadarerna, borgerna och malonerna) under 2300-talet. En standard fotontorped hade en sprängkraft på 25 isoton, en standard gravimetrisk torped drygt 50 isoton (ungefär samma som en standard kvanttorped) och en ultritiumbomb 90 isoton. En multikinetisk neutronmina hade en sprängkraft på ofantliga 5 miljoner isoton.

   

  Beräkningar tyder på att 1 isoton borde motsvara ungefär 2,5 megaton TNT. Det skulle t.ex. betyda att fotontorpeden hade samma sprängkraft som den största vätebomb som någonsin provsprängts, den s.k. Tsar Bomb (cirka 60 megaton).

 • J
 • Jagul (cardassisk)

  Flaggofficersgrad inom Cardassiska unionen ungefär motsvarande viceamiral (se förklaring) inom Stjärnflottan. (Tema: Cardassiska unionens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Jaktskepp

  Jaktskeppen var en typ av stridsskepp som var konstruerade för att främst anfalla andra stridsskepp, men även större rymdskepp (då oftast i grupper med 3-5 jaktskepp i varje grupp). Jaktskeppen var jämförelsevis små, kvicka och manövrerbara (se även attackskepp).

 • Jeffriestub
  Underhållskorridor och nödutrymningsväg på ett rymdskepp eller en rymdstation.
 • Jevonit

  Jevonit var en sällsynt sten av vilken tillverkades imponerande artefakter av den forntida (första) hebitiska civilisationen på Cardassia Prime. De flesta av artefakterna blev dock senare stulna av utarmade cardassier. År 2369 ägde gul Madred en dolk med ett utsmyckat handtag av jevonit. (Tema: Material och ämnen)

 • Jorden

  Jorden (eller Sol III. Benämndes även ofta som Terra av övriga Federationsmedlemmar) är den tredje planeten i solsystemet. Det var huvudplaneten för Förenade jordens regering och en av grundarna av Förenade planetfederationen. Jorden blev också huvudplaneten för nämnda Federationen (kortform) och var säte för Federationsrådet och Federationspresidentens kontor. Här fanns också Stjärnflottans högkvarter.

   

  Jorden som var en klass M-planet befolkad huvudsakligen av människor var placerad i solsektorn (sektor 001) i alfakvadranten. På sin enda måne Luna fanns en stor koloni. (Astronomi: Jorden).

 • Jordens premiärminister
  (eng: Prime Minister of United Earth) är ledaren för Förenade Jorden (eng: United Earth) och närmast under Federationens president (se förklaring). Premiärministern är också ordförande i jordens parlament. (Jorden fungerar som ett slags huvudplanet för Federationen) (Tema: Federationens organisation)

 • Jupiter Station Holoprogramming Center

  Jupiter Station Holoprogramming Center (Jupiterstationens holoprogrammeringscenter) var en enhet på Jupiterstationen i sektor 001 (solsystemet) där holoprogram konstruerades och programmerades. (Tema: Skolor, universitet och forskningsinstitut)

 • K
 • Kadett
  (eng: Cadet) Under tiden på Stjärnflottans akademi är samtliga elever kadetter. Antal streck på kragen motsvarar antalet år som kadetten studerat på akademin. (Kadetten benämns 1:a årskadett, 2:årskadett osv.) (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar) • Kadis-kot

  Kadis-kot var ett brädspel som spelades på ett hexagonformat bräde med tre uppsättningar spelplattor: röda, gröna och orange. Antalet spelare var mellan två och sex. Brädet var indelat i rutor som angavs med olika koordinater, t.ex. 14-4 och 1-16. Kadis-kot spelades ganska ofta ombord på rymdskeppet USS Voyager, speciellt av Seven of Nine, Naomi Wildman och Neelix. (Tema: Sporter, spel och andra tidsfördriv i Star Trek)

 • Kal-toh

  Kal-Toh (kal-toe) var ett vulcanskt logik- och strategispel som kunde spelas av en eller flera personer. Varje spelare (om flera) turades om att placera en stav på en geometrisk konstruktion. Spelet bestod av små holografiska stavar, kallade t'an, som innan spelet började låg samlade i en urgröpt plattform. Stavarna ordnades i ett bestämt mönster tills de bildade två nästlade ikosidodekaedrar (polyedrar med tjugo trianglar och tolv pentagoner) sammanfogade med stavar vid mittpunkterna på ikosidodekaedrarnas sidor.

   

  Kal-toh förekom första gången i Star Trek: Voyager och spelades ofta av Tuvok plus en motståndare. (Tema: Sporter, spel och andra tidsfördriv i Star Trek)

 • Kansler (klingonsk)

  (eng: chancellor) Ledaren av klingonernas högsta råd och de facto det Klingonska imperiets regent, sedan titeln kejsare upphörde under mitten av 2000-talet. Kanslern är också överbefälhavare för militärstyrkorna och imperiets generalissimus (eng: supreme general). Varje kansler utmärks av en särskild halskedja som är ett "vandringssmycke" (dvs. lämnas över till efterträdaren). (Tema: Klingonimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

 • Kaotisk rymd
  Kaotisk rymd var ett annat namn på ett parallellt universum. Den kaotiska rymden kunde överlappa vårt universum genom s.k. trimetriska rymdfrakturer (se trimetrisk). Konsekvensen blev att det skapades ljusårsstora bubblor i vårt universum där de fysikaliska lagarna var i ständig förändring. Frakturerna skapades och försvann slumpvist på slumpmässiga platser. Man har antagit att några av Federationens rymdskepp har försvunnit här.
 • Kapten

  (eng: Lieutenant) En kapten har rätt att leda mindre grupper på uppdrag som utgör del av större uppdrag. På rymdskepp och rymdstationer tillhör kaptenerna de främre officerarna i besättningen (närmast under avdelningscheferna). (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Katterbalja

  Katterbaljor var en vanlig gröda som odlades av bajoranska bönder. Den användbara delen på grödan var dess rötter som kallades "bönor". En teknik för att få större katterbaljbönor var att bespruta dem med klorobikrober. (Tema: Växter)

 • Kentaursnigel

  Kentaursnigeln var en liten gastropod mollusk som letade upp värden och tog sig in genom munnen. Den sökte sig till hjärnstammen där den låste fast sig och släppte ut ett toxin som tvingade värden att svara på alla ställda frågor.

   

  Den användes först på Klingonimperiets straffkoloni Rura Penthe, och senare av romulanen Nero när han frågade ut kommendör Christopher Pike i ett försök att få tag i subrymdsfrekvenserna för Stjärnflottans skyddsnät som omgav jorden. (Tema: Djur)

 • Klassifikation av markanläggningar
  Se även temat Klassifikation av markanläggningar för detaljerad information. Följande klasser finns: skeppsvarv, baser, stationer, utposter, skolor, kolonier, landmärken och planetoid.
 • Klingonese

  Klingonese talades inom Klingonimperiet. Den dominerande klingondialekten var tlhIngan Hol. Klingonese var ett grovt och gutturalt språk (Tema: Språk).

 • Kollimator

  Kollimatorn är en anordning som används i rymdskeppens navigationsdeflektorer (se deflektor). Kolliminatorn riktar in strålar så att de blir parallella.

 • Kombricka

  Kombrickan (eng: combadge) var en kommunikationsenhet i form av en bricka som fästes på den vänstra sidan av uniformen. Den aktiverades genom en knackning och avaktiverades genom en dubbelknackning. Kombrickorna användes för kommunikation ombord på rymdskepp, när det interna kommunikationssystemet inte kunde användas eller ansågs opraktiskt, för att få åtkomst till skeppsdatorn eller vid direktkommunikation med en annan kombricka. Kombrickorna var konfigurerade för universalöversättning. Det finns även ett antal kombrickor på marknaden med dock lite mer begränsad funktionalitet (Utrustning: Kombricka).

 • Komet

  Kometer är små himlakroppar som kretsar runt vår sol, men även flera andra solar, som t.ex. Fomalhout A och Fomalhout C. När en komet befinner sig tillräckligt nära solen framträder en synlig koma eller en svans, vilket huvudsakligen beror på solstrålningens uppvärmning av kometkärnan. Kärnorna är löst sammanhållna samlingar av is, stoft och mindre stenpartiklar. Till dags dato har ingen kometkärnas diameter överstigit några få tiotals kilometer, men i Star Trek upptäckte Enterprise NX-01 2151 en kometkärna med en diameter på 83,2 km. (Astronomi: Kometer)

 • Kommandoauktoriseringskod
  (eng: command authorization code) Ibland enbart benämnd auktoriseringskod, är en följd av alfanumeriska tecken som används av högre officerare för att komma åt särskilda kommandoprotokoll och viss säkerhetsklassad information. Några av de operationer som kräver auktoriseringskoder:
  • aktivering och avbrott av automatiska självförstörelsesekvenser
  • överföring av befälet på ett rymdskepp
  • åtkomst till skyddade avdelningar
  • utkastning av warp-kärna
 • Kommandoavdelningen

  (eng: command) består av officerare som specialiserat sig på ledning och kommunikation ombord på rymdskepp, rymdstationer och vid Stjärnflottans kommando. Medlemmarna av kommandot tränas i ledarskap och taktik. Officerarnas uniformer har sett olika ut beroende på tidsperiod (Tema: Stjärnflottans uniformer):

  2150- - Blå uniform med gult band

  2250- - Gul uniform med femspetsigt stjärnemblem (den översta spetsen utsträckt)

  2350- - Röd uniform

  2800- - Blå uniform

   

 • Kommendör

  (eng: Captain) En kommendör för permanent befälet över ett rymdskepp och skall känna sitt skepp så väl att han eller hon (om behov uppstår) klarar att hantera alla system ombord. (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Kommendör (klingonsk)

  Klingonsk officersgrad (se Kommendör). Den klingonska benämningen är cha'Dlch. (Tema: Klingonimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Kommendör av 1:a graden

  (eng: Fleet Captain) En kommendör med utvidgade befogenheter. En kommendör av 1:a graden har rätt att under krigstid leda en mindre flottstyrka. Till skillnad från en flottiljamiral (se förklaring) är inte denna rätt permanent. Officersgraden kommendör av 1:a graden förekommer inte under TNG-eran, förutom i viss fanlitteratur. (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Kommendörkapten

  (eng: Commander) En kommendörkapten kan överta befälet för ett rymdskepp under ett visst uppdrag eller om situationen så kräver. Kommendörkaptenen skall kunna leda och koordinera besättning och avdelningar. (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Kommendörkapten (klingonsk)

  (eng: commander) Klingonsk officersgrad (se Kommendörkapten). Den klingonska benämningen är ra'wl'. (Tema: Klingonimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Kommendörkapten (romulansk)

  (eng: commander) Romulansk officersgrad (se Kommendörkapten). På romulanska benämndes kommendörkaptenen riov. (Tema: Romulanska stjärnimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Kommendörlöjtnant (romulansk)

  (eng: sub-commander) Romulansk officersgrad närmast under kommendörkapten. På romulanska benämndes kommendörlöjtnanten erie'riov. (Tema: Romulanska stjärnimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Konstitutionell monarki (styrelseskick)
  (eng: constitutional monarchy) Konstitutionell monarki är en statsform med en monark som statschef, men där denne har mer eller mindre begränsade befogenheter, tydligt reglerade i konstitutionen jämfört med en absolut monarki. Exempel på konstutionella monarkier är Klingonska imperiet och Kzintihegemonin. (Tema: Viktigare nationer)
 • Konteramiral

  (eng: Rear Admiral) En konteramiral är i allmänhet i första hand en administratör, och sköter angelägenheterna på en planet med dess kolonier. Det är heller inte ovanligt att konteramiralen fungerar som diplomatiskt sändebud. (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Kortar

  Enligt klingonernas mytologi var Kortar den förste klingonen. Han och hans gemål förgjorde gudarna som skapat dem. Som straff dömdes han att transportera vanhedrade själar på De dödas pråm till Gre'thor (se detta ord).

 • Kortikal stimulator
  (eng: cortical stimulator) En liten medicinsk apparat som användes för att stimulera hjärnans nervsystem på allvarligt skadade patienter. Den kortikala stimulatorn fästes nästan alltid till pannan eller tinningen och levererade en eller flera elstötar för att få igång hjärnaktiviteten. Apparaten ingick i sjukhytternas standardutrustning på Stjärnflottans rymdskepp under 2300-talet.
 • Krasnikovtub
  Krasnikovtuben är en teoretisk konstruktion och en variant på maskhålet (se även maskhål). Till skillnad från maskhålet motsvarar krasnikovtuben en tunnel av warpad rymd. En färd genom en krasnikovtub skulle göra det möjligt att ta sig fram snabbare än ljuset. Krasnikovtuberna är snarlika borgernas transwarpkanaler (se även Transwarpnav under Teknikavdelningen) inom Star Trek.
 • Krita
  Krita är en geologisk period som ingår i eran Mesozoikum, för c:a 65 miljoner år sedan. Under Krita utrotades dinosaurierna, förmodligen på grund av en stor asteroid som slog ned i Mexikanska golfen. I Star Trek överlevde dock en del av dinosaurierna och utvecklades till en intelligent art, kallade vother. Votherna lämnade så småningom jorden (troligen runt 50 miljoner år senare) och skapade en av de första interstellära imperierna i deltakvadranten.
 • Krondit

  Krondit (eng. Chrondite) var ett mineral som fanns i betydande mängder i vissa asteroider. Det var en tät, hållbar metall, speciellt i kombination med nitrium (se detta ord).

 • Kroniton

  Kronitonen var en typ av subatomär partikel som var länkad till tiden. Den kan i viss mån jämföras med fysikens föreslagna tidskvanta, krononen, som är en separat och osynlig tidsenhet. Krononen är en lösning på en teori som har föreslagit att tiden inte är kontinuerlig. Till skillnad från kronitonen är dock krononen ingen partikel.

   

  Kronitonerna kopplades ofta ihop med temporala anomalier och tidsresor, och hade temporala egenskaper. De förekom naturligt, men var mycket sällsynta. (Tema: Partiklar)

 • Kroppspansar

  Kroppspansar (eng. body armor) användes för att fysiskt skydda bäraren mot faror, som angrepp mot kroppen.

   

  I klingonernas och hirogenjägarnas uniformer ingick normalt ett kroppspansar. (Tema: Kläder)

 • Kryostasis
  Kontrollerad medvetslösenhet där kroppen kyls ner. Användes tidigt vid långa interplanetariska rymdfärder. (Utrustningsavdelningen: Kryogenetisk kammare)
 • Kuiperbältet

  Kuiperbältet består av tusentals småkroppar i banor runt solen. Det uppskattas att det åtminstone finns 70 000 himlakroppar med en diameter av minst 100 km, varav strax över 1000 har upptäckts. Kuiperbältet är beläget strax bortom Neptunus bana (30 AE) och upp till 50 AE från solen. Det innehåller avsevärt många fler kroppar än asteroidbältet, och är dessutom långt mycket bredare.

   

  Dvärgplaneten Pluto ingår i Kuiperbältet, men är inte det största objektet i bältet, utan i stället dvärgplaneten Eris. (Astronomi: Asteroidbälten)

 • Kvadrant

  Den största region av rymden som är avbildad på Federationens stjärnkartor. Vintergatan delas in i fyra lika stora rätblocksformade kvadranter (numrerade enligt det grekiska alfabetet från alfa till delta). Varje kvadrant delas i sin tur in i sektorblock (se förklaring). (Astrometri: Kvadranter i Vintergatan)

 • Kvantfilament

  Kvantfilament (eng. quantum filament) var en typ av rymdanomali. Även om kvantfilamenten kunde bli hundratals meter långa var de mycket svåra att upptäcka eftersom de nästan helt saknade massa. Om ett kvantfilament kom i direkt kontakt med ett skepp skulle det orsaka allvarliga skador på systemen. Kvantfilamenten kunde endast upptäckas om de var alldeles i närheten av skeppet, så att sensorerna ombord kunde märka av filamentens effekter på den omgivande rymden: subrymdsstörningar och alstrande av högenergipartiklar.

   

 • Kvantkemi
  (eng: quantum chemistry) Ett avancerat ämne som lärs ut under det fjärde året på Stjärnflottans akademi. Kvantkemi är en gren inom teoretisk kemi som använder teorier från kvantmekanik (se förklaring) och kvantfältteori för att lösa kemiska problem.
 • Kvantmekanik
  (eng: quantum mechanics) En övergripande teori inom den moderna fysiken som framgångsrikt beskriver materiens och energins beteende i mikrokosmos. Kvantmekaniska effekter märks oftast inte på makroskopisk nivå, men för att beskriva (energinivåerna hos) system som atomer, metaller, molekyler och subatomära system är kvantmekaniken nödvändig. Kvantmekanik är ett ämne om ingår i studieplanerna vid Stjärnflottans akademi. (se även kvantkemi)
 • Kvantsingularitet
  (eng: quantum singularity) Singularitet som lyder under hypotetiska kvantgravitionslagar. Kvantsingulariteten kan närmast liknas vid den singularitet som befinner sig i centrum av ett svart hål (se även svart hål) där rumtiden är oändligt krökt. Kvantsingulariteterna användes bl.a. för att driva flera av romulanernas rymdskepp.
 • Kvanttorped

  Kvanttorped eller kvantumtorped (eng: quantum torpedo) var en typ av torped som bl.a. användes på en del av Federationens rymdskepp från 2370-talet. Torpeden utvecklades i första hand för att bekämpa borgerna. Kvanttorpeden hade ett betydligt högre sprängtal än fotontorpeden (se detta ord), från 50 isoton och uppåt. I stridsspetsens reaktionskammare skedde en extremt snabb extraktion av nollpunktsenergi ur ett vakuum, vilket gav upphov till en störning av den lokala rumtiden med åtföljande explosiv frigörning av energi och bildandet av subatomiska partiklar (Vapen: Kvantumtorped).

 • Kvarkstjärna

  Kvarkstjärnan är en typ av stjärna som ännu inte helt säkert har observerats. Dessa hypotetiska stjärnor är uppbyggda av degenererad materia, som uppkvarkar och nerkvarkar. Efter de svarta hålen (se Svart hål) är kvarkstjärnorna de tätaste objekt som (kanske) finns. I kärnan antas finnas en typ av exotisk materia som fanns omedelbart efter den Stora smällen (kvark-gluonplasma).

 • Kvasar

  En extremt ljusstark (och avlägsen) aktiv galaxkärna. Kvasaren avger enorma mängder strålning (ofta mer än 100 vanliga galaxer). Strålningen skapas genom att materia faller in i ett supermassivt svart hål (se vidare Murasakieffekten och Mekoriakvasaren).

 • K forts.
 • Kyldräkt

  Kyldräkten (eng. refrigeration suit) var en typ av klädsel som bars av breenerna. Den vara egentligen en miljörymddräkt (se detta ord) som bl.a. användes av breenerna för att hålla temperaturen inuti dräkten på samma nivå som på deras kalla hemvärld.

   

  Till dräkten hörde även en hjälm med talkodare. (Tema: Kläder)

 • Kölddräkt

  Kölddräkten (eng. cold weather suit) användes av Stjärnflottan för att skydda utetrupper mot extrem kyla. (Tema: Kläder)

 • L
 • Lagrangepunkt

  En Lagrangepunkt är en punkt i ett kretsande system med två stora himlakroppar där kropparnas gravitation tar ut varandra. En satellit eller rymdstation som befinner sig i en Lagrangepunkt kommer att vara stationär i förhållande till den mindre av himlakropparna (den följer alltså med i dess omloppsbana). Varje system har fem sådana punkter (L1-L5). Lagrangepunkterna i jorden-månensystemet benämns EML (Earth-Moon Lagrangepoint). I punkten EML-1 ligger för närvarande observationssatelliterna SOHO och ACE, och i EML-2 observationssatelliten WMAP. Det finns planer på att konstruera en bemannad rymdstation i EML-2 eftersom den ligger bakom månen och skulle vara idealisk för utforskningen av månens baksida.

   

   

  [Klicka på bilden för förstoring]

 • Laser
  (eng: Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation) Dvs. ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning. En teknik som genom stimulerad emission skapar ljusstrålar som är enfärgade, där ljusvågorna är i fas, har en riktning och stark intensitet. (Vapenavdelningen: Laservapen)
 • LCARS
  (eng: Library Computer Access and Retrieval System) Operativsystem som används i Federationens datorer. (se även TCARS) (Teknikavdelningen: LCARS)
 • Legat (cardassisk)

  (eng: legate) En hög flaggofficersgrad inom Cardassiska unionen. Motsvarar ungefär amiral (se förklaring) inom Stjärnflottan, dock med en mer politisk prägel. (Tema: Cardassiska unionens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Leolarot

  Leolaroten var en mörkgul rotfrukt från deltakvadranten. Även om den hade en oangenäm smak och var täckt med mjöldagg, var den en av de bästa källorna till vitaminer och mineraler i kvadranten. (Tema: Växter)

 • Livsuppehållande system
  (eng: life support systems) Tillhör de viktigaste systemen ombord på ett bemannat rymdskepp. System finns för att stödja artificiell gravitation, tröghetsdämpning och atmosfärskontroll. De livsuppehållande systemen kan även användas för att skapa beboeliga miljöer på planeter som annars vore omöjliga att vistas på.
 • Ljusår

  Ljusår är en längdenhet som används inom astronomin. Ett ljusår är den sträcka som en ljusstråle färdas i vakuum under ett år (se även Parsec).

 • Luminal utbrytningsfaktor

  (eng. light-speed breakaway factor) Den luminala utbrytningsfaktorn gav upphov till en superluminal slungningseffekt, dvs. att hastigheten översteg ljusets. Det var en metod som ibland användes vid tidsresor. Genom den höga hastigheten skapades en konstgjord tidskrökning, eller tidswarp. För att skapa en tillräcklig "pisksnärt" var rymdskeppet tvunget att färdas med en extremt hög warpfaktor mot en stjärna (som har en mycket stor massa, och därvid gravitation). Gravitationen från stjärnan ökade rymdskeppets hastighet ännu mer, och till slut var den så hög att rymdskeppet kunde bryta sig loss från gravitationen. (Tema: Temporal mekanik)

 • Löjtnant

  (eng: LT. Junior Grade) Löjtnanterna utgör stommen ombord på rymdskepp och rymdstationer. De är ansvariga för att hålla skeppen och stationerna i fullgott skick. Löjtnanterna rapporterar till närmast högre befäl, vanligen kaptener. (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Löjtnant (klingonsk)

  (eng: lieutenant) Klingonsk officersgrad. Den klingonska benämningen är ra'wl' Sog. (Tema: Klingonimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Löjtnant (romulansk)

  Romulansk officersgrad. På romulanska benämndes löjtnanten arrian. (Tema: Romulanska stjärnimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • M
 • M/ARA-reaktor
  (eng: Matter-Antimatter Reaction Assembly) En materia/antimateria-reaktor som vanligen används som warpkärna och driver ett rymdskepps warpmotorer. (Teknikavdelningen: M/ARA-reaktorn)
 • MACO

  MACO som var en förkortning för Military Assault Command Operations var en militär kommandostyrka inom Förenade jorden som tjänstgjorde under 2150-talet strax innan Federationen bildades. En MACO-grupp kommenderades till Enterprise NX-01 under major J Hayes för dess uppdrag i Delphic Expanse 2153 (Tema: MACO).

   

 • Magnetar

  Magnetaren är en typ av neutronstjärna (se detta ord) som sänder ut enorma mängder energirik elektromagnetisk strålning, i första han röntgenstrålning och gammastrålning. Magnetarens magnetfält kan vara tusentals gånger starkare än för en vanlig neutronstjärna.

 • Major (klingonsk)

  Klingonsk officersgrad. Den klingonska benämningen är HoD. (Tema: Klingonimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Mars försvarsperimeter
  (eng: Mars Defense Perimeter) En försvarslinje som var avsedd att skydda de inre planeterna mot inträngande fientliga skepp. Delar av försvarslinjen bestod av ett stort antal attackskepp. Försvarslinjen var den sista före jordens planetära försvarssystem (eng: Earth's Planetary Defences). Utöver försvarslinjerna patrullerades solsystemet av jakt- och attackskepp ut till ungefär Jupiter och Saturnus banor. (Planeter: Mars)
 • Marsinsekt

  Marsinsekterna var små djur från Mars som varit utdöda i miljontals år. Insekterna var troligtvis kiselbaserade och som fullvuxna ca. 3 cm långa. De liknade jordens sköldbaggar.

   

  Marsinsekterna upptäcktes 2021 av en obemannad farkost från jorden efter att en sandstorm blottlagt dem. (Tema: Djur)

 • Maskhål
  (eng: wormhole) Inom fysiken är ett maskhål en topologisk förändring av rumtiden som ger en genväg genom rum och tid. Maskhålet kan ses som två motställda "trattar" som skapar en bro mellan två avlägsna platser i rymden. Det har inte observerats några maskhål men de är teoretiskt möjliga. Inom Star Trek har vi bl.a. maskhålen vid Bajor och Barzan. (se även Krasnikovtub)
 • Matris
  Syftar på hur något är uppbyggt.
 • Meklinit

  Meklinit var ett ämne som ibland fanns i asteroider, och var känt för att störa rymdskeppens sensorsökningar.

 • Mekoriakvasaren

  Mekoriakvasaren var en kvasar med kraftig utsändning av energi. I kvasaren fanns en protostjärna (se detta ord) med accelererande gaser från kärnan.

   

  År 2370 mottog kommendör Jean-Luc Picard ett högprioriterat meddelande från amiral Blackwell med en förfrågan om statusen på Mekoriakvasarens energiutsändning.

 • Metafasisk strålning
  En strålningsform som har den anmärkningsvärda effekten att den förlänger livslängden avsevärt för de humanoider som utsätts för den. Planeten Ba'ku har ett ringsystem som avger denna typ av strålning. (Planeter: Ba'ku)
 • Metreon

  En metreon var en partikel som både kunde förekomma som strålning och gas. Metreonpartiklar visade sig kunna reagera med mörk materia, och även ha temporala egenskaper. I gasform var metreonpartiklarna extremt flyktiga, och kunde lätt antändas via vapeneld.

   

  År 2375 använde kommendörkapten William Riker metreongas för att undkomma två Son'a-slagkryssare i ett område i rymden som var känt som Törnesnåret. (Tema: Partiklar)

 • Metreongas
  Gas som består av högenergipartiklar och bl.a. förekommer i Törnesnåret. Metreongasen får ett rymdskepps warpfält att kollapsa. (Nebulosor: Törnesnåret)
 • MIDAS
  (eng: Mutara Interdimensional Deep-Space-Transponder Array System) Ett system av antenner för subrymdskommunikation med signaler som kan sändas i transwarpfart över extremt stora avstånd. MIDAS finns sannolikt i Mutarasektorn. (Stationer: MIDAS)
 • Mikrosingularitet

  Mikrosingulariteter, även kallade kvantmekaniska svarta hål, är mycket små teoretiska svarta hål där kvantmekaniska effekter spelar en viktig roll. Det är möjligt att sådana ursprungliga mikrosingulariteter skapades strax efter den Stora smällen.

   

  En mikrosingularitet som träffade Jorden skulle obehindrat passera rakt igenom den, men sannolikt ge upphov till en identifierbar akustisk och seismisk signal.

 • Miljörymddräkt

  En miljörymddräkt (eng. environmental suit), också känd som en EVA-rymddräkt (se detta ord) eller tryckrymddräkt, var en speciell typ av kläder som utformats för att användas som skydd eller ett livsuppehållande system i ogästvänliga utomjordiska miljöer. (Tema: Kläder)

 • Mobil holoemitter
  (eng: mobile [holo]emitter) Den mobila holomemittern var en bärbar sändare av holobilder som utvecklades under 2800-talet. Fast den inte var större än en hand kunde den bl.a. generera holografiska personer. EMH-doktorn på USS Voyager erhöll en mobil holoemitter efter att ha besökt en annan tid vilket medförde att han kunde röra sig fritt utanför sjukhytten. (Utrustningsavdelningen: Mobil holografisk sändare)
 • Mul (ferengisk)

  Besättningsman inom Ferengialliansen. Motsvarar inskriven personal på rymdskepp/rymdstationer. (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Multifasisk
  Som hänför sig till flera faser (se förklaring).
 • Multikinetisk neutronmina

  Den multikinetiska neutronminan var ett massförstörelsevapen som användes av borgerna. Sprängkraften var ofantlig, runt 5 miljoner isoton, tillräckligt för att radera ut ett helt solsystem och generera en chockvåg av neutronstrålning som påverkade hela stjärnsystem inom en radie på fem ljusår. Detta gjorde det till ett av de mest fruktade vapnen i galaxen (Vapen: multikinetisk neutronmina).

 • Murasakieffekten
  Även kallad Murasaki 312. Joniserande strålning som sprutar ut från ett kvasarliknande objekt. År 2267 joniserade denna typ av strålning en hel sektor, inklusive fyra solsystem, i närheten av Federationsrymd.
 • Månar

  Månar definieras som objekt (som inte är tillverkade av människan) som kretsar runt ett annat större objekt (planet, dvärgplanet, asteroid). Det är inte belagt att en måne kan kretsa kring en annan måne. Månar kan ha olika former, storlekar och egenskaper. I allmänhet är de fasta kroppar och några få har en atmosfär. De flesta månar är sfäriska objekt, men det finns undantag. Mars månar är t.ex. helt osfäriska. (Astronomi: Månar)

 • Månböling
  (eng: lunar schooner) Med jordslang kallas de som bor på Månen för månbölingar, en benämning som inte är så populär bland måninvånarna själva. (Planeter: Månen)
 • Mörk materia

  Mörk materia är en typ av materia som svarar för en stor del av universums massa. Teleskop kan inte se mörk materia eftersom den varken sänder ut eller absorberar ljus eller annan elektromagnetisk strålning. Man antar därför allmänt att det är materia som inte reagerar på ljus. I stället har man slutit sig till den mörka materians existens och egenskaper från dess gravitationella effekter på synlig materia, strålning och universums överordnade struktur.

 • N
 • Nadion

  Nadionen var en artificiellt skapad partikel. Fasrar producerade nadioner när de avfyrades mot målet. Nadionerna var unika partiklar som kunde häva atombindningarna och därvid upplösa målet. (Tema: Partiklar)

 • Nagus (ferengisk)

  Näst högsta officersgraden inom Ferengialliansen. Motsvarar Federationens amiral av flottan (se förklaring). Varje nagus har sitt huvudkontor i Handelstornet på Ferenginar och tilldelas ett eget politiskt och ekonomiskt område. Nagus svarar endast under en stornagus (se förklaring). (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Nanoteknik

  En teknik som tillämpas på objekt som inte är synliga för blotta ögat. Objektens utsträckning räknas i nanometrar (miljondels millimetrar). (Teknikavdelningen: Nanoteknik, Tema: Nanoteknik)

 • Navigeringsavdelningen

  (eng: navigation/helm) består av officerare som sköter navigering eller piloteringen av ett rymdskepp eller en skyttel. Detta innefattar impuls-, warpkontroll och kontroll av styrraketer, samt docknings- och landningsprocedurer. Officerarnas uniformer har sett olika ut beroende på tidsperiod (Tema: Stjärnflottans uniformer):

  2150- - Blå uniform med gult band

  2250- - Brun uniform med ringemblem (samt innesluten snedställd ellips)

  2350- - Röd uniform

  2800- - Blå uniform

   

 • NCC
  Prefix för rymdskepp som är i tjänst inom Stjärnflottan. Kan stå för Naval Construction Contract. Det antas att NCC-numret refererar till ett kontrakt som krävs för att bygga skeppet och för att underlätta identifikationen av skeppets delar om skeppet har förstörts.
 • Nebulosa

  Nebulosa kallas ett flera ljusår stort interstellärt moln av gas och rymdstoft (Astronomi: Nebulosor).

 • Nekros
  Ett annat ord för vävnadsdöd. (Se även Talaronstrålningsemitter)
 • Nervnyp

  (nerve-pinch) Det vulcanska nervnypet var en militär teknik som utvecklats av vulcanerna. Liksom nervtrycktekniken (neuropressure) användes ett kraftigt tryck vid nackbasen på personen, vilket fick personen att nästan ögonblickligen förlora medvetandet.

 • Nervparasit (2200-talet)

  Nervparasiter var en farlig livsform som rört sig över hela galaxen i åtminstone tvåhundra år, och orsakat massgalenskap på alla planeter de träffat på.

   

  Nervparasiten var grovt skivformad, ungefär 30 centimeter i diameter och 2-4 centimeter tjock. Ibland pulserade den. Spock beskrev parasiten som "en gigantisk hjärncell". Parasiten var nästan omöjlig att ta död på med fasereld. (Tema: Djur)

 • Nervparasit (2300-talet)

  En speciell typ av nervparasiter från 2300-talet försökte infiltrera Stjärnflottans kommando 2364 genom att fysiskt infiltrera amiraler inom Stjärnflottan.

   

  Parasiterna var små ljuslila, krypande insekter. De tog sig in vid offrets nackbas och vidare till luftstrupen för att de skulle kunna andas. Androider som Data var dock immuna mot parasiterna. (Tema: Djur)

 • Neurolytiskt patogen
  Ett konstgjort virus som orsakar cellsprängning i hjärnans neuroner och stoppar deras förmåga att sända elektriska signaler. Var ett effektivt sätt att förhindra kommunikation mellan organisk vävnad och cybernetiska implantat (se cyborg). (Användes bl.a. med framgång av Janeway för att bekämpa borgerna) (Stationer: Unikomplexet)
 • Neutriner

  Neutriner är elementarpartiklar som tillhör familjen leptoner. De har nästan ingen massa och färdas extremt snabbt. I ett försök (22/9/2011) vid fysiklaboratoriumet CERN tycks det som om dessa partiklar t.o.m. färdas snabbare än ljuset (~310 000 km/s). Neutrinerna växelverkar mycket sällan med omgivningen.

   

  Rymdskeppens sensorer har komponenter som kan upptäcka neutrinerna. Neutrinerna förekommer i flera sammanhang inom Star Trek: När ett rymdskepp avmantlas, vid sökning efter maskhål (då dessa utsänder neutriner), i antimateriareaktorer, vid viss hemlig kommunikation m.m.

 • Neutron

  Neutroner är elektriskt neutrala subatomiska partiklar. Atomkärnan består av protoner och neutroner. Neutronen har en antipartikel, antineutronen.

   

  År 2152 fanns ett neutronmikroskop på Enterprise NX-01.

   

  Rymdskeppen sände ut neutronstrålning via sina warpkärnor. Strålningen kunde upptäckas på nära håll med känslig avsökningsutrustning. (Tema: Partiklar)

 • Neutronstjärna

  Neutronstjärnan är resultatet av den gravitationella kollaps av en massiv stjärna som sker under en supernovaexplosion (se supernova). Stjärnan består nästan helt av neutroner och har extremt hög täthet. En typisk neutronstjärna har bara en diameter på ungefär 10 km. Stjärnorna är också de hetaste objekt vi känner till. Inledningsvis kan yttemperaturen vara omkring en miljard grader celsius, men den sjunker under bara några år till någon miljon grader på grund av den väldiga mängd neutroner som avges (Astronomi: Neutronstjärna).

   

 • Nexus

  Nexus var en utomdimensionell verklighet där ens tankar och önskningar skapade verkligheten. Inuti Nexus saknade tiden mening, vilket gjorde det möjligt att besöka varje tid och plats man kunde föreställa sig. Portalen till Nexus var ett våldsamt temporalt energiband som korsade galaxen vart 39,1 år.

 • Nitrium

  Nitrium var ett metalliskt element som i allmänhet fanns i asteroider, och användes i stor utsträckning vid konstruktion av Federationens rymdskepp. Nitrium ingick i de flesta av skeppets system, speciellt på rymdskepp av Galaxy-klass, där det fanns i livssupportsystemen, datorerna och motorerna.

 • Nollrymd
  (eng: null space) Ett naturligt kamouflerat område i rymden fyllt med förtätade magnetiska och gravitationella fält. All energi böjs runt området. Man tror att fickor av nollrymd kan skapas naturligt när interstellärt stoft och gaser drar ihop sig genom gravitationens påverkan under stjärnsystemens tillblivelser.
 • Nova

  En nova är en kataklysmisk explosion på en vit dvärgs yta, som leder till en snabb ökning av stjärnan ljusstyrka. Novan ska inte förväxlas med andra liknande fenomen, som supernovan (se detta ord) eller den röda novan (se detta ord).

   

  Novan bildas efter att mängden väte ökat kraftigt på den vita dvärgens yta (genom att stjärnan sugit åt sig massa från en intilliggande stjärna), vilket leder till en galloperande kärnfusion.

   

 • NX
  NX används som prefix för rymdskepp inom Stjärnflottan som utgör protyper eller fungerar som testbäddar för framtida och vanligen ombestyckade (för tillämplig tjänst) NCC-konstruktioner (se förklaring). Kan stå för Naval Experiment (ship).
 • O
 • Obsidianordern

  Obsidianordern (eng. Obsidian Order) var den cardassiska motsvarigheten till romulanernas Tal Shiar. Obsidianordern utövade som säkerhetspolis och spionbyrå terror över hela Cardassiska unionen, och var mycket fruktad av den egna befolkningen. Ordern var en av de mest brutala och effektiva organisationer i galaxen, t.o.m. mer hänsynslös än Tal Shiar. Alla medborgare övervakades noga för att se till att de var lojala mot imperiet. (Tema: Obsidianorden)

 • Ofidian

  Ofidianen var ett ormlikt djur som användes av devidianerna för att skapa en tidsvirvel till 1800-talets jorden, där de skördade mänsklig neural energi för att användas som näring.

   

  År 2368 följde bryggofficerarna på USS Enterprise-D efter devidianerna genom en tidsvirvel till 1893 och lyckades beslagta ofidianen (maskerad av devidianerna som en käpp med ett ormhuvud). (Tema: Djur)

 • Omarionnebulosan

  Omarionnebulosan var ett interstellärt gasmoln i gammakvadranten, djupt inne i Dominionrymd. För tiotusen år sedan drog sig Grundarna (se Formskiftare) tillbaka till en planet utan sol i Omarionnebulosan för att undkomma förföljelse från soliderna (Astronomi: Omarionnebulosan).

 • Omegapartikel

  (eng: Omega molecule) En del kosmologer spekulerar i att omegapartikeln fanns naturligt vid det ögonblick då Universum blev till i den stora smällen (Big Bang). Omegapartikeln är en högst instabil molekyl som antas vara den mest energirika partikel som finns. Det finns inga kända sätt att innesluta den. Om omegapartikeln sönderfaller förstörs subrymden (se förklaring) och warpfärder blir omöjliga inom åtskilliga ljusårs radie. (Tema: Partiklar)

 • Omikronspor

  Omikronsporen var en spor som upptäcktes på planeten Omikron Ceti III. Sporernas egentliga ursprung var okänd, förutom att de länge drivit genom djuprymd innan de kom till Omikron Ceti, en planet som konstant bombarderades av Bertholdstrålning. Omikronsporerna trivdes i denna miljö. (Tema: Växter)

 • Omikronstrålning

  Omikronstrålning är en energiform som bara skapas vid vissa typer av materia-antimateriareaktioner. Strålningen är giftig för vissa humanoidformer.

 • Oortmolnet

  Kallas även Oorts kometmoln. Oortmolnet är ett vidsträckt moln som omger solsystemet. Det består av rester från solsystemets bildande. Oortmolnet antas finnas ungefär mellan några tusen och minst 100 000 AE från solen (1,5 ljusår). Många observerade kometer tros vara delar av Oortmolnet som störts i sin bana och fallit in mot det inre av solsystemet, vilket förklarar hur det fortfarande kan finnas kometer trots att de förångas snabbt när de börjat gå i en snävare bana kring solen. (Astronomi: Asteroidbälten)

 • Operationsstyrka (formation)

  (eng: task force) Grupp av rymdskepp som temporärt samlades i en formation (ofta delar av flottor [se flotta]) för att utföra ett uppdrag eller en operation. En operationsstyrka kunde variera oerhört i storlek; från ett tiotal skepp upp till hundratals. (Tema: Stjärnflottans flottor)

 • Osmotisk ål

  Den osmotiska ålen var ett litet havsdjur som liknade sjöstjärnan och var användbar inom medicinen för att rengöra och bota sår. Dr Phlox förvarade en osmotisk ål på Enterprise NX-01 och den kunde ofta ses i sjukhytten i en vattenbehållare. (Tema: Djur)

 • P
 • PADD
  (eng: Personal Access Display Device) Avancerad handdator. (Utrustning: PADD)
 • Palukoo

  Palukoon var ett stort spindeldjur som fanns i stort antal på de bajoranska månarna. Under ockupationen av Bajor överlevde medlemmar av den bajoranska motståndsrörelsen ofta på en diet av palukoo. (Tema: Djur)

 • Parrises Squares

  Parrises Squares var en energikrävande sport som omnämndes i flera avsnitt av TNG och Voyager. Spelarna bar speciella vadderade uniformer och använde långa klubbor för att slå en boll förbi motståndarna och genom en ring på motsatta sidan av en spelplan. När fänrik Harry Kim studerade på Stjärnflottans akademi var han akademins mästare i Parrises Squares tre gånger. (Tema: Sporter, spel och andra tidsfördriv i Star Trek)

 • Parsec

  Parsec eller parsek (pc) är en längdenhet som används inom astronomi. En parsec är definierad som det avstånd varifrån radien i jordens bana kring solen syns under vinkeln 1 bågsekund, och motsvarar 3,26 ljusår (se även Ljusår).

 • Perm
  En geologisk period i eran paleozoikum för c:a 300 miljoner år sedan. Slutet av perm kännetecknas av en av de största massutdöendena i jordens historia, när 90 % av allt liv dör ut. Reptilarten Gorgonops som levde under denna period har visats i ett Voyager-avsnitt (Distant Origin).
 • Phaser

  (eng: Phased Energy Rectification) Ibland försvenskat till faser, och uttalas faser. Pluralformen är Phasrar. Strålvapen som sänder ut koncentrerad elektromagnetisk strålning, innehållande s.k. snabba nadioner, i korta pulser. Phasern är ett riktat energivapen (DEW) där energin som genereras ofta kan mätas i åtskilliga gigajoule. Phasern fungerar (vid full styrka) genom att de utsända nadionerna upphäver atomernas bindningar med följden att målet upplöses (Vapenavdelningen: Fasrar)

 • Pilch (ferengisk)

  Officersgrad inom Ferengialliansen. Motsvarar Federationens löjtnant (se förklaring). (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Planetdödare
  Även kallat domedagsskepp. Planetdödaren har ett så kraftfullt vapen att den kan ödelägga eller spränga sönder hela planeter. (Skepp: Domedagsmaskin, Energifokuserande skepp, Tidsvapenskepp)
 • Planetoid

  Planetoiden är ett planetärt objekt som befinner sig mellan småplaneten och planeten i storlek, och kretsar runt en stjärna. Ofta används termen planetoid som synonym till dvärgplanet.

 • Planetärt beboelighetsindex (PHI)

  En grupp astrobiologer har ställt upp en definition för en himlakropps beboelighet. I indexet (Planetary Hability Index) ingår fyra grupper av variabler (närvaro av vatten, kemisk sammansättning, ytförhållanden och energikällor) som var och en viktas efter hur stor dess betydelse är för att vara en lämplig livsmiljö. Det är också ett mått på hur väl himlakroppen lämpar sig för kolonisering eller terraformning.

   

  Inom vårt solsystem har Saturnus måne Titan (förutom Jorden = 1,0) det högsta värdet (0,67), följd av Mars (0,55) och Jupiters måne Europa (0,50). De högsta kända värdena relativt Jordens (26/4/2014) har exoplaneterna Kepler-186f (~0,90) och Gliese 667C c (0,85).

   

  Kepler-186f

 • Plasmakanon

  Plasmakanonen var en vanlig typ av vapen på rymdskepp under 2100-talet. Inom Federationen utgjorde plasmakanonen en föregångare till faserkanonen (se phaser). Plasmakanonen avfyrade plasmapaket (joniserad gas med hög energi) mot målet och skapade lokal smältning eller förångning av målet. En miniatyrversion av plasmakanonen var plasmageväret. Geväret avfyrade plasmapulser som orsakade allvarliga brännskador (Vapen: plasmakanon, plasmagevär).

 • Plasmatorped

  Plasmatorpeden var en ytterst kraftfull typ av torped som bl.a. användes av romulaner och cardassier. Torpeden som var försedd med en plasmaladdning (romulanerna använde trilitiumisotoper i stridsspetsen) innesluten i ett kraftfält färdades i warpfart mot målet, där det frigjorda plasmat vid torpedens anslag orsakade en implosion i målet. Plasmatorpedens sprängverkan minskade med torpedens tillryggalagda sträcka och den tid under vilken den färdades. Vid tillräckligt små avstånd var dess sprängkraft jämförbar med kvanttorpedens (se detta ord) (Vapen: Plasmatorped).

 • Plattektonik

  Plattektonik är en modell för hur jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln (litosfären) är uppdelad i plattor och hur dessa rör sig inbördes. Plattorna vilar på den del av atmosfären som är plastisk och delvis flytande. De påverkar varandra vid plattgränserna, varvid det uppstår jordbävningar och vulkanisk aktivitet. Den fasta jordytan är uppdelad i sju större och flera mindre plattor.

 • Pleistocen
  En geologisk epok som sträcker sig från 2,5 miljoner år sedan till ungefär 11 600 år sedan. Under denna period sker även omfattande nedisningar på norra jordklotet som vanligen benämns istider. Tidsperioden utgör huvuddelen av kvartärtiden. På en avlägsen planet fanns för ungefär 1 miljon år sedan en väldig stad som inneslöt en tidsportal; Guardian Forever. (TOS: The City on the Edge of Forever)
 • Poker

  Poker var ett kortspel som förekom i många TNG-avsnitt. Besättningen på USS Enterprise-D spelade enligt Dealer's choice (givaren får välja pokerspel) oftast i varianten femstöt (varje spelare får upp till fem kort). Kommendörkapten William T Riker betraktades som den främste pokerspelaren i besättningen. Bryggofficerarna på Enterprise hade av tradition en pokerkväll varje tisdag. (Tema: Sporter, spel och andra tidsfördriv i Star Trek)

 • Polariserat pansar
  En föregångare till sköldar. I polariserat pansar ökas materialets hårdhet med flera magnituder genom att en kraftig elektrisk ström sänds genom pansaret. (Skepp: Arctic series, NX)
 • Polaron

  Polaronen är en kvasipartikel som innehåller en laddning och har ett tillhörande polarisationsfält.

   

  För Dominion var fasstyrda polaronstrålar det primära vapnet. Federationen och flera andra makter i alfa- och betakvadranten hade till en början inget försvar mot dem. (Tema: Partiklar)

 • Polaronfaskanon

  Polaronfaskanonen var ett extremt kraftfullt riktat högenergivapen som avfyrade en fasstyrd stråle med polaroner (antimyoner*) mot målet. Jem'Hadars stridsskepp var utrustade med polaronfaskanoner som vid de första skärmytslingarna med Federationen, romulanerna och cardassierna lätt trängde igenom deras sköldar. Med tiden utvecklade dock Federationen sköldar som stod emot polaronstrålen (Vapen: Polaronfaskanon).

   

  *= Antimyonen är myonens antipartikel. Myoner förekommer bl.a. i den kosmiska strålningen.

 • Positronisk hjärna

  Den positroniska hjärnan var en extremt avancerad dator kapabel att artificiellt framkalla ett självmedvetande. Hjärnan skapades av dr Noonian Soong utgående från idéer av författaren Isaac Asimov.

   

  Enheten bestod av ett artificiellt neuralt nätverk uppbyggt på liknande sätt som det biologiska nätverket i den mänskliga hjärnan. Att konstruera en positronisk hjärna var oerhört svårt och dr Soong var den enda vetenskapsmannen som lyckades med detta, men endast tre av hans positroniska hjärnor förblev stabila.

 • Predestinationsparadox

  En predestinationsparadox eller tidsslinga, är ett fenomen där en händelse under en tidsresa kan bli del av händelser som "redan" inträffat. Händelserna under tidsresan kan även inträffa "för första gången". I bägge fallen kan vi få en motsägelse i det som är förutbestämt. Dvs. att följderna skiljer sig åt, och att vi därför måste införa olika tidslinjer för att inte skapa en paradox. (Tema: Temporal mekanik)

 • Pretor (romulansk)
  (eng: praetor) Ledaren för det Romulanska stjärnimperiet, politisk och militär administratör. Pretorn var ordförande i den romulanska senaten och i kommitén för löpande verksamhet (eng: Continuing Committee). Pretorns maktbas har alltid varit den romulanska flottan. (Tema: Viktigare nationer)
 • Primus (romulansk)

  (eng: primus) Den näst högsta romulanska flaggofficersgraden - efter storprimus - och närmast över amiral. Kan jämföras med en amiral av flottan. På samma nivå förekom general, men hade en mer politisk inriktning. (Tema: Romulanska stjärnimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Protomateria

  Protomateria var en viktig komponent i Genesisenheten - en experimentell terraformningsenhet som introducerades i Star Trek II: The Wrath of Khan. Protomateria var ett mycket instabilt och farligt ämne, och som på grund av sin instabilitet betraktades som oetiskt att använda inom vetenskaplig forskning. (Tema: Material och ämnen)

 • Protostjärna

  En protostjärna är ett förstadium i en stjärnas utveckling där moln av väte, helium och rymdstoft drar sig samman innan den når en tillräckligt hög temperatur för att vätet ska fusioneras till helium. Detta markerar stjärnans födelse, och då lämnar den protostadiet för ett långt och betydligt lugnare liv i huvudserien (Astronomi: Protostjärna).

   

 • Pulsar

  Pulsar kallas en roterande neutronstjärna som genererar regelbundna pulser av strålning med våglängder från radiostrålning till gammastrålning (Astronomi: Pulsar).

 • Q
 • Q-kontinuumet
  Ett utomdimensionellt existensplan som befolkas av en art av oerhört mäktiga och hyperintelligenta varelser som är kända under namnet Q. Kontinuumet är ett högst välordnat samhälle med klara indelningar av roller. Både samhället och arten har slutat utvecklats sedan eoner tillbaka, då de båda (enligt Q) har nått sina respektive högsta möjliga utvecklingsnivåer. (Tema: Richterskalan för kultur- och civilisationsnivåer)
 • Qa'vak

  Qa'vak är en klingonsk träningsaktivitet som utövas med en rund ring (ca. en halv meter i diameter) och ett eller flera smärre spjut. En deltagare rullar en ring längsmed marken, och en annan försöker sedan kasta ett spjut genom den rullande ringen. Om den som kastar spjutet lyckas med detta så utbrister denna "Ka'la!"

   

  Vår kanoniska kunskap om den här aktiviteten kommer från ett enstaka rond, då Worf uppvisade den här aktiviteten för Toq och hans vänner i avsnittet Birthright, del II. Det är därmed sannolikt att vi har en inkomplett förståelse av den här aktiviteten, och om möjliga varianter av den.

   

  Stavningen Qa'vak kommer från manus till avsnittet Birthright, del II. I Klingon for the Galactic Traveler av Marc Okrand stavas ordet istället qa'vaQ, som är en transkription av det uttal som Worf använder i avsnittet, skriven på ett sätt som är konsekvent med Okrands romanisering av språket tlhIngan Hol.

 • Qo'noS

  Qo'noS (skrevs om som Kronos på engelska) var en klass M-planet, hemvärld för klingonerna och huvudplaneten i Klingonimperiet. Flera viktiga institutioner fanns i Qo'noS huvudstad Den första staden, bl.a. Klingonernas högsta råd.

   

  Planeten befann sig klingonsystemet i betakvadranten, cirka 90 ljusår från jorden (Astronomi: Qo'noS).

 • Quadrorågvete

  Quadrorågvete var ett genetiskt modifierat sädeskorn som gav hög avkastning, och växte året runt. Det hade en blåaktig färgton. Quadrorågvetet kunde spåras bakåt till 1900-talets Kanada. Pavel Checkov hävdade emellertid att rågvetet ursprungligen kom från Ryssland. Fram till åtminstone 2269 var det det enda sädeskornet från Jorden som kunde växa på Shermans planet. (Tema: Växter)

 • QuoMon (ferengisk)

  Officersgrad inom Ferengialliansen. Motsvarar Federationens örlogskapten (se förklaring). (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • R
 • Racketboll

  Racketboll (eng. racquetball) är en bollsport som spelas inomhus mellan två till fyra spelare med korta strängade racketar och en ihålig liten gummiboll. Racketsporten är mycket lik squash och spelas på en speciell racketbollbana. Både golv, väggar och tak är spelbara ytor. År 2370 byggde Miles O'Brien en racketbollbana på Deep Space 9. Här spelade Miles och hans kollega Julian Bashir flera matcher mot varandra. (Tema: Sporter, spel och andra tidsfördriv i Star Trek)

 • Rayleighspridning

  Rayleighspridning (efter den brittiske fysikern Lord Rayleigh) är spridning av ljus eller annan elektromagnetisk strålning i fast, flytande eller gasformig materia. Rayleighspridning uppstår när fotoner sprids mot bundna elektroner. Rayleighspridningen gör t.ex. att jordens himmel blir blå och solnedgången röd. Den ändrar också solens färg från vit till gul.

 • Regenerativa sköldar
  Ett avancerat sköldsystem som snabbt justerar sköldarnas fältfrekvens efter frekvensen i motståndarens strålvapen vilket minimerar energiförlusten i sköldarna. Ett system som bl.a. används av borgernas droner. (Skepp: Spaningsfarkost, Assymetriskt typ 3-skepp, Scimitar, Prometheus)
 • Replikator

  En replikator är en apparat som omformar materia på molekylär nivå. En dator läser av molekylstrukturen för objektet som ska skapas, och lagrar sedan denna information i en mall. Utifrån mallen kan kopior skapas av det ursprungliga objektet. Det som närmast liknar en replikator idag är väl 3d-skrivaren. Med en 3d-skrivare kan man skriva ut allehanda föremål som 3d-objekt utifrån en 3d-ritning. Rekordet är väl för närvarande den småbil, Urbee, som helt skapades med hjälp av en 3d-skrivare (Teknik: Replikatorer).

 • Richterskalan för kultur- och civilisationsnivåer

  Dr Roeland Richter publicerade sin Richterskala för kulturer år 2203. Sedan dess har skalan blivit det viktigaste hjälpmedlet för att bestämma när huvuddirektivet inte längre är tillämpbart. De flesta kontakter tas när ett samhälle har nått nivå G, förutsatt att det är villigt att ta kontakt, och inte redan har kontaktats före dess att Richterskalan skapades. Bedömningar för kulturer som ligger på nivåer överstigande Federationens egen (N) är ytterst spekulativa. I verkligheten finns idag den s.k. Kardashevskalan som går från typ 0 till typ V. Exempel på länder av de olika typerna:

   

  0 - Regulus V

  I - Magna Roma (Jorden av idag = 0,8)

  II - Jorden (Federationen)

  III - Unikomplexet (borgerna)

  IV - Q-kontinuumet

   

  (Tema: Richterskalan för kultur- och civilisationsnivåer)

 • Rihannsu

  Rihannsu var huvudspråket inom Romulanska stjärnimperiet. Rihannsu hade tre dialekter (rihan, hög rihan och låg rihan), och var svårt att skilja från vulcanskan för ett otränat öra. Detta berodde på att de en gång delat samma språk, den forntida höga vulcanskan (Tema: Språk).

 • Robotik
  (eng: robotics) Ett huvudämne som lärs ut till kadetter vid Stjärnflottans akademi. Robotik är läran om robotar och om mekaniska automatiserade anordningar. Inom robotiken ingår många andra vetenskaper, såsom fysik, datavetenskap, ellära och matematik.
 • Romulanska neutralzonen
  (eng: romulan neutral zone) Ett bälte mellan Federationen och Romulanska stjärnimperiet som kunde betraktas som ett neutralt ingenmansland. Varje intrång i zonen betraktades som en krigshandling mot den makt som gränsade till den motsatta sidan av zonen. Den Romulanska neutralzonen upprättades i slutet av de Romulanska krigen (Earth-Romulan War) år 2161 och som en följd av fredsfördraget i Gamma Trianguli. Zonen förmodas i snitt vara ungefär 2,5 ljusår bred. (Planeter: Nimbus III)
 • Romulanskt öl

  Romulanskt öl var en starkt berusande spritdryck av romulanskt ursprung och med en karakteristisk blå färg. Jäsningsprocessen tog ganska lång tid. Den användes också i medicinska syften. Drycken var förbjuden i Federationen, men många officerare i Stjärnflottan hade någon gång provat på den. (Tema: Star Trek-drinkar)

 • Romulus

  Romulus var romulanernas hemvärld och huvudplanet i Romulanska stjärnimperiet. Romulus som var en planet av klass M, låg i det romulanska systemet i betakvadranten. I huvudstaden (Ki Bataran) kunde man finna rikssalen ("Hall of State"). Här träffades den romulanska senaten i senatkammaren.

   

  I samma system som Romulus kretsade dess systerplanet Remus (Astronomi: Romulus).

 • Rymden...

  "den sista utposten. Dessa är rymdskeppet Enterprises resor. Dess femåriga uppdrag, att utforska främmande nya världar, att söka upp nytt liv och nya civilisationer, att djärvt färdas där ingen människa tidigare varit." (eng: Space... the Final Frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds; to seek out new life and new civilizations; to boldly go where no man has gone before.)

   

  Klassiskt citat yttrat av kommendör James T Kirk ombord på rymdskeppet USS Enterprise NCC-1701 i öppningsscenen till varje avsnitt av den ursprungliga Star Trek-serien (TOS). Med TNG ändrades öppningsfrasen något: "man" byttes ut mot det könsneutrala "one" och "five-year" mot "continuing":

   

  Rymden... den sista utposten. Dessa är rymdskeppet Enterprises resor. Dess obrutna uppdrag, att utforska främmande nya världar, att söka upp nytt liv och nya civilisationer, att djärvt färdas där ingen tidigare varit." (Space... the Final Frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before).

   

  Det är värt att notera att citatet inte är uppfunnet av Kirk (dock modifierat) utan har sitt ursprung från ett tal hållet av warp-motorns fader Zefram Cochrane år 2119 och tillägnat Warp 5-komplexet (har visats i avsnittet Broken Bow i serien Enterprise).

 • Rymdskeppsklasser
  Se även temat Klassifikation av rymdskepp för detaljerad information. Följande rymdskeppsklasser finns: flyktkapsel, lätt/medeltung/tung skyttel, kaptens jakt, blockadlöpare, lastdron, kurirskepp, fraktskepp, raider, vetenskapsfarkost, spaningsskepp, kartläggningsskepp, förrådsskepp, tanker, transportskepp, dragskepp, rovfågel, stridsfågel, jaktskepp, attackskepp, fregatt, eskortskepp, jagare, lätt/medeltung/tung kryssare, slagkryssare, utforskare, dreadnought, slagskepp, tungt slagskepp, hangarskepp, moderskepp, stadsskepp och generationsskepp.
 • Rymdstationsklasser
  Se även temat Klassifikation av rymdstationer för detaljerad information. Följande rymdstationsklasser finns: rymdstationer, subrymdsförstärkare, forskningsstationer, subrymds relästationer, kommunikationsnätverk, sensorstationer, torrdockor, varv, utposter, rymdlaboratorier, vetenskapsstationer, partikelfontäner, handelsstationer, stjärnbaser, djuprymdstationer, varvkomplex, orbitala rymdhamnar, rymdstäder, rymdsfärer och rymdnätverk.
 • Röd materia
  Instabil materia som skapas syntetiskt ur den sällsynta isotopen dekalitium med naturligt sammanfallande egenskaper. Röd materia kan fås att kollapsa om "tänd" (dvs. reaktion som startar vid tillräckligt hög temperatur) tills den är oändligt sammanpressad i en kvantsingularitet (se även kvantsingularitet).
 • Röd nova

  Egentligen utstrålande röd nova, är en stjärnexplosion som tros uppkomma när två stjärnor kolliderar. Novan kännetecknas av en tydlig röd färg som övergår i infrarött. Den röda novan ska inte förväxlas med standardnovan (se nova).

   

 • Rörmask

  Rörmaskarna var larvliknande smådjur som åts levande av ferengerna, och av dem betraktades som en delikatess. Rörmaskarnas livslängd var tio veckor. Efter tillredning höll de sig färska sju månader i kylen. (Tema: Djur)

 • S
 • Sammanväxande organism

  En sammanväxande organism var varje organism (ofta i mikroskopisk storlek) som kunde härma en annan organism på cellulär nivå genom fysisk kontakt. Normalt innebar det att värden dog när den absorberades av den sammanväxande organismen. Utöver att absorbera och imitera värdens DNA kunde organismen absorbera värdens minnesengram. (Tema: Djur)

 • Sandeld
  En typ av sandstorm i öknar som karakteriseras av att sanden förs fram med hög hastighet och ger obefintlig sikt, samt av blixturladdningar nära marken. Vulcan är ett exempel på en planet som drabbas av långvariga sandeldar.
 • Sehlat

  Sehlaten var ett mycket stort teddybjörnsliknande djur från Vulcan. Den hade 15 cm långa huggtänder. År 2154 förföljdes kommendör Archer och kommendörlöjtnant T'Pol av en vild sehlat i Vulcan's Forge. (Tema: Djur)

 • Sektor

  En volym av rymden där vardera axel (x, y, z) är ungefär tjugo ljusår lång. En typisk Federationssektor innehåller mellan sex och tio stjärnsystem (se förklaring). Sektorerna utgör delar av ett sektorblock (se förklaring). (Astrometri: Navigering i Vintergatan)

 • Sektorblock

  Ett sektorblock i rymden är ett område som är format som ett rätblock, 100 ljusår brett, 100 ljusår långt och 80 ljusår högt. Varje block innehåller 100 sektorer (se detta ord). Sektorblocket utgör en del av en kvadrant (se detta ord).

 • Sha Ka Ree

  Sha Ka Ree var en plats i vulcanernas mytologi som motsvarade människornas Eden, klingonernas Qui'Tu och romulanernas Vorta Vor. Sha Ka Ree var för vulcanerna den plats där skapelsen hade startat.

 • Sinnesförening
  En metod använd av vulcanerna för att förena två medvetanden. Sinnesföreningen leder till att det synaptiska mönstret (dvs. medvetandets innehåll) hos en person kan flyttas över till en annan.
 • Skanner

  Skanner är en generisk term som refererar till en handhållen avkänningsenhet. Skannrar var vanliga under mitten av 2100-talet och användes av flera rymdfarande kulturer och institutioner som t.ex. Stjärnflottan, Geovetenskapsinstitutet, ferengikaptener, sulibanintrigörer och vulcanernas militärhögkvarter. Skannrarna var förmodade föregångare till 2200- och 2300-talets trikordrar (se detta ord). Stjärnflottans skannrar var utrustade med olika avkänningsfunktioner och kunde läsa av en byggnads konstruktion (t.ex. visa bilder av våningsplanen), lokalisera biosignaler m.m. Dessutom fanns en kvantbaserad åldersbestämningsfunktion som med god precision kunde fastställa ett objekts ålder och även om det kom från framtiden (Utrustning: Skanner).

 • Skeppskyrkogård
  (eng: ship graveyard) Ett område i rymden som var till för svårt skadade skepp eller skepp som tagits ur tjänst. Skeppskyrkogården utnyttjades ofta som ett överskottslager. Ett känt exempel var Federationens överskottslager Z15. (Skepp: B-24-CLN)
 • Slagstyrka (formation)

  (eng: battle group) En slagstyrka bestod av ett godtyckligt antal rymdskepp, men var i allmänhet mindre än en operationsstyrka (se förklaring). Slagstyrkan var en temporär formation som enbart sattes ihop för att utföra ett enskilt uppdrag och högst sannolikt inkluderade strid. (Tema: Stjärnflottans flottor)

 • Släpspännen

  (eng. ribbons) Ordensband till uniform som bärs av officerare för förtjänstfulla insatser inom försvarsgrenarnas olika avdelningar. Vid högtidliga tillfällen bärs de i allmänhet som medaljer på högtidsuniformen (se Stjärnflottans medaljer). Nedan visas en typisk släpspänneuppsättning för en överbefälhavare av Stjärnflottan.

   

 • Smygdräkt

  Smygdräkten (kallades även stealth-dräkt eller isoleringsdräkt [eng. isolation suit]) var en typ av dräkt som använde en holografisk teknik för att åstadkomma osynlighet. Stjärnflottan hade under 2300-talet placerat ut övervakningsstationer på flera förwarpsamhällen för att kontrollera att samhällena bl.a. inte drabbades av kulturell kontaminering i enlighet med Huvuddirektivet. Personer i smygdräkter kunde röra sig obehindrat i samhällena utan att upptäckas. (Tema: Kläder)

 • Solsystem

  Ett solsystem, och om detta har planeter, även kallat ett planetsystem, kan innehålla flera icke-stellära objekt som kretsar kring en eller flera stjärnor.

   

  I Star Trek benämns solsystem star system, men bokstavligt översatt till svenska (stjärnsystem) betyder detta en samling av minst två stjärnor som binds till varandra genom gravitationen (t.ex. en dubbelstjärna eller en stjärnhop) vilket ju inte är fallet här. För att undvika förväxling används därför i stället inom astronomin beteckningarna solar system (stjärna med eller utan planeter) och planetary system (stjärna med planeter).

   

  I bestämd form menas vårt solsystem, där bl.a. solen, jorden och månen ingår. Solsystemet omfattar alla himlakroppar som solen binder till sig genom sin gravitation. Solsystemet bildades för ca. 4,5 miljarder år sedan ur ett jättelikt gas- och stoftmoln som genomgick en gravitationell kollaps. (Astronomi: Solsystem)

 • Sonisk dusch

  (eng: sonic shower) En sonisk dusch är en apparat som används för personlig hygien ombord på rymdskepp, rymdfärjor och rymdstationer. På Federationens rymdskepp är alla privata inkvarteringar utrustade med en sonisk dusch. Duschen fungerar genom att sända ut ett högfrekvent ljud som löser upp smuts och andra ämnen som kan finnas på huden.

   

  I dag finns s.k. hydrosoniska duschar på marknaden (används även inom rymdfarten) som kombinerar en liten mängd vatten med ultraljud. Metoden är mycket vattenbesparande och ger en stor reningseffekt (dessutom masseras huden) genom att vattnet fås att vibrera kraftigt och mycket snabbt.

 • Sovarskepp
  (eng: sleeper ship) Rymdskepp där besättningen under lång tid befinner sig i ett kryostatiskt (se ordförklaring) tillstånd. (Skepp: SS Botany Bay)
 • Spegeluniversumet

  Ett parallellt universum som existerar på ett annat dimensionellt plan. Det kallas för spegeluniversumet då "vårt" universum tycks vara speglat i det andra universumet, men där det mesta är omvänt. Spegeluniversumet som alltså är en speglad verklighet ska inte sammanblandas med alternativa verkligheter som har tidslinjer som går parallellt med varandra, eventuellt bitvis sammanflätade (se även "Alternativ verklighet") (Tema: Spegeluniversumet, Parallella universum).

 • SS
  SS var en registreringsbeteckning på rymdskepp före warpmotoreran. Stod ursprungligen för Sleeper Ship, senare för Space Ship.
 • Stabilisator
  Anordning för att hålla något på en bestämd nivå.
 • Starfleet Command School

  Starfleet Command School (Stjärnflottans befälsskola) var en institution där Stjärnflottans officerare utbildades inför möjliga framtida befälspositioner. Bland annat undervisades i rymdskeppsmanövrering. (Tema: Skolor, universitet och forskningsinstitut)

 • Starfleet Surgeons Decoration
  En utmärkelse inom Stjärnflottan som utdelas för förtjänstfulla insatser inom medicin. (Se även släpspännen)

 • Stjärndatum
  Ett universellt kalendersystem som tar hänsyn till relativistiska hastigheter. Används globalt över hela galaxen av de flesta arter.
 • Stjärnflottans akademi

  Stjärnflottans akademi var den viktigaste militärakademin i Federationens stjärnflotta (se detta ord). Den grundades officiellt 2161 med mottot Ex Astris, Scientia (från stjärnorna, kunskap) för att fungera som en utbildningsenhet för Stjärnflottans officerare. Högkvarteret för Stjärnflottans akademi låg i Presidio, San Francisco, medan själva akademins utbildningsenhet fanns i Marin County i närheten av bron Golden Gate precis söder om Saulsalito i Kalifornien. Akademins utbildningsprogram sträckte sig normalt över fyra år, men vissa program varade i fem, sex eller ända upp till åtta år (t.ex. medicin). (Tema: Stjärnflottans akademi)

 • Stjärnflottans medaljer

  Medaljer i form av ordnar som bars av officerare inom Stjärnflottan, i allmänhet på högtidsuniformen och på vänstra sidan av bröstet. På tjänsteuniformen ersattes de av motsvarande släpspännen (se detta ord). (Tema: Medaljer inom Stjärnflottan. Se även temat Medaljer inom de viktigaste imperierna (förutom Federationen))

 • Stjärnflottans överbefälhavare

  (eng: Starfleet's Commander-in-Chief) är den högste flaggofficeren inom Stjärnflottan. Har av tradition officersgraden amiral av flottan (se förklaring). I Star Trek-comic och en del fanlitteratur hade ibland överbefälhavaren storamirals grad (se förklaring) varvid gradbeteckningen omgavs av en förgylld ring. (Tema: Federationens organisation)

 • Stjärnhop

  (eng. star cluster) Det finns två huvudtyper av stjärnhopar, klotformiga och öppna.

   

  De klotformiga består av från några tusen till ca. 1 miljon stjärnor. De finns mest i Vintergatans halo och består av gamla (ofta mer än 10 miljarder år) stjärnor.

   

  De öppna stjärnhoparna finns mest i det galaktiska planet och består av unga stjärnor. Antalet stjärnor är mycket mindre än i de klotformiga hoparna, från några 10-tal till några tusen. (Astronomi: Stjärnhopar)

 • Stjärnkartografi

  En vetenskapsgren som arbetar med att kartlägga och skapa projektioner av rymden. Federationens stjärnkartor delar in rymden i kvadranter (se förklaring), sektorer (se förklaring) och system (se förklaring). (Astronomi: Stjärnkartor)

 • Stjärnkryssare
  (eng: Star Cruiser) Beteckning inom spelet Star Trek: Online för den största typen av Stjärnflottans rymdskepp (Tier 6), i stället för slagskepp. Beteckningen kom till på 2400-talet då den nyutvecklade konstruktionen var mer lik en kryssare än ett slagskepp, genom sin större rörlighet och större lätthet att manövrera. Traditionellt ansågs slagskeppen otympliga och relativt trögmanövrerade. I typfallet fungerade stjärnkryssarna som flaggskepp inom en större flottstyrka med en brygga som var uppbyggd som en kommandocentral. Befälhavaren hade lägst graden konteramiral. (Skeppsklasser: Nomad, Emissary)
 • Stjärnöken
  (eng: star desert) Ett område i rymden, även kallat rymdhål (eng: space void), med tätheten noll (0). Gravitationen inom området var helt likformig. Ett exempel på en stjärnöken fanns i kvadrant 904, niohundra ljusår från jorden med planeten Gothos i centrum (skapad av den halvt allsmäktiga arten Trelane).
 • Sto-vo-kor

  Sto-vo-kor är i klingonernas mytologi livet efter detta för hedrade döda. Alla sanna krigare hamnar här efter att de dött, och utkämpar en evig strid mot mäktiga fiender. Sto-vo-kors salar sades vaktas av Kahless den oförglömlige (se även motsatsen Gre'thor).

 • Stora barriären
  Den stora [fiktiva] barriären (eng: The Great Barrier) är ett mycket aktivt fält - med blixturladdningar och turbulenta strömmar - i form av ett enormt sfäriskt skal som åtminstone är runt 15 000 ljusår i diameter och omger det centrala supermassiva svarta hålet (se Galaxkärnan). De flesta planeter innanför sfären befinner sig inom 1000 ljusårs avstånd från den.
 • Storamiral

  (eng: grand admiral) Storamiral har använts som högsta amiralsgrad inom Stärnflottan i viss fanlitteratur och i TOS comic (se Star Trek - Serietidningar). Uniformen utmärktes under TOS-eran av samma gradbeteckning som en Amiral av flottan (se förklaring) men med en ring runt gradbeteckningen och manchetter med unik fläta. Flera överbefälhavare för Stjärnflottan har innehaft storamirals grad. Storamiral var den högsta officersgraden inom Star Wars. (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Stornagus (ferengisk)

  (eng: grand nagus) Högsta officersgraden inom Ferengialliansen. Motsvarar Federationens flaggamiral(se förklaring). Stornagus är förutom att vara krigsmaktens överbefälhavare, politisk och ekonomisk ledare i Ferengialliansen. I realiteten måste alla beslut som påverkar ferengierna först godkännas av stornagus. (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Storprimus (romulansk)

  (eng: grand primus) Den högsta romulanska flaggofficersgraden och normalt enbart tillgänglig för chefen av högsta kommandot. Ämbetet var endast militärt underställt pretorns (se förklaring). (Tema: Romulanska stjärnimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Strategema

  Strategema var ett elektroniskt strategispel som spelades på ett bräde över vilket en projektor skapade en holografisk bild på tre paneler. Målet med Strategema var att styra spelpjäser på brädet så att pjäserna tog sig genom motståndarens försvar och över till motståndarens planhalva. Panelernas färg ändrades successivt för varje pjäs som tagit sig över, till spelarens tilldelade färg. När samtliga spelarens pjäser tagit sig över ändrades färgen på alla paneler till den egna färgen och spelet var vunnet.

   

  Zakdornernas stormästare Sirna Kolramis skicklighet i detta spel var formidabel, och ingen av besättningen ombord på USS Enterpris-D hade någon som helst chans mot honom - utom kommendörkapten Data. Data lyckades besegra Kolrami efter fler än 33 000 förflyttningar! (Tema: Sporter, spel och andra tidsfördriv i Star Trek)

 • Stridsuniform

  (eng. combat uniform) En speciell typ av uniform som bl.a. bars av MACO-soldater och vulcanska officerare vid markstrider. (Tema: Uniformer (utom Stjärnflottan))

 • Strukturellt integritetsfält
  Ett kraftfält som förstärker ett materials naturliga styrka, t.ex. ett rymdskepps skrov. Ett rymdskepps skrov utsätts för enorma (skjuv)påkänningar vid färder i warpfart och när skeppet passerar genom förvrängd eller störd rymd.
 • Styrolit

  Styrolit var ett hårt, transparent material som ibland användes inom medicin för att säkra kraftigt kontaminerade eller smittsamma prov för transport, när karantänfälten inte räckte till. (Tema: Material och ämnen)

 • Sub DaiMon (ferengisk)

  Officersgrad inom Ferengialliansen. Motsvarar Federationens kommendörkapten (se förklaring). (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Subrymd
  Förvrängd rymd som samexisterar med den normala rymden. I subrymden är det möjligt att färdas och sända signaler snabbare än ljuset. Subrymden skapas av objekt med speciella egenskaper som befinner sig i den. T.ex. ett rymdskepp som färdas i warpfart. (Tema: Warpmotorn och de tidigaste warpskeppsprojekten)
 • Subrymdsdrag
  (eng: slipstream) Populär benämning på en teknik som innebär att en subrymdstunnel projiceras framför rymdskeppet som skeppet tar sig in i, och därefter pressas fram av krafterna inuti tunneln. Resultatet blir att skeppet drivs fram med så oerhörd hastighet att det så småningom skall kunna tunnla genom warphastighetsbarriären. (Dvs. uppnå warptal större än 10 och hamna i en ny warpdomän (se förklaring)) (Skepp: Dauntless)
 • Subrymdskommunikation

  Även kallat subrymdsradio eller hyperkanal, var den huvudsakliga kommunikationsmetoden inom Federationen. Genom att överföra sändningar via subrymd i stället för normalrymd, kunde data skickas över interstellära avstånd med hastigheter större än ljusets. Detta gjorde det betydligt mer praktiskt att använda än konventionell radio, eftersom kommunikationen i många fall - om avståndet inte var större än några få ljusår - kunde ske i realtid. Bäraren för informationen var s.k. takyoner (se detta ord), en hypotetisk typ av partiklar som alltid färdas snabbare än ljuset. Om emellertid takyoner skulle användas för verklig kommunikation skulle de ge upphov till den s.k. takyoninitierade telefonparadoxen och bryta mot den speciella relativitetsteorin (orsak och verkan): Lyssnaren i andra änden av telefonen skulle ta emot samtalet innan det talats in (Teknik: Subrymdskommunikation).

 • Subrymdsvakuol

  En subrymdsvakuol är en typ av dimensionell störning som kan användas för att ta sig mellan olika dimensioner. Subrymdsvakuolerna kan dock utgöra en risk vid navigering, eftersom kontakt med en vakuol vid warphastighet kan förstöra ett rymdskepp. De förekommer relativt rikligt i deltakvadranten, vilket USS Voyager fick erfara vid ett par tillfällen.

 • Suecica Astrum Erratus Praemium

  (eng: Star Trek Databas Award, sv: Svenska Star Trek [Databas]priset) Ett prestigefyllt pris som årligen delas ut av redaktionen på Star Trek Databas utifrån forummedlemmarnas nomineringar. (Tema: Star Trek Databas Award)

   

  Sex vinnare har hittills utsetts (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014): Henrik Bennetter (bl.a. TV-man på SVT), Star Wreck, en finsk fanproduktion, Peter Söderlund, ordförande för Stockholm trekkers, Thomas Dahl, bl.a. drivande bakom Gatekeeper-projektet, SF-bokhandeln (försäljning av science fiction) och Christer Fuglesang, Sveriges förste astronaut i rymden.

   

  Huvudkriterium:

  Priset föräras person(er)¹, organisation eller annan grupp som på ett tydligt sätt verkar eller har verkat för Star Trek eller i Star Treks anda i norra Europa (i första hand Sverige, Norge, Finland och Danmark). Priset utdelas den 5 april varje år, dagen då jorden enligt sägnen får sin första kontakt med vulcanerna. Nomineringar kan ske av forummedlemmar på Star Trek Databas och juryn består av redaktionen på Star Trek Databas. Beslutet från juryn kan inte överklagas.

  ¹= Ej uppdiktade

   

   

  [Klicka på bilden för förstoring]

 • Supernova

  Exploderande stjärnor kan utvecklas till supernovor om deras massa är tillräckligt stor när stjärnorna befinner sig i slutfasen av sin livscykel. Supernovorna hör till de våldsammaste händelserna i universum. I en supernova utvecklas oerhörda mängder energi, som lämnar reststjärnan i form av enorma neutrinoflöden, gasmassor och strålning, vilket gör att de under en viss tid kan lysa upp till hundra miljarder gånger starkare än vår sol. Det är lika mycket som lyskraften i en hel galax. (se även Hypernova)

   

 • Svart dvärg

  En svart dvärg är en kvarleva efter en stjärnas kollaps, och antas uppstå då en vit dvärg svalnat så mycket att värme eller ljus inte längre avges (Astronomi: Vit dvärg).

   

 • Svart hål

  Ett svart hål är en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting, inte ens ljuset, kan övervinna kroppens gravitation. Materia eller ljus som kommer in innanför det svarta hålets händelsehorisont förblir där och kan aldrig komma ut igen, förutom eventuellt oerhört långsamt i form av Hawkingstrålning (se även kvantsingularitet). Bilden nedan visar en simulering av hur ett svart hål skulle se ut i verkligheten (Astronomi: Svart hål).

   

   

  [Klicka på bilden för förstoring]

 • Svart stjärna

  En svart stjärna är en stjärna som kollapsat till nästan en singularitet (se även svart hål). Gravitationen från den svarta stjärnan är så stark att endast ytterst lite ljus slipper ut, och då extremt rödförskjutet. Energin som byggs upp under kollapsen är tillräcklig för att förhindra att stjärnan slutar i en singularitet, som för det svarta hålet.

   

   

  [Klicka på bilden för förstoring]

 • Symbiont
  Livsform som lever i samklang med en annan livsform. Exempel på symbionter är de maskformiga djur som inopereras på vissa lämpliga trillervärdar. (Arter: Triller)
 • Syntohol
  (eng: synthehol) En variant på alkohol med samma smak och lukt som äkta alkohol, men utan de "fördärvliga" bieffekter som är typiska för alkohol. Av denna anledning uppskattas den inte av så många humanoider, men androiden Data tycker att det är väl mycket väsen för så lite.
 • System
  System är den minsta volym som används på Federationens stjärnkartor, och indelningen närmast under sektor (se förklaring). Ett system motsvarar det område som är under inflytande av en central huvudstjärna. Inflytandet sträcker sig ut till en gräns som kallas heliopausen, där det interplanetära mediet övergår i det interstellära mediet. Heliopausen ligger för vårt solsystems del på ungefär 150 AE:s (Dvs. 23 md km) avstånd från solen.
 • Säkerhetsavdelningen

  (eng: security) består av officerare på rymdstationer, rymdskepp, markbaser och andra anläggningar, och är till för att upprätthålla säkerheten. Förenklat är de en sorts polis och vaktstyrka. Officerarnas uniformer har sett olika ut beroende på tidsperiod (Tema: Stjärnflottans uniformer):

  2150- - Blå uniform med rött band

  2250- - Röd uniform med spiralemblem

  2350- - Gul uniform

  2800- - Brun uniform

   

 • T
 • Takyon

  (eng: tachyon) Subatomär partikel som "föds" med en hastighet större än ljusets. Takyonen kan sägas vara fotonens (ljuspartikel) överljusmotsvarighet. (Tema: Partiklar, Teknikavdelningen: Subrymdskommunikation)

 • Tal Shiar

  Tal Shiar var en elitbetonad underrättelsetjänst i det Romulanska stjärnimperiet. Underrättelsetjänsten var högt respekterad och en fruktad kraft i alfa- och betakvadranterna. Syftet med organisationen var att skydda imperiet mot aktioner som kunde hota dess säkerhet, både från romulanernas yttre fiender och från förrädare inom den egna befolkningen. (Tema: Tal Shiar)

 • Talaronstrålning
  En form av elektromagnetisk strålning i det tertiära EM-bandet (radioaktiv strålning med mycket hög energi). Till skillnad från gammastrålning skapas inte en muterande effekt i cellerna, utan istället förstörs cellerna genom nekros (vävnadsdöd). Konsekvensen är förödande för allt levande, organismen bryts ner och förvandlas till aska inom ett par minuter. (Vapenavdelningen: Talaronstrålningsemitter)
 • Targ

  Targerna kunde jämföras med vildsvin från jorden, men hade piggar på ryggen. De var oftast jämnt mörkbruna, men kunde även vara fläckiga. Targerna betraktades allmänt som elaka och destruktiva. Klingonerna höll domesticerade targer som husdjur och boskap.

   

  Både kansler Martok och örlogskapten Worf ägde targer som husdjur någon gång under sina liv. (Tema: Djur)

 • Targhjärta

  Targhjärta var en traditionell klingonrätt bestående av targens hjärta, och serverades på än bädd av grönsaker. Klingonerna trodde att targhjärtat gav dem extra mod. (Tema: Star Trek-mat)

 • tarkMon (ferengisk)

  Officersgrad inom Ferengialliansen. Motsvarar Federationens kapten (se förklaring). (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • TCARS
  (eng: Temporal Computer Access and Retrieval System) Efterföljare till LCARS (se ordförklaring). Utöver LCARS funktioner kan TCARS analysera och inhämta direkt information från andra platser i tiden.
 • Teknikavdelningen

  (eng: engineering/communications) består av officerare som arbetar med de tekniska systemen - speciellt driftsystem och kraftalstring - eller sambandskontroller ombord på rymdskepp. Officerarnas uniformer har sett olika ut beroende på tidsperiod (Tema: Stjärnflottans uniformer):

  2150- - Blå uniform med rött band

  2250- - Brun uniform med spiralemblem

  2350- - Gul uniform

  2800- - Brun uniform

   

 • Teleportering

  Teleportering innebär att på ett ögonblick flytta föremål från en plats till en annan (med hjälp av teknisk apparatur). Inom Star Trek används teleportering för att stråla personer och föremål från en plats till en annan medelst en transportör. Objektet avmaterialiseras - blir ett energimönster - vid källan och återmaterialiseras vid målet. Vid kvantteleportering förstörs källsystemet när information om det samlas in, varefter en exakt kopia kan byggas upp av partiklar som redan fanns på plats på ett annat ställe. Det innebär alltså inte att materia eller energi förflyttas från en plats till en annan - det enda som flyttas är information. Teoretiskt är det möjligt att flytta all information om en människa, men praktiskt förefaller svårigheterna att vara oöverstigliga (Teknikavdelningen: Transportörer).

 • Temporal mekanik

  (eng: temporal mechanics) Temporal mekanik är studiet av påverkan av tiden (temporal ordning av händelser) och dess effekter på rumtidskontinuumet. Den temporala mekaniken är starkt knuten till tidsresor. Kritiskt och viktigt är studiet av åtföljande möjliga paradoxer; dali-, farfars-, pogo- och förutbestämningsparadoxen. Kadetter undervisas i temporal mekanik vid Stjärnflottans akademi. (Teman: Temporal mekanik, Federationens organisation)

 • Ten Forward
  Ten Forward är en sällskapslokal och förströelseinrättning med matservering och drinkbar på bl.a. rymdskepp av Galaxy-klass (TNG). Den kallas Ten Forward då lokalen ligger längst fram (sektion 1) på däck 10. Ten Forward liknar mässen på mindre rymdskepp men fungerar i större utsträckning som en social mötesplats, utöver den traditionella mässfunktionen som en samlingslokal med eventuell matservering. (Skepp: USS Enterprise NCC-1701-D - Ten Forward)
 • Termisk betong

  Termisk betong var ett material som huvudsakligen bestod av kisel, och användes av Stjärnflottan under 2200-talet vid konstruktion av nödbostäder eller tillfälliga skydd. (Tema: Material och ämnen)

 • Terraformning

  (eng: terraforming) Terraformning är ett förslag som innebär att människan skall göra aktiva ingrepp i någon eller några av de faktorer som påverkar förutsättningarna för bildandet av en atmosfär på en planet, måne eller annan himlakropp med avsikten att göra den mer lik jorden. Vanligtvis är det biosfären som behöver göras mer tempererad och syrerik. Några av de metoder som använts av Federationen:

  • Laserborr - för att anpassa planetytan
  • Universell atmosfärsregleringsenhet
  • Genesisapparat

  (Tema: Terraformning, Planeter: Mars)

 • Tetralubisol

  Tetralubisol var en tunn och mjölkliknande vätska med låg viskositet. Tetralubisol användes som smörjmedel på Federationens rymdskepp under det sena 2200-talet. Det var ganska giftigt; några få milliliter kunde leda till kvävning eller medvetslöshet. (Tema: Material och ämnen)

 • Tetryon

  En tetryon är en subatomär partikel som enbart kan existera i subrymd. Eftersom partiklarna tillhör subrymden blir de mycket energirika och instabila när de tränger in i normal rymd, vilket kan ske både på naturlig och konstgjord väg. Tetryoner har ett slumpmässigt rörelsemängdsmoment och kan därför inte spåras av sensorer.

 • Tidsanomali, tidsstörning
  En störning av tidsdelen (fjärde dimensionen) i ett rumtidskontinuum.
 • Titans vändning
  En farlig jaktskeppsmanöver som utförs vid Saturnus måne Titan. Manövern innebär att skeppet accelerar rakt mot Titan, surfar på atmosfärens övre del, och utnyttjar atmosfären för att vända tillbaka i motsatt riktning. Det farligaste med manövern är den höga farten som skall vara ganska exakt 70 procent av ljushastigheten. (Planeter: Saturnus)
 • Tjänstgöringsmärke

  Ett tjänstgöringsmärke (eng. assignment patch) var ett tygmärke eller emblem som satt på uniformen, mest noterbart på Jorden, där de började användas redan på 1900-talet. Personal inom Förenade jordens stjärnflotta och MACO (se detta ord) fortsatte att använda tjänstgöringsmärken för att ange det skepp, den station eller grupp som den enskilde individen tjänstgjorde för. Detta gällde även för den senare bildade Stjärnflottan i Federationen. (Tema: Tjänstgöringsmärken)

 • Transfasisk
  Något som ligger nära men inte är lika med rymdens fas. (Vapenavdelningen: Transfasisk torped)
 • Transfasisk torped

  Den transfasiska torpeden var ett vapen som utvecklades av Stjärnflottan under 2380-talet i en alternativ tidslinje. Den hade konstruerats speciellt för att möta borghotet och transporterades av den anledningen tillbaka till 2370-talet av en framtida amiral Janeway. Den stora fördelen med den transfasiska torpeden var att den kunde ta sig nästan obehindrat genom sköldar, även borgernas. Detta uppnåddes genom att torpeden skickade en kompressionspuls i en asymmetrisk överlagring av fastillstånd. Om ett av pulsens fastillstånd blockerades av skölden återstod ändå alltid tillräckligt mycket av pulsen för att den skulle kunna ta sig genom skölden och in till skrovet. Fastillstånden genererades slumpmässigt, så det fanns ingen möjlighet att konfigurera skölden för att skydda sig mot pulsens fastillstånd i förväg.

   

  Den transfasiska torpeden hade extremt stor sprängkraft, vilket bl.a. visade sig när en enda torped fullständigt pulvriserade en borgkub vid Voyagers hemfärd. Dess sprängkraft (bland Stjärnflottans vapen) överträffades endast av trikobalttorpeden (se detta ord). Inget av dessa vapen kom dock i närheten av borgernas multikinetiska neutronmina (se detta ord), det kraftfullaste vapen som förekom i Star Trek-universumet (Vapen: Tranfasisk torped).

 • Transparent aluminium

  Transparent aluminium användes för flera detaljer på rymdskepp, som portar och fönster. Materialet var betydligt starkare och mycket lättare än föregångaren plexiglaset. (Tema: Material och ämnen)

 • Transportör

  (Se Teleportering)

 • Transwarp

  Transwarp är en generisk term för hastigheter som normalt är större än vad som kan uppnås med vanliga warpmotorer. I stället för att den normala rymden förvrängs, som för warpmotorn, skapas en maskhålsliknande förbindelse till destinationen. Endast med hjälp av transwarpmotorer var det möjligt att hamna i en transwarpdomän, där warpfaktorn (se detta ord) var större än 10. En warpfaktor på exakt 10 var omöjlig att uppnå, då detta innebar oändlig energi och medföljande oändlig hastighet. I stället tunnlade rymdskeppet genom barriären och "hamnade på andra sidan". De allra snabbaste rymdskeppen med konventionella warpmotorer kunde nå hastigheter strax under warpfaktor 10. Under 2370-talet var de snabbaste warpmotordrivna Federationsskeppen av klassen Prometheus och kunde nå en hastighet på upp till 9,995. Inom fanlitteraturen var motsvarande snabbaste Federationsskepp under 2380-talet av klassen Vesta (9,9985) (Teknik: Transwarpdrift).

 • Tredimensionellt schack

  Tredimensionellt schack (även 3D-schack) utgör en benämning på varianter av schack som spelas på ett tredimensionellt schackbräde. I Star Trek användes den egna varianten Tri-D-schack. Utformningen behöll de 64 rutorna från det traditionella schackbrädet, men de fördelades på plattformar av skiftande storlekar och åtskilda i rummet.

   

  Tri-D-schack var ett vanligt förekommande tidsfördriv ombord på USS Enterprise under 2200-talet, och spelades ofta av bl.a. kommendör James T Kirk, kommendörkapten Spock och dr Leonard McCoy. Spelet var åtminstone populärt en bra bit in på 2300-talet.

   

  Under senare delen av 2300-talet spelades tri-D-schack av åtminstone kommendörkapten William T Riker, örlogskapten Data, rådgivaren Deanna Troi och kommendör Benjamin Sisko. (Tema: Sporter, spel och andra tidsfördriv i Star Trek)

 • Trellium

  Trellium var ett blått giftigt mineral som användes av rymdskepp som isolering mot rymdanomalier i Delfisk rymd. Trellium fanns som flera typer av isotoper. Trellium-A var ytterst vanligt och lätt att framställa genom syntes. Men det var trellium-D som kunde användas som isolering. Det var dock sällsynt och svårt att bearbeta. (Tema: Material och ämnen)

 • Tribblar

  Tribblarna (Polygeminus grex) var små, ointelligenta och könlösa djur från Iota Geminorum IV. De runda pälstäckta djuren var kända för att reproducera sig oerhört snabbt. De gav ifrån sig ett kuttrande ljud när de berördes, vilket hade en lugnande effekt på människorna. Genom att de ständigt var dräktiga kunde en enda tribble, som fick tillräckligt med mat, föröka sig exponentiellt. (Tema: Djur)

 • Trikobalttorped

  Trikobalttorpeder var en typ av långsamma attacktorpeder som ibland användes av Federationen. Sprängkraften var så stor att den i vissa fall kunde förorsaka sprickor i subrymden. Torpeden var inte speciellt effektiv mot mål med sköldar på grund av den långsamma energiexpansionen från själva explosionen. Den användes oftast mot stationära mål, som rymdstationer och markinstallationer. Sprängämnet utgjordes av trikobalt (Vapen: Trikobalttorped).

 • Trikorder

  En trikorder var en multifunktions handhållen apparat som användes vid informationsavläsningar, analyser och för att spela in data. Med alla sina funktioner var den en värdefull tillgång ombord på rymdskepp och rymdstationer, och även vid uteuppdrag. Det finns även ett antal trikorderliknande apparater på marknaden med specialiserade funktioner. Ombord på den internationella rymdstationen ISS används t.ex. en "trikorder" som konstruerats av NASA, LOCAD, för att upptäcka och identifiera mikrober (Utrustning: Trikorder).

 • Trilitium

  Trilitium var en syntetisk förening och ett sprängämne med enorm kraft. Viktigare var emellertid att ämnet fungerade som en inhibitor vid kärnreaktioner, som t.ex. fusionsprocesser inuti stjärnor. Även en liten mängd trilitium var tillräcklig för att stoppa all kärnfusion i en stjärna, vilket resulterade i en kvantimplosion. Stjärnan kollapsade under sin egen tyngd, och skapade en så kraftig chockvåg att allt inom dess system förintades. Om stjärnan var tillräckligt stor kunde kollapsen utvecklas till en supernova. (Tema: Material och ämnen)

 • Trimetrisk
  Trimetrisk syftar på en avbildning där var och en av de tre axlarna i rummet har olika skalor eller definitioner. Användes ofta för att beskriva kaotisk rymd där rummet inte kunde avbildas med vanliga kartesiska koordinater (se kaotisk rymd).
 • Trinesium

  Trinesium var ett ämne som bl.a. användes av vissianerna för konstruktion av extremt värmebeständiga skrov till rymdfarkoster. Ämnet kunde även motstå mycket höga strålningsnivåer. Tack vare dessa egenskaper kunde rymdfarkosterna t.o.m. ta sig in i vissa stjärnors fotosfärer.

 • Tröghetsdämpare
  Ett system som genererar ett fält vilket absorberar trögheten hos allt ombord på ett rymdskepp vid kraftig acceleration och inbromsning. (Teknik: Turbohissar)
 • Turbohiss

  Turbohissar fanns ombord på de flesta rymdskepp och rymdstationer och förflyttade personal både vertikalt och horisontellt mellan viktigare sektioner. Hissarna rörde sig mycket snabbt och med hjälp av elektromagnetiska asynkronmotorer som var placerade utvändigt på hisskorgarna. Före 2200-talet styrdes hissarna via en knappanel, men fasades ut och ersattes undan för undan med ett helt röststyrt gränssnitt. Några företag idag utvecklar ultrasnabba (upp till 70 km/t) magnethissar som påminner om Star Treks turbohissar. Hisskorgen är en strömlinjeformad tryckkabin som rör sig utefter magnetskenor utan fysisk kontakt (Teknik: Turbohissar).

 • Törnesnåret

  Törnesnåret (eng. briar patch) är ett område i sektor 441 (betakvadranten) som innehåller farlig rymdmateria, inklusive resterna från en supernova, vakuumfluktuationer, metafasisk strålning (se detta ord) och åtminstone två bebodda planeter, av vilka en utgörs av Ba'ku. Rymdskepp i närheten får inte färdas med högre hastighet än 1/3 impuls, i annat fall överhettas impulsmotorerna (Astronomi: Törnesnåret).

 • U
 • uDaon (ferengisk)

  Officersgrad inom Ferengialliansen. Motsvarar Federationens viceamiral (se förklaring). (Tema: Ferengialliansens befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • UESPA

  (eng: United Earth Space Probe Agency) Förenade jordens rymdsondsorganisation under 2000- och 2100-talet. (Tema: UESPA)

 • Ulan (romulansk)

  Låg romulansk officersgrad ungefär motsvarande Stjärnflottans fänrik (se förklaring). (Tema: Romulanska stjärnimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Underlöjtnant (romulansk)
  (eng: sub-lieutenant) Romulansk "junior"officersgrad. På romulanska benämndes underlöjtnanten erie'arrian.

 • Unikomplexet

  Unikomplexet var en väldig sammansatt rymdstad i en röd gasnebulosa inom borgrymd, och beläget relativt centralt i deltakvadranten. Den bestod av tusentals förbundna byggnader och nav som åtminstone sträckte sig över 600 km i alla riktningar. I Unikomplexet fanns hundratals borgskepp och miljardtals borgdroner. I Unikomplexets centrala nexus levde borgdrottningen. Unikomplexet kunde betraktas som borgernas huvudstad. Troligtvis fanns det flera liknande komplex, men betydligt mindre (Stationer: Unikomplexet).

 • Universalöversättare

  Universalöversättaren var en apparat som kunde dechiffrera och tolka utomjordiska språk till användarens modersmål, och omvänt. Apparaten som användes på fältet var en handenhet med tangentbord. För att kunna översätta i realtid analyserade universalöversättaren tankemönstret och hur satserna var uppbyggda hos den som talade. På marknaden finns ett flertal mer eller mindre avancerade modeller. Sent under 2010 lanserades t.ex. en direkt-tal-till-tal-översättare för IPhone, Speechtrans TM, som kan översätta mellan en mängd olika språk med hjälp av Googles översättningstjänst (Utrustning: Universalöversättare, Tema: Matematik).

 • University of Alpha Centauri

  University of Alpha Centauri (Alfa Centauris universitet) var ett berömt universitet i Alfa Centauri-systemet som bl.a. utförde utgrävningar på flera arkeologiska platser på Tagus III. (Tema: Skolor, universitet och forskningsinstitut)

 • Uppvaknandets tid

  Uppvaknandets tid (eng. Time of Awakening) var en tid i vulcanernas historia när de krigiska vulcanerna övergick till att leva ett mer fridfullt liv. Den inträffade någon gång under 300-talet.

 • USS
  Akronym som utgör prefix till Fedrationens rymdskepp. Kan stå för United Space Ship.
 • V
 • Verterium-cortenid

  Verterium-cortenid var ett förtätat sammansatt material som användes för att konstruera det invändiga lagret i Federationsskeppens warpspolar. Verterium-cortenid kunde betraktas som en magisk metall som genom att ge ifrån sig exotiska partiklar (t.ex. partiklar med negativ massa eller partiklar som representerade den s.k. mörka materian) kunde kröka rymden. Spolarna med verterium-cortenid kunde därför sägas vara de enskilt viktigaste komponenterna i warpmotorn. (Tema: Material och ämnen)

 • Verteron

  Verteroner var subatomiska partiklar som kunde färdas snabbare än ljuset, och fanns i maskhål. Höga koncentrationer av verteroner fyllde, i form av verteronnoder, t.ex. Bajors maskhål. Verteronnoderna var stora sfäriska objekt som kunde utgöra en risk för navigering i maskhålet.

   

  Mars fanns verteronkanoner som användes för terraformning. (Tema: Partiklar)

 • Verteroner

  Verteroner är subatomiska partiklar som rör sig snabbare än ljuset. Verteroner finns naturligt i maskhål. Verteroner kan bl.a. användas för att reglera ett maskhåls mynning, skapa en geodetisk kanal (se detta ord) i rymden och inaktivera ett rymdskepps sensorer eller fältspolar (stänger av warpmotorn) från stort avstånd. Verteronerna användes även i Mars verteronkanoner för att avleda kometer och asteroider.

 • Viceamiral

  (eng: Vice Admiral) En viceamiral ansvarar för ett (stjärn)system och alla planeter som ingår i systemet. De kan även leda en slagstyrka (se förklaring) på uppdrag tagna genom egna initiativ. (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Vintergatan

  Vintergatan är en stavspiralgalax som har en diameter på cirka 100 000 ljusår och är ungefär 12 000 ljusår tjock. Man räknar med att det finns ungefär 400 miljarder stjärnor i Vintergatan. En av stjärnorna är solen, som befinner sig i periferin ungefär 28 000 ljusår från centrum. I Star Trek delas Vintergatan in i fyra lika stora rätblocksformade kvadranter där den gemensamma mittpunkten sammanfaller med Vintergatans centrum (Astronomi: Vintergatan).

 • VISOR
  (eng: Visual Instrument and Sensory Organ Replacement) Specialglasögon som hjälper blinda att se genom att de simulerar de elektriska signaler som ögat sänder till hjärnans syncentrum. (Utrustningsavdelningen: VISOR)
 • Vulcan Science Academy

  Vulcan Science Academy (Vulcans vetenskapsakademi) var ett utbildningsinstitut på Vulcan.

   

  År 2249 beslutade sig Spock för att ta värvning i Stjärnflottan i stället för att söka till Vulcan Science Academy, vilket emellertid hade varit hans far Sareks önskan (huvudskälet var att Spock misstänkte att han skulle få uppleva problem på akademin genom att han var hälften vulcan och hälften människa). (Tema: Skolor, universitet och forskningsinstitut)

 • Vulcans högsta kommando

  Vulcans högsta kommando var det klart mäktigaste regeringsorganet på planeten Vulcan under det tidiga 2100-talet, och där militärledningen sammanträdde. Högsta kommandot övervakade militära och civila organisationer samt Vulcans rymdflotta, diplomatiska uppdrag och vetenskaplig forskning. Se även Vulcans högsta råd. (Tema: Regeringar)

 • Vulcans högsta råd

  Vulcans högsta råd, även i den kortare formen Vulcans råd, var de äldres myndighetsorgan med uppdraget att skydda vulcanernas historia och Vulcankoalitionens legislatur. Det var också det organ som tog beslutet att Vulcan skulle ansluta sig till Förenade planetfederationen genom att underteckna Federationsstadgan. Se även Vulcans högsta kommando. (Tema: Regeringar)

 • W
 • Warp

  Warp innebär att den lokala rymden kröks eller warpas runt ett rymdskepp och bildar en bubbla av rumtid. Rumtiden är komprimerad framför rymdskeppet och expanderad bakom skeppet. Eftersom rymden inuti bubblan inte motsvarar rymden utanför har man gett rymden inuti bubblan beteckningen subrymd (se detta ord). Konsekvensen av att rymden kröks är att det blir möjligt att uppnå mycket höga hastigheter, många gånger högre än ljusets. Idén med att kröka rymden har inspirerat forskare som Miguel Alcubierre att lägga fram ett teoretiskt förslag hur en warpmotor eller hypermotor, som den också ibland kallas, skulle kunna byggas. Bilden nedan till vänster visar hur det ser ut inifrån ett Star Trek-rymdskepp vid färder i warpfart (i färdriktningen), bilden till höger hur det sannolikt skulle se ut i verkligheten* (Teknik: Warpdrift).

   

  *= Stjärnornas ljus har övergått till röntgenstrålning (osynligt ljus) med mycket kortare våglängd, och mikrovågsstrålningen (t.ex. bakgrundsstrålningen) har förskjutits till det synliga området.

   

  [Klicka på bilderna för förstoring]

 • Warpdomän
  Indelningen av warpfaktorer i multipler av tio. Varje intervall eller domän är identisk med föregående men där warpfaktorn är förskjuten i steg om tio: 0+ -> 10, 10+ -> 20,... motsvarar warpdomän 1, 2, osv. Domäner med ett index större än 1 kallas också för transwarpdomäner. (Teknikavdelningen: Transwarpdrift)
 • Warpfaktor

  Warpfaktorn var det huvudsakliga sättet för att mäta warphastighet. I vanligt språkbruk förkortades detta oftast till warp följt av värdet, t.ex. warp sex. Överljushastighet började vid warp 1. Lägre warptal uttrycktes som decimaltal, i allmänhet från 0,5 och uppåt, och representerade underljushastigheter. Lägre hastigheter än dessa täcktes av benämningar för impulshastighet, vilka refererade till impulsmotorn (se detta ord), typiskt använd vid underljushastigheter. Warpskalan gick från 0 till 10, där 10 innebar oändlig hastighet. Extremt höga warphastigheter uttrycktes som decimaltal mellan 9 och 10, t.ex. 9,975. I några sällsynta fall hade Federationsskepp färdats otroliga sträckor - t.o.m. mellan galaxer - på bara några sekunder. Dessa resor ägde förmodligen rum i warphastigheter runt 9,999999999 men Federationen hade inga mätmetoder som klarade av att mäta sådana extrema warptal. I allmänhet färdades rymdskeppen mellan stjärnsystemen med betydligt högre hastigheter än warp 1 (Tema: Warpfaktorer).

 • Warpvirvel

  Warpvirveln (eng. warp eddy) är en särskild utsändning av energi från warpmotorn på en tung skyttel, som Danube-klassens runabouter.

 • Wolf–Rayet-stjärna

  Wolf-rayet-stjärnor är de hetaste, massivaste och strålningsintensivaste normala stjärnor som vi känner till. Yttemperaturen kan nå ända upp till 200 000 °C, vilket är drygt 300 gånger högre än för vår egen sol. En neutronstjärna (se detta ord) som bildats ur en kollapsande stjärna kan dock inledningsvis nå temperaturer på upp till 1 miljard °C.

   

  Wolf-rayet-stjärnor är inte så ljusstarka inom det synliga ljusspektrumet, då den mesta strålningen ligger inom det ultravioletta området, och en del t.om. avges som röntgenstrålning. (Astronomi: Utvidgade stjärnklasser)

   

 • X
 • Xenofobi
  Ett annat ord för främlingsfientlighet. Uttryck för rädsla eller fientlig attityd mot personer av annan art eller etnicitet.
 • Xenologi
  (eng: xenology) Studiet av utomjordiska fenomen; bl.a. utomjordiskt liv, utomjordisk intelligens och utomjordiska civilisationer.
 • Xenomytologi

  Studiet av utomjordiska myter och legender kallades xenomytologi, och de som var verksamma inom fältet benämndes xenomytologer. (Tema: Mytologi)

 • Ö
 • Örlogskapten

  (eng: Lt. Commander) En örlogskapten ansvarar för en hel avdelning ombord på rymdskeppet eller rymdstationen, och avdelningens personal är skyldig att rapportera till denne. Örlogskaptenen har befogenhet att ta över befälet på rymdskeppet om kommendören eller kommendörkaptenen inte har möjlighet. (Tema: Stjärnflottans befälsgrader och gradbeteckningar)

   

 • Överste (klingonsk)

  (eng: Colonel) Klingonsk officersgrad. Den klingonska benämningen är cha'Dlch. (Tema: Klingonimperiets befälsgrader och gradbeteckningar)

   

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter