Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Regeringar

 

 

I en stat som grundas på maktdelningsprincipen är regeringen i regel det organ som har den verkställande makten. Regeringen är statens högsta maktapparat och den organiserade statsmakten.

 

Index

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

E

 

G

 

K

 

P

 

Q

 

R

 

V

 

 

A

 

Acamariernas styrande råd

 

 

Acamariernas styrande råd var den lagstiftande makten i Acamars regering (på planeten Acamar III). Enligt den fredlösa nomaden Chorgan låg den verkliga makten hos rådet.

 

 

Marouk

 

Vid förhandlingar om ett fredligt återvändande av de fredlösa nomaderna till Acamar III 2366, var ett av Chorgans krav till regenten Marouk att få tre platser i det styrande rådet. Marouk hävdade emellertid att ingen grupp hade en så stor representation i rådet.

 

[Index]

 

 

 

 

Andoriska imperiet

 

 

Andoriska imperiets statsskick var konstitutionell monarki.

 

 

Underjordisk aenarstad

 

Andoriska imperiet hade en parlamentarisk regering som leddes av en kansler. Den andoriska kanslern upprätthöll diplomatiska relationer med arten aenar efter deras kontakt i början av 2100-talet.

 

 

Federationens första medlemsstater

 

Aenarerna fick ingå i det Andoriska imperiet i samband med att imperiet blev medlem i Federationen, vilket skedde samtidigt med Federationens bildande. Detta var en följd av Federationens krav på en enad planetär regering.

 

 

 

Kanslern valdes utifrån vilket politiskt parti som hade majoritet i folkrepresentationen, Andorias parlament. Partiet med majoritet bestämde också vilken andorier som skulle representera Imperiet i Federationsrådet.

 

 

 

Andoriska imperiet lämnade formellt Federation 2382 (efter överläggningar i regeringen) när tholierna avslöjade att Federationen kunde ha bidragit till att fortplantningskrisen i Imperiet inte lösts genom att ha undanhållit viktiga dokument för dess lösning. Situationen hade också förvärrats genom Federationens krig mot borgerna som resulterat i en förstörd hemplanet (Andoria).

 

[Index]

 

 

 

 

Angosiernas senat

 

 

Angosiernas senat var regeringen på Angosia III 2366.

 

 

 

Senatorerna i senaten bodde alla i Angosias huvudsstad. Angosiernas senat leddes av en premiärminister, som under 2360-talet var Nayrok.

 

Nayrok

 

Senaten upprätthöll en informationsdatabas med militära uppgifter om befolkningen.

 

År 2366 hotades senatorerna av kemiskt och psykologiskt förstärkta angosiska soldater som tidigare fanns på straffkolonin på Lunar V. En av dessa var supersoldaten kapten Roga Danar som ledde ett anfall mot Andosia III. Senatorerna tvingades beväpna sig för att försvara sig mot soldaterna. Anledningen till anfallet var att senatorerna motsatte sig en återintegrering av soldaterna i det andosiska samhället (efter att det Tarsianska kriget slutat).

 

Roga Danar

 

[Index]

 

 

 

 

B

 

Bajors regeringar

 

 

Bajors ockupationsregering

 

Bajors ockupationsregering var Bajors de jure-regering under den cardassiska ockupationen. Liksom sin efterföljare, Bajors interimsregering, delade den makten med Vedekförsamlingen. Till skillnad från interimsregeringen, som tog över efter att ockupationen upphört, hade ockupationsregeringen liten verklig makt.

 

 

Minister Kubus Oak

Prylar Bek

 

Ministern Kubus var sambandsman och hade hand om kommunikationen mellan ockupationsregeringen och cardassierna. Detsamma gjorde prylar Bek för Vedekförsamlingen.

 

 

Bajors interimsregering

 

Bajors interimsregering var den regering som upprättades på Bajor efter cardassiernas tillbakadragande av sina ockupationsstyrkor 2369. Den tog över efter Bajors ockupationsregering.

 

Försteminister Shakaar Edon

 

Högste ledaren i interimsregeringen var känd som försteminister, och valdes vart sjätte år.

 

 

Ministerkammaren

 

Bajor styrdes av flera ministrar som kollektivt gick under namnet ministerrådet. De träffades i den s.k. ministerkammaren.

 

 

Statssekreterare Kaval

 

Statssekreteraren var närmast under försteministern.

 

 

Relation till religiösa ledare

 

Den sekulära interimsregeringen delade makten med ledarna i Bajors religiösa institutioner. Vedekförsamlingen hade störst inflytande, med framstående vedeker som ofta deltog vid politiska uppgörelser, som att förhandla om och underteckna fördrag.

 

 

Kai Opaka

 

Den andlige ledaren, kaien, hade stor påverkan på beslut som togs i interimsregeringen. Motsättningar mellan kaien och försteministern var sällsynta, men kunde skapa mycket stor splittring. Ofta hade kaien rollen som landets utrikesminister.

 

 

 

Stor tyngd hade emissariens (Benjamin Sisko) åsikter, och regeringen rådfrågade ofta honom i t.ex. politiska frågor. Det var också mer regel än undantag att hans förslag godkändes av ministerrådet.

 

[Index]

 

 

 

 

C

 

Cardassiska unionen

 

 

Cardassiska unionen bildades genom ett fördrag som innebar att Cardassiska centralkommandot och Obsidianordern delade makten. Det var alltid stor oenighet mellan de två organisationerna, då Centralkommandot arbetade för att unionen skulle expandera medan Osidianorden ville hålla unionen i schack. Det civila Detaparådet upprättades för att fungera som ett ledningsorgan för de två organisationerna, men i realiteten hade rådet ingen makt över dem.

 

 

Tekeny Ghemor, ledare för Cardassiska dissidentrörelsen

 

Efter att Obsidianordern fallit som en följd av den stora katastrofen vid Slaget vid Omarionnebulosan i början av 2372, upplöstes Centralkommandot av Detaparådet och Cardassiska dissidentrörelsen som nu tillsammans bildade regering.

 

Se även temat Viktigare nationer - Cardassiska unionen.

 

[Index]

 

 

 

 

D

 

Dominion

 

 

Det absoluta styret av Dominion var i händerna på Grundarna och deras Den stora länken. Grundarnas beslut fick inte under några omständigheter ifrågasättas. Grundarna lämnade dock över administrationen av Dominion till Vorta, och de militära åtagandena till Jem'Hadar. Vortas och Jem'Hadars lojalitet till Grundarna var total, och berodde på att Grundarna manipulerat deras gener.

 

 

Den stora länkenGrundarnas nya hemvärld (2372)

 

Grundarna själva sågs sällan, inte ens av deras egna tjänare, och behandlades av dessa som gudar. På grund av detta utfördes mycket till Grundarnas ära.

 

 

 

Dominions politiska strategi var inte i första hand att använda sin militära makt för att besegra andra, utan i stället att använda spionage och påverka andra så att resultatet blev det önskade ur Grundarnas synvinkel.

 

Se även temat Viktigare nationer - Dominion.

 

[Index]

 

 

 

 

 

E

 

Eminiernas högsta råd

 

 

Eminiernas högsta råd var ledningsorganet i Eminiska unionen och på planeten Eminiar VII när James T Kirk besökte planeten 2267. Rådets högkvarter var Den styrande avdelningen och bestod av fem medlemmar, och leddes av en högsta rådsmedlem och talesman. Vid Kirks besök var ledaren för rådet Anan 7. Rådets främsta uppgifter var att åtala fiender i de sekellånga och datoriserade väpnade konflikterna mellan Eminiar och dess systerplanet Vendikar, och hantera attackerna från vendikerna.

 

 

 

För att förhindra att hans rymdskepp gick under manövrerade Kirk rådet till en kurs som skulle leda till Eminiars förstörelse eller fred med Vendikar. Rådet upptäckte att Vendikar var lika rädda för ett fullskaligt krig som de själva, och var lika intresserade av att undvika det, även om det innebar slutet på konflikterna dem emellan.

 

Kirks kontakt på Eminiar, Mea 3 (Anan 7:s dotter)

 

[Index]

 

 

 

 

 

F

 

Ferengialliansen

 

Handelstornet

 

Det främsta målet för Ferengialliansens regering var att gynna handel och optimera vinster. Regeringens förehavanden övervakades av stornagus från HandelstornetFerenginar. Stornagus makt kom från Möjligheternas bok och Förvärvandets regler.

 

 

Förvärvandets regler

 

Även om man verkade använda sig av en nästan ohejdad kapitalism, fanns det flera byråer som reglerade affärsverksamhet och handel.

 

 

Likvidator Brunt från FCA

 

Ferengernas handelsmyndighet (FCA) var en byrå som kontrollerade att affärsrutiner och handel följde ferengernas handelslagar. FCA:s ombud kallades likvidatorer och leddes av Likvidatorernas styrelse.

 

Medan FCA i första hand reglerade uppträdandet i affärer mellan ferenger, tillvaratog Ferengernas handelsdelegation ferengernas intressen gentemot andra arter.

 

Ferengernas hälsokommission såg till att hälsoföreskrifterna följdes inom det offentliga livet och all affärsverksamhet, och hade rätt att återkalla en ferengis handelslicens.

 

Ferengernas spelkommission reglerade verksamheten inom spel och dobbel.

 

Inom landet skedde befordran inom regeringen ofta med hjälp av mutor och sponsorer. En ferengi som strävade efter att nå en högre position inom något regeringsorgan, i synnerhet FCA, förväntades göra stora vinster både åt sig själv och sina överordnade. Bara att söka audiens hos en hög regeringsmedlem krävde en betydande donation av latinum.

 

 

 

Se även temat Viktigare nationer - Ferengialliansen.

 

[Index]

 

 

 

 

 

G

 

Gornhegemonin

 

 

Gornhegemonin utgjorde reptilarten gornernas politiska enhet. År 2267 träffade Federationen på gornerna för första gången.

 

 

 

Statsskicket var absolut monarki.

 

Under 2280-talet regerades Gornhegemonin av en kung, som dock var gammal och svag och saknade egentlig makt. I stället styrdes landet i realiteten av kungens rådgivare och barn. Dessa blev emellertid ofta oense med varandra, vilket med tiden fick till följd att regeringsmakten försvagades.

 

 

 

Folket var övertygade om att det behövdes en stark ledare för att inte Gornhegemonin skulle kollapsa och råka in i ett inbördeskrig. Ledarskapet överfördes därför till en imperator som hade nästan oinskränkt makt.

 

 

 

År 2374 utsattes regeringen för en statskupp av fraktionen Black Crest. Under den nya regeringen anföll och ockuperade Gornhegemonin Federationens medlemsstat Cestus III.

 

[Index]

 

 

 

 

 

K

 

Klingonimperiet

 

Stora salen (mötesplats för Klingonernas högsta råd)

 

Officiellt var Klingonimperiet en feodal monarki med den högsta makten hos kejsaren, som allmänt ansågs vara en ättling till Kahless. I realiteten låg emellertid makten hos Klingonernas högsta råd. Titeln kejsare övergavs (men avskaffades inte officiellt) i mitten av 2100-talet, men togs tillbaka år 2369 när en grupp präster skapade en klon av Kahless, som godkändes som ny kejsare. Kejsaren fick dock enbart ställningen som religiös galjonsfigur.

 

 

K'mpec (mest långvarige kanslern i Imperiets historia [2346 - 2367])

 

Kanslern, den verklige ledaren av imperiet, stod i spetsen för Klingonernas högsta råd. Högsta rådet bestod av tjugofyra medlemmar som representerade olika Hus (väsentligen adeln). Kanslern var alltid under beskydd av Yan-Isleth (Svärdets brödraskap).

 

 

Azetbur, kvinnlig kansler

 

Kvinnor gavs normalt inte tillstånd att bli medlemmar i Högsta rådet. Trots detta tilläts Azetbur, dotter till kansler Gorkon, att efterträda honom 2293.

 

Flera olika fraktioner utmanade nästan konstant Klingonimperiets ledare, så klingonerna utvecklade därför med tiden en strikt och rigorös successionsrit för att avgöra vem som skulle få förtroendet att leda imperiet.

 

Enligt traditionen fick en klingon utmana ledaren grundat på visad feghet eller vanhedrande uppförande, och kämpa mot denne i en man mot man-strid.

 

 

Straffkolonin på Rura Penthe

 

På grund av att klingonerna hade kort stubin och lätt tog till övervåld, dirigerade listiga ledare om ilskan så att den riktade sig mot yttre fiender. Ofta skyllde kanslern interna problem på icke-klingoner. Så till exempel fick kansler Gowron klingonerna att först invadera Cardassiska unionen och senare Federationen för att avleda fokus från de interna problemen på Qo'noS.

 

 

Grilka, ledaren för Grilkas hus

 

Förutom att vissa av rådets medlemmar ibland gjorde anspråk på imperiets högsta ämbete, förekom ofta fejder mellan de olika Husen. D'Ghor anföll t.ex. i hemlighet Huset Kozak (efter Kozaks död, hans fru Grilkas hus) i början av 2370-talet för att undergräva husets ställning.

 

 

 

Se även temat Viktigare nationer - Klingonimperiet.

 

[Index]

 

 

 

 

 

P

 

Parlamentet på Angel I

 

 

Angel I var en klass M-planet i Angelsystemet nära Romulanska neutralzonen. Den hade ett matriarkaliskt samhällsystem.

 

Angel I:s parlament utgjorde regeringen på planeten. Parlamentet var en konstitutionell oligarki bestående av enbart kvinnor; sex valda mätresser plus den Utvalda, som var parlamentets ledare.

 

 

Beata

 

År 2364 var den Utvalda Beata. I denna roll förhandlade hon med bryggofficerarna på USS Enterprise-D om ödet för den strandsatta besättningen från fraktskeppet Odin.

 

[Index]

 

 

 

 

Pryttalliansen

 

 

Nationalstaten Pryttalliansen leddes av en regering som kontrollerade en fjärdedel av planeten Kesprytt III. Prytterna tillhörde arten kesprytt liksom invånarna i den andra nationalstaten Kes som kontrollerade resten, eller tre fjärdedelar, av planeten. Till skillnad från keserna drog sig prytterna undan andra folk och var xenofobiska. Prytterna var så misstänksamma på keserna att de 2370 kidnappade kommendör Jean-Luc Picard och dr Beverly Crusher när de var på ett diplomatiskt uppdrag till Keskontrollerat territorium. Prytterna trodde att syftet med besöket var illvilligt.

 

 

Karta över Kesprytt III (Prytt-territorium = orange, Kes-territorium = lila)

 

Prytt hade inga ambassadörer, ingen hot-linetelefon eller överhuvudtaget några sätt att kontakta keserna. När dignitärer från Kes och Prytt träffades ombord på USS Enterprise-D för att diskutera ödet för de två fångarna, sjönk diskussionerna till en så låg nivå (med konspirationsteorier och barnsliga argument) att kommendörkapten William Riker snabbt gav upp hoppet om en snar lösning.

 

 

Lorin

 

Prytternas statschef var premiärministern, som år 2370 var Horath. Det fanns också ett säkerhetsråd, som år 2370 leddes av säkerhetsministern Lorin.

 

 

 

Prytterna hade psivågsenheter implanterade i hjärnan. Med implantatens hjälp kunde en telepatisk förbindelse upprättas mellan två prytter.

 

[Index]

 

 

 

 

 

Q

 

Q-kontinuumet

 

 

Q-kontinuumet var ett extradimensionellt plan som befolkades av arten Q.

 

Symbolisk representation av Q-kontinuumet

 

Q-kontinuumet kunde inte uppfattas av humanoider så som det existerade, utan visades som analogier från betraktarnas kulturer. Entiteten Q beskrev kontinuumet för kommendörkapten William Riker som "Gränslösa dimensioner av galaxen i vilka vi (Q) existerar."

 

 

Q-entiteter i domardräkter

 

Som art var Q odödlig, men inte fullständigt allvetande och allsmäktig. Den besatte dock förmågan att ögonblickligen omvandla och teleportera materia till energi, och omvänt, samt resa i tiden. Q kunde också t.ex. förflytta hela asteroidfält och stjärnor, skapa alternativa tidslinjer och ändra fysikaliska konstanter, som gravitationskonstanten. Enda gångerna Q förlorade dessa krafter var när de reducerades eller återkallades av Kontinuumet.

 

Q hävdade att de funnits sedan eoner tillbaka, och var efterföljarna till M-kontinuumet som existerat från det att universum skapades. M-kontinuumet var i sin tur barn till metauniversumets P-kontinuum.

 

 

Portal till Q-kontinuumet (supernovarest i deltakvadranten)

 

Utgående från beskrivningar av flera Q var Q-kontinuumet ett ytterst välordnat samhälle, men också resultatet av eoner av stagnation i utvecklingen. Eftersom de var odödliga hade de gjort allt som var möjligt och deras allvetande hade börjat tråka ut dem.

 

[Index]

 

 

 

 

 

R

 

Romulanska stjärnimperiet

 

 

Romulanska stjärnimperiet var en betydande regional makt som var känt för sin xenofobiska inställning till andra arter, och en politik som utmärktes av territoriell protektionism och extrem sekretess.

 

 

Major Talok, ett verktyg för förtäckt utrikespolitik (2154)

 

Imperiets politiska agenda var i stor sett densamma under flera decennier. De främsta målen var att bibehålla säkerheten inom imperiet genom vaksamhet och att utåt förneka rivalers försprång. Bägge uppnåddes genom att det var förbjudet att ge ut information som kunde avslöja brister inom imperiet.

 

 

Jord-Romulanska kriget

 

Imperiet gav sig in i öppet krig om det ansågs nödvändigt, men ofta förstod inte utomstående skälen, som i Jord-Romulanska kriget (2156 - 2160) och den förbryllande Tomed-incidenten (2311).

 

 

 

Romulanerna gick sällan i krig för att expandera sitt territorium. De bevakade nitiskt den Romulanska neutralzonen och höll sig bakom den säkra buffertzonen i flera årtionden för att undvika konflikter med i första hand Federationen.

 

 

Tunga rovfågeln Scimitar, med pretor Shinzon, och USS Enterprise-E

 

När Shinzon, en klon av Stjärnflottans kommendör Jean-Luc Picard, gav sig på romulanerna, och genomförde en kupp 2370 på Romulus, hjälpte Federationen till att stoppa Shinzons planer på interstellär dominans. Som en följd av detta önskade romulanerna inleda en era med varmare relationer till Federationen.

 

 

Romulanska senaten

 

Romulanska stjärnimperiet styrdes av den romulanska senaten, som övervakades av pretorn. Kommittén för löpande verksamhet var ett annat inflytelserikt myndighetsorgan som leddes av pretorn.

 

 

Kommittén för löpande verksamhet

 

Senaten representerade en oligarki (ett fåmannavälde där medlemmarna huvudsakligen styrde efter eget huvud). Med den dessutom allestädes närvarande underrättelsetjänsten Tal Shiar var det helt klart att Romulanska stjärnimperiet var en diktatur. Relativt litet var känt om det medborgerliga rättssystemet.

 

 

Pretor Neral

 

Imperiets politiska struktur var okänd, men den föreföll centraliserad eftersom all makt låg hos senaten.

 

 

Nanclus

 

Romulanska stjärnimperiet sände då och då ut ambassadörer, bl.a. Caithlin Dar till "Planeten för galaktisk fred" (Nimbus III) och Nanclus till Förenade planetfederationen.

 

 

Rikssalen

 

Se även temat Viktigare nationer - Romulanska stjärnimperiet.

 

[Index]

 

 

 

 

 

V

 

Vulcans högsta kommando

 

 

Vulcans högsta kommando var det klart mäktigaste regeringsorganet på planeten Vulcan under det tidiga 2100-talet, och där militärledningen sammanträffade.

 

 

 

Högsta kommandot övervakade militära och civila organisationer samt Vulcans rymdflotta, diplomatiska uppdrag och vetenskaplig forskning.

 

 

 

Vulcans Högsta kommando fanns redan så tidigt som 1957. Under det året skickade ett tellaritfraktskepp ett nödrop till Högsta kommandot via ett vulcanskt forskningsteam som strandat på Jorden.

 

2097 annekterade Högsta kommandot planetoiden Weytahn och gav den namnet Paan Mokar.

 

År 2154 planerade Högsta kommandots chef V'Las att anfalla Andoria, och lurade Vulcans Högsta råd att tro att andorierna utvecklade en planetdödare baserad på Xindi-teknik. Federationen lyckades dock avslöja lurendrejeriet (och även en korrumperad flotta), vilket ledde till att medlemmarna avsattes.

 

 

Koalitionsflottan (Babelkrisen)

 

Den nyinstallerade ministern T'Pau gjorde sig av med korruptionen på Högsta kommandots rymdskepp, vilket ledde till att skeppen var underbemannade vid tidpunkten för Babelkrisen. Under incidenten kunde hon därför bara avvara tjugotre rymdskepp till den kombinerade anfallsflotta som bestod av andorier, människor och tellariter.

 

[Index]

 

 

 

 

Vulcans högsta råd

 

 

Vulcans högsta råd, även i den kortare formen Vulcans råd, var de äldres myndighetsorgan med uppdraget att skydda vulcanernas historia och Vulcankoalitionens legislatur. Det var också det organ som tog beslutet att Vulcan skulle ansluta sig till Förenade planetfederationen genom att underteckna Federationsstadgan.

 

Federationsstadgan

 

 

År 2258 (alternativa verkligheten) retirerade Högsta rådet till katricarken i ett försök att skydda ledarna på Vulcan när Nero anföll planeten. Från arken skulle USS Enterprise kunna låsa sin transportör på dem.

 

[Index]

 

 

 

 

 

 

 


(Huvudsaklig informationskälla: Memory Alpha)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter