Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Viktigare nationer
Förenade planetfederationen


The United Federation of Planets is the most remarkable institution ever conceived.
(Aaron Satie, legendarisk domare i Federationen)
-->Huvudartikel: Förenade planeters federation

Förenade planetfederationen (UFP) eller kort och gott Federationen, är en fiktiv interstellär union bestående av fler än 150 medlemsstater och tusentals kolonier utspridda över ett område av 8000 ljusår i Vintergatan, utgående från alfakvadranten. Militärt skyddas Federationen i första hand av Stjärnflottan, som också används för utforskning av främmande världar och system (... to boldly go, where no-one has gone before).Romulanska stjärnimperiet


Romulans. So predictably treacherous!
(Weyoun, befälhavare över Dominions styrkor i alfakvadranten)

Romulanska stjärnimperiet är en av de mer betydande staterna i Vintergatan, och domineras av den romulanska rasen. Romulanerna är släkt med vulcanerna, men förkastade Suraks reformer under upplysningstiden (Eng: Time of Awakening). Istället etablerade de sig på planeten Romulus i betakvadranten, varifrån de med tiden har spridit ut sig över stora områden inom kvadranten. Deras militära apparat är tekniskt avancerad, anpassningsbar och mycket effektiv.

Den centrala politiska makten finns i den Romulanska senaten, som leds av en praetor, vilken också är chef för den exekutiva delen. Praetorn är ordförande över Kommittén för löpande verksamhet (Eng: Continuing Committee), som består av imperiets yppersta elit. Kommittén beslutar i frågor av yttersta vikt. Under sig har praetorn prokonsuler som är chefer över olika verksamheter inom imperiet.

Romulanska stjärnimperiet är en diktatur och strävar efter total kontroll över den stora massan, då man anser att det bästa sättet för folket att tjäna staten är genom en ordnad, effektiv livsstil, medan man håller en låg privat profil. Stora finansiella resurser läggs på imperiets underättelseverksamhet, administrerad av en grupp som kallas Tal Shiar. Få romulaner vågar sätta sig emot Tal Shiars metoder eller motiv, eftersom konsekvensen kan bli att man relativt snabbt "försvinner".

Romulanska stjärnimperiet har varit i krig med många av nationerna i Vintergatan: Förenade planetfederationen, Borgkollektivet, Cardassiska unionen, Breenkonfederationen, Klingonska imperiet, Dominion och Remus, för att nämna några av de mest betydande fienderna.

Statistik över Romulanska stjärnimperiet
(Från TrekMania)

Regeringsform Senatorstyrd imperialism
Styrande instans Romulanska senaten
Hemsystem Romulus
Antal medlemsstater 66
Erövrade världar 209
Civilisation (antal år) 2015
Militärt försvar Romulanska militären
Underrättelseväsen Tal Shiar
Teknologisk nivå 458,0
Ockuperat territorium 13 106 sektorer
Antal kolonier 2980
Flottans storlek 5976 skepp
Främsta rymdskeppsklasser D'deridex, Norexan


Diplomatiska relationer

0 = Sämsta möjliga
5 = Medel
10 = Bästa möjliga

Främmande makt Skattad sympati från romulanerna
Federationen 2
Klingoner 3
Cardassier 3
Ferenger 4
Dominion 0
Borger 0Klingonska imperiet


Do you hear the cry of the warrior, calling you to battle, calling you to glory...?
(Gowron, kansler i det Klingonska högsta rådet)
I will fight any battle, anywhere... for the Empire.
(Martok, framstående general och kansler i det Klingonska högsta rådet)


Klingonska imperiet, ibland refererat till som Stålimperiet (Eng: The Steel Empire), är en framträdande nation i alfakvadranten. Förmågan att agera hedersfullt, och att strida med stor skicklighet, utgör viktiga egenskaper i det klingonska samhället. Imperiet är också känt för sitt hårda och strama politiska system.

Klingonska imperiet grundades för c:a 1500 år sedan av klingonerna, genom Kahless den oförglömlige (Eng: Kahless the Unforgettable), som förenade de skilda stammarna på hemplaneten Qo'noS. Sedan dess har det Klingonska imperiet expanderat kraftigt och lagt under sig ett otal världar. Qo'nos ligger söder om Romulanska stjärnimperiet, och sydost om Förenade planetfederationen.

Officiellt är imperiet en feudal monarki, med den högsta makten hos kejsaren, traditionellt betraktad som en ättling till Kahless. I realiteten ligger dock den faktiska makten hos det Klingonska högsta rådet, vilket har sitt säte i Stora hallen (Eng: The Great Hall) i "Den Första Staden". Rådet leds av en kansler, som under sig har 24 medlemmar som var och en representerar ett framträdande hus (väsentligen motsvarande adeln). Kvinnor tillåts inte att tas upp som medlemmar - hur betydande de än är - utan måste föra sin talan genom en eller flera manliga representanter. Det har dock gjorts ett undantag: Azetbur som var dotter till kansler Gorkon, tilläts att efterträda denne som kansler år 2293.

Militärt försvaras imperiet genom de Klingonska förvarsstyrkorna (Eng: Klingon Defense Forces). Trots att husen ofta är i strid med varandra, kan klingonerna snabbt mobilisera en styrka stor nog att ta över en hel befolkad planet.

Klingonerna har bl.a. varit i krig med Förenade planetfederationen, Romulanska stjärnimperiet, Cardassiska unionen, Dominion och Breenkonfederationen.


Statistik över Klingonska imperiet
(Från TrekMania)

Regeringsform Konstitutionell monarki
Styrande instans Klingonska högsta rådet
Hemsystem Qo'noS
Antal medlemsstater 61
Erövrade världar 439
Civilisation (antal år) 1505
Militärt försvar Klingonska försvarstyrkorna
Underrättelseväsen Klingonska underrättelsebyrån
Teknologisk nivå 389,5
Ockuperat territorium 11 540 sektorer
Antal kolonier 1711
Flottans storlek 6185 skepp
Främsta rymdskeppsklasser Negh'Var, Vor'cha


Diplomatiska relationer

0 = Sämsta möjliga
5 = Medel
10 = Bästa möjliga

Främmande makt Skattad sympati från klingonerna
Federationen 7
Romulaner 2
Cardassier 1
Ferenger 4
Dominion 0
Borger 0Cardassiska unionen


Rom is an enemy of the State, and enemies of the State do not deserve mercy.
(Gul Dukat, Cardassisk ledare)


Cardassiska unionen med huvudplaneten Cardassia Prime ligger väster om Federationen, och ges vanligen status av ett imperium. Cardassiska unionen befolkas av cardassier, en rymdfarande ras som ursprungligen var ett fredligt och spirituellt folk. Cardassierna levde för sitt land, i en anda av samarbete och välvilja, och samlade på konst och antika föremål över hela alfakvadranten. Hemplaneten led dock brist på naturliga resurser, och drabbades svårt av fattigdom och epidemier. Det krävdes drastiska åtgärder för att överleva, och folket samlades under en tyrannisk, fascistisk regim där massorna kom i andra hand, till förmån för industriell utveckling, expansion och erövring av andra befolkade planeter.

Under fem århundraden har unionen styrts av Detaparådet, som innefattar den militära byrån Centralkommandot, och säkerhetsbyrån Obsidianorden. Trots att byråerna enligt konstitutionen skall administreras av rådet, har rivaliteter och konflikter mellan dem gjort att de till stor del varit självstyrande. Obsidianordern har i praktiken haft större auktoritet än Detaparådet, och inte ens medlemmarna i rådet har kunnat känna sig helt säkra från att bli föremål för utredning.

Rättsystemet i unionen är extremt strängt. En anklagad måste bevisas skyldig innan denne kallas till förhör i en s.k. fascisttribun. Ofta döms den anklagade till döden, efter en enkel och ganska summarisk rättegång. Avsikten är att skrämma cardassierna till blind lydnad, och försäkra dem om att varje kriminell handling (som t.ex. opposition mot staten) straffas hårt.

Militären utgör möjligen den största organisationen i det cardassiska samhället. Män, såväl som kvinnor kan söka militärtjänstgöring. Men kvinnorna antas sällan. De är dock i stor majoritet inom vetenskapen, som drivs av det Cardassiska vetenskapsministeriet, vilket är underställt det militära centralkommandot.

Historiskt har Cardassiska unionens huvudfiender varit Bajor, Maquisrörelsen, Förenade planetfederationen, Dominion, Klingonska imperiet och Romulanska stjärnimperiet.


Statistik över Cardassiska unionen
(Från TrekMania)

Regeringsform Fascistisk diktatur
Styrande instans Detaparådet
Hemsystem Cardassia Prime
Antal medlemsstater 51
Erövrade världar 125
Civilisation (antal år) 431
Militärt försvar Centralkommandot
Underrättelseväsen Obsidianorden
Teknologisk nivå 415,2
Ockuperat territorium 6 934 sektorer
Antal kolonier 1489
Flottans storlek 5418 skepp
Främsta rymdskeppsklasser Keldon, Galor typ 3


Diplomatiska relationer

0 = Sämsta möjliga
5 = Medel
10 = Bästa möjliga

Främmande makt Skattad sympati från cardassierna
Federationen 3
Romulaner 2
Klingoner 1
Ferenger 2
Dominion 0
Borger 0Ferengialliansen


Fråga aldrig när du kan ta.
(En gammal vis ferengi)
När du väl har deras pengar, ger du aldrig tillbaka dom.
(Förvärvandets regel nr 1)
En ferengi utan profit, är ingen ferengi.
(Förvärvandets regel nr 18)
Krig är bra för affärerna.
(Förvärvandets regel nr 34)
Fred är bra för affärerna.
(Förvärvandets regel nr 35)


Ferengialliansen består av en grupp bebodda och kontrollerade världar nordost om Federationen. Det är en liten grupp planeter, men med stort inflytande på alfakvadrantens ekonomi. Alliansens ekonomiska "imperium" omsluter däremot många världar.

Huvudplaneten är Ferenginar, som ursprungligen var indelad i flera affärsområden. Det var en bråkig period med många "nävar i luften" (Byteshandelstiden). Med införandet av pengar (guldpressad latinum), Gints verk Förvärvandets regler (skrivet c:a 9000 år f.Kr.), och ett senare köp av warptekniken, tog emellertid ekonomin rejäl fart, och Ferengialliansen utvecklades till en av de ledande nationerna inom den interstellära handeln.

Ferengialliansen leds av en stornagus och en handelsmyndighet främst bestående av utredningsmän ur Ekonomiska rådgivares råd (Eng: Council of Economic Advisors). Ferengikulturen är så ägnad åt ohejdad kapitalism, att begrepp som fackförbund, semestrar, eller betald övertid för arbetare, anses direkt motbjudande. Detta främst för att det skulle hindra att man kunde exploatera arbetarna fullt ut och inte kunna nå maximal profit.

Militärt försöker Ferengialliansen hålla sig neutral så länge som den egna ekonomin inte är direkt hotad. Incidenter har förekommit mellan alliansen och Federationen, men aldrig utvecklats till öppet krig. Som en följd av sin neutrala ställning har inte ferengerna någon stående militär styrka, och anses allmänt som militärt ineffektiva. Ferengerna har däremot nått viss framgång som medlare mellan andra stridande stater.


Statistik över Ferengialliansen
(Från TrekMania)

Regeringsform Ultrakapitalism
Styrande instans Stormagusen, med stöd av Ekonomiska rådgivares råd
Hemsystem Ferenginar
Antal (mutade) medlemsstater 49
Erövrade världar 70
Civilisation (antal år) 10 055
Militärt försvar Ferengernas militärstyrka
Underrättelseväsen Styrelsen för likvidatorer
Teknologisk nivå 375,5
Ockuperat territorium 6003 sektorer
Antal kolonier 980
Stjärnflottans storlek 2122 skepp
Främsta rymdskeppsklasser D'Kora (Marauder)


Diplomatiska relationer

0 = Sämsta möjliga
5 = Medel
10 = Bästa möjliga

Främmande makt Skattad sympati från ferengerna
Federationen 5
Romulaner 4
Klingoner 4
Cardassier 4
Dominion 1
Borger 0Dominion


You have no idea what's begun here.
(Eris, kvinnlig Vorta i Dominion)


Dominion är en skoningslös och militaristisk stat inom gammakvadranten, bestående av många olika raser, och med den yttersta makten hos de främlingshatande formskiftarna. Genom genetiskt förstärkta soldater, kallade Jem'Hadar, har de styrt Dominion med järnhand, och lagt under sig hundratals världar i gammakvadranten. Formskiftarnas hemvärld är en planetoid i omariannebulosan.

Dominion skapades för över tiotusen år sedan, när formskiftarna insåg att det enda sättet de kunde försvara sig själva mot "soliderna" (som formskiftarna kallar alla andra raser) på, var genom att få total kontroll över dem. Oförmögna eller ovilliga att lita på de existerande "soliderna", förändrade de raser genetiskt så att de i realiteten blev förslavade och beroende av formskiftarna. En konsekvens av omprogrammeringen blev att formskiftarna kom att betraktas som gudar. Själva kallar de sig för Grundarna.

"Soliderna" har därefter använts som bl.a. diplomater och soldater i formskiftarnas tjänst. Vorta, en tidigare primitiv ras, upphöjdes till medlare mellan Jem'Hadar och andra, ännu ej införlivade raser. Förutom att vara diplomater, har de fungerat som administratörer, befälhavare över Jem'Hadars militära styrkor, och som vetenskapsmän.

Dominion har varit i krig med de flesta större nationerna i alfakvadranten: Förenade planetfederationen, Klingonska imperiet, Romulanska stjärnimperiet och Cardassiska unionen.


Statistik över Dominion
(Från TrekMania)

Regeringsform Teokrati (Gudsvälde)
Styrande instans Grundarna
Hemsystem Omariannebulosan
Antal (betvingade) medlemsstater 112
Erövrade världar 1782
Civilisation (antal år) 2027
Militärt försvar Jem'Hadar
Underrättelseväsen Formskiftarnas nätverk
Teknologisk nivå 478,3
Ockuperat territorium 27 820 sektorer
Antal kolonier 0
Flottans storlek 10 066 skepp
Främsta rymdskeppsklasser Jem'Hadar slagskepp, Jem'Hadar slagkryssare


Diplomatiska relationer

0 = Sämsta möjliga
5 = Medel
10 = Bästa möjliga

Främmande makt Skattad sympati från Dominion
Federationen 1
Romulaner 1
Klingoner 1
Cardassier 0
Ferenger 2
Borger 1Borgkollektivet


We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile.
(Borgkollektivets öppningsfras)


Borgkollektivet består av cybernetiska varelser (cyborger) som har sin hemvist i deltakvadranten. Kollektivet har ingen hemplanet¹, utan istället en jättelik konstgjord bas som kallas för Unikomplexet. I kollektivet finns ingen "egen" ras, utan en blandning av många humanoida raser förstärkta med konstgjorda implantat, och samlade under det gemensamma namnet borger. Borgerna karaktäriseras av en obeveklig jakt på humanoider för assimilering, dvs införlivning i ett kollektivt medvetande. Det finns inga enskilda individer i Borgkollektivet, utan alla är länkade i ett nätverk av medvetanden (ibland jämfört med förhållandena i en bikupa) och med endast ett mål; att uppnå perfektion. Individerna blir till droner - varelser utan egna medvetanden - och en del av "borgsamhället". Borgerna anses vara en av de absolut farligaste fienderna i Vintergatan.

Det mesta tyder på att borgerna började som vanliga humanoider för miljontals år sedan. Med tiden utvecklades artificiella tekniska förbättringar som implanterades i varje enskild individ. I slutet av 1400-talet hade integreringen mellan biologiskt och mekaniskt gått så långt att borgerna kunde betraktas som äkta cyborger - hälften humanoid, hälften maskin. Vid den här tiden hade de dock bara assimilerat ett fåtal raser och solsystem. På 2300-talet kunde deras assimilerade världar däremot räknas i tusentals, och miljarder och åter miljarder varelser hade införlivats i kollektivet.

Kollektivet är uppdelat i sektioner i en välorganiserad struktur. Den centrala processorn, eller nexuset i kollektivet, utgörs av borgdrottningen. Från borgdrottningen sprids informationen ut till de enskilda sektionerna. Den högsta nivån inom organisationen är unimatrisen (drottningen själv huserar i unimatris 01), som kan delas upp i flera trimatriser. Dronerna (arbetarna) inom en trimatris inordnas i grupper som kallas för adjunkter.

För borgerna är diplomati och samarbete ointressant och ineffektivt, och försvårar bara den territoriella expansionen och assimileringen. Den enda "dialog" som förekommer är enkelriktad och kan sammanfattas i fraser som bered er på att bli assimilerade eller motstånd är meningslöst.

För borgerna utgör invånarna i Federationen ett av de attraktivaste målen för assimilering, eftersom Federationen består av en mix av så många "högt stående" raser. Dominion hamnar däremot långt ner på listan då deras supersoldater, Jem'Hadar, är synnerligen svåra (och kanske relativt ointressanta) att assimilera.


Statistik över Borgkollektivet
(Från TrekMania)

Regeringsform Matriarkstyrt kollektiv
Styrande instans Drottningens centrala nexus
Hemsystem Unikomplexet
Antal medlemsstater 0
Erövrade (assimilerade) världar 8637
Civilisation (antal år) c:a 10000?
Militärt försvar Nätverk av borgkuber
Underrättelseväsen Saknas
Teknologisk nivå 688,5
Ockuperat territorium 138 190 sektorer
Antal kolonier 0
Flottans storlek 29 085 skepp
Främsta rymdskeppsklasser Taktisk borgkub, Borgkub


Assimileringsschema

0 = Omöjligt
5 = Medel
10 = Enklast möjliga

Främmande makt Skattad förmåga att assimilera av borgerna
Federationen 5
Romulaner 5
Klingoner 6
Cardassier 7
Ferenger 8
Dominion (Jem'Hadar) 2


¹= Enligt en teori började borgerna som humanoider på en planet med namnet Borg Prime/Havarrnus i deltakvadranten. Planeten förstördes när systemets sol svällde upp till en röd jätte.(Huvudsakliga källor till information: Wikipedia, Memory Alpha och TrekMania)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter